Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Afdeling Organisatieondersteuning

Missie

Op het vlak van HRM, ICT, huisvesting en facility biedt de afdeling Organisatieondersteuning (OO) zuurstof aan de centrale diensten van het GO!. Zij staat in voor de kwaliteit en de netbrede ontwikkeling van het financiële beleid.

Visie

De afdeling omvat zeer verschillende inhoudelijke domeinen, waarbij zij een aantal interne managementondersteunende processen van de centrale diensten op zich neemt.

Voor elk van de inhoudelijke domeinen wordt de nodige expertise opgebouwd en innovatie gestimuleerd. De strategische focus verschuift naar een grotere nadruk op productleiderschap en vooral operationele uitmuntendheid.

De afdeling streeft kostenefficiëntie na door processen maximaal te standaardiseren, generieke procedures uit te werken en deze digitaal te ondersteunen.

Teams

Vertrekkend vanuit de missie en visie omvat de afdeling de volgende clusters: 

Staf
Organisatieontwikkeling:
 • Projecten inzake organisatieontwikkeling (bvb. cultuurtraject, leiderschapsontwikkeling,...), veranderingsmanagement, organisatieontwerp (optimalisatietraject, kerntakenplan), procesmanagement, ….
 • Personeelsplan: adviesverlening en opmaak van een personeelsplan
Contractmanagement: 
 • Adviesverlening overheidsopdrachten, contractenrecht, opvolging betwistingen, contractenbeheer, verzekeringen,  auteursrecht, …
Team HRM
 • HR-strategie, beleid en diensten (strategisch HR-beleidsplan, functieontwerp en -classificatie, processen i.k.v. in- door- en uitstroom, prestatiemanagement, personeelsontwikkeling, personeelstevredenheidsmeting en acties, welzijn)
 • Algemeen personeelsbeheer en personeelsadministratie, Relatiebeheer (interne en externe communicatie, Basisoverlegcomité, netwerken, belangenbehartiging Vlaamse Overheid)
 • Beheer van systemen (Vlimpers: module Kern (personeelsadministratie, prestatiemanagement, Leren, Talent, Rekrutering en Selectie), Profielbeheer, werkstromen en security, Rapportering)

Teamleider: Katrien Cnudde

Team ICT
 • ICT-strategie (strategisch en operationeel ICT-plan, portfoliobeheer, budgetbeheer en -opvolging en relatiebeheer)
 • IT-designbeheer (beheer dienstencatalogus, ontwikkeling en beheer architectuur, risico- en continuïteitsbeheer, informatiebeheer en informatieveiligheid)
 • ICT-transitiebeheer (projectbeheer, applicatieontwikkeling, ICT-kennis- en veranderingsbeheer, implementatie van systemen)
 • Operationeel beheer (monitoren van de werking van systemen, incidentbeheer, toegangsbeheer, IT-operationele controle van systemen, applicaties, en het technisch beheer van infrastructuur  (laptops, schermen, mobile devices, … ))

Teamleider: Jan Buytaert

Team logistiek en huisvesting

 • Gebouwgebonden dienstverlening (contractbeheer, relatiebeheer huurder versus eigenaar, onderhoud, werkplekinrichting, veiligheid en preventie)
 • Persoonsgebonden dienstverlening (onthaal, schoonmaak, catering)

Teamleider: Erik Jansen 

Team interne boekhouding

 • Opmaak begroting en meerjarenbegroting centrale diensten.
 • Het voeren van de interne boekhouding van de centrale diensten (vastleggingen, boekhoudkundige verwerking facturen, betalingen facturen, … )
 • Uitvoeren van intercompagnieverrichtingen
 • Rapporteringen
 • Opvolgen Vast activa

Teamleider: Björn Vaes


Team financieel beleid en verificatie
 • Financieel en materieel toezicht scholen en scholengroepen en centrale diensten
 • Financiële en materiële kennis ontsluiten en ondersteuning bieden aan scholen en scholengroepen en centrale diensten
 • Financiële en materiële kennis en informatie verzamelen
 • Consolidatie en expertise ( of ondersteuning) financiële beleidsvoering (begroting en meerjarenbegroting, jaarrekening)
 • Boekhoudplan en boekhouding financiële processen centrale diensten

Teamleider: Ignace Alvarez-Rodriguez

Team onderzoekscel
Het voeren van onderzoeken in de personele sfeer (op vraag van de scholengroepen)


Afdelingshoofd: Dirk Mechelaere

Jouw contactpersoon

Dirk Mechelaere

afdelingshoofd, Organisatieondersteuning

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel