Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Beleid en Strategie

Missie

De afdeling B&S is een draaischijf van kennis en beleidsontwikkeling. De expertise die in het volledige net aanwezig is moet worden  aangewend om op een wendbare manier tot  gedragen en professionele beleidsdossiers te komen.

De medewerkers zijn in de eerste plaats facilitatoren, die door hun expertise m.b.t. het opmaken van dossiers en het hebben van een helikopterzicht, aanjagers zijn van het strategische en beleidsmatige proces.

Op die manier kan de afdeling haar missie waarmaken om een gedragen, onderbouwd beleidsreferentiekader te ontwikkelen, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen. Op basis van net-brede samenwerking wordt het beleidsproces gecoördineerd en gefaciliteerd.       

De afdeling heeft 4 kernopdrachten en wordt aangestuurd door Peter Goyvaerts als afdelingshoofd.

Kennis- en Beleid (coördinator: Geert Spiessens)

 • Instaan voor de beleidsvoorbereiding waaronder o.m. de ontwikkeling van visies en standpunten.
 • De samenhang tussen beleidskeuzes en beleidsacties bewaken.
 • Belanghebbenden structureel betrekken bij het beleid via overleg, netwerking,…
 • Het beleid evalueren en bijsturen.
 • Het verzamelen en ontsluiten van beleidsrelevante kennis onder de vorm van standpunten, rapporten, studies, tijdschriftenartikels, analyses, … via een breed toegankelijk platform.
 • Het evalueren en bijsturen van kennis in functie van beleidsnoden.

Netbrede strategische projecten en kwaliteitsondersteuning (coördinator: Katleen Janssens)


Strategische projecten

 • Ondersteuning en begeleiding van projectwerking op basis van de eigen GO! methodologie.
 • Beheren van projectportfolio gelinkt aan het strategisch plan.

Kwaliteitsmonitoring

 • Instaan voor de monitoring van het strategisch plan door gebruik te maken van een meet- en opvolgsystemen op maat van het GO! en te eindigen in een geïntegreerde managementrapportering die de evaluatie en bijsturing van het beleid ondersteunt.
 • Individuele beleidsdossiers onderbouwen  met informatie uit verschillende informatiebronnen. Deze informatie integreren, verwerken, analyseren en hierover rapporteren op een gestandaardiseerde wijze afgestemd op de noden van de doelgroep.
 • De beleidsinformatie, cijfermatige beleidsanalyses en gestandaardiseerde rapporten  ontsluiten en delen via het kennisplatform GO!Pro.

Communicatie (directeur: Cynthia Vanhee)

 • Het profileren van het GO! als maatschappelijk relevante actor en promoten van het merk ‘GO!’  (reputatiemanagement van het GO!).
 • Vergroten van de interne verbondenheid van het GO! als net.
 • Het faciliteren van kennisdeling door het inzetten van gestroomlijnde communicatiemiddelen. Dit slaat o.a. op het bekendmaken van het centrale ondersteuningsaanbod, het delen van beleidsvisies, goede praktijken,…
 • Professionaliseren van de communicatie gevoerd door scholen en scholengroepen. Dit gebeurt o.a. door het aanbieden van kwaliteitsvolle raamcontracten, draaiboeken, templates,… en in samenwerking met de communicatiecoördinatoren van de scholengroepen.

Jouw contactpersoon

Peter Goyvaerts

afdelingshoofd, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel