Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Infrastructuur

Afdelingshoofd + staf

Aansturing, afstemming en coördinatie

Ontwikkelen van infrastructuurbeleid en –strategie (globaal infrastructuurbeleidsplan, visie, strategisch vastgoedkader, projectkeuzetrechter, patrimoniumbrede scenarioberekeningen,…)

Team kennis

Dit team staat in voor de opvolging van maatschappelijke, regelgevende en bouwtechnische evoluties en de vertaling hiervan naar impact op infrastructuur en vastgoed. Verder ondersteunen zij de collega’s en SGR om het GO! patrimonium optimaal te beheren. Dit beheer vertaalt zich in:

  • Het ontwikkelen van patrimoniumbrede meerjarige beleidsplannen (bijv. energie, asbest, ….) 
  • Netbrede beheersplannen ontwikkelen en opvolgen (bijv. monumenten, mobiele units, bodemsanering…) 
  • Instrumenten en kaders ontwikkelen voor tactisch vastgoedbeheer (monitoring, KIW-kader, strategielabel …)  
  • Het beheren en verder uitbouwen van het FMIS, het onderhoud van de datakwaliteit van de basispatrimoniumdata 
  • Belanghebbendenmanagement met cruciale actoren, partners en SGR

Team integraalplannen

Het multidisciplinair team staat in voor de opmaak van integraalplannen in samenwerking met de scholengroepen. In de toekomst wil het team inzetten op de uitwerking van het tactisch beleid op vlak van infrastructuur. Ook bieden zij ondersteuning bij de opmaak van capaciteitsdossiers, overgangsplanning e.a.

Team programmamanagement

Dit team begeleidt het proces van grote bouwprojecten i.s.m. externe studiebureaus, de scholengroepen en de betrokken onderwijsinstellingen. Zij zorgen voor: 

  • Projectmanagement bouwprojecten met focus op bewaking van de kwaliteit, de timing en het budget.
  • Portfoliomanagement 
  • Nazorgprojecten i.f.v. 10-jarige aansprakelijkheid

Team vastgoed

Het team staat in voor het beheer van het GO! patrimonium. De voornaamste taken bestaan uit het faciliteren van de vastgoedtransacties ( aankopen, verkopen, erfpachten ……) en de afhandeling van allerhande operationele taken die verband houden met dit vastgoed ( patrimonium gebonden aanslagen ……)

Team contractmanagement

Het team is verantwoordelijk voor de administratieve processen van de grote bouwprojecten. Naast de administratieve begeleiding van de overheidsopdrachten van aanbesteding tot betalingen van facturen staan zij ook in voor de budgettaire rapportering. Verder ontwikkelt en implementeert het team het aankoopbeleid (markt, instrumenten overheidsopdrachten, typebestekken) en zorgen ze voor de  juridische ondersteuning infrastructuur.