Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Strategische positionering internationalisering

​Wat er in de wereld gebeurt heeft een impact op onze leefwereld dichtbij. Internationale ontwikkelingen en initiatieven in de gaten houden en ervan leren is dan ook verstandig. Het GO! kent op dat vlak zeker een traditie maar wil de versnipperde initiatieven meer gaan bundelen.

​Het GO! voert zijn emancipatorische en maatschappelijke opdracht, gespecifieerd in het PPGO!, uit in een turbulente en geglobaliseerde context. Onze samenleving is in een snel tempo geëvolueerd van vrij homogene naar een superdiverse samenleving waarin we - ondanks de vele verschillen - met elkaar verbonden blijven door gedeelde waarden. Respect, gelijkwaardigheid, openheid, oprechtheid/eerlijkheid, betrokkenheid en engagement zijn voorwaarden tot "samen leren samenleven", de baseline van ons PPGO!. Inzetten op Europees burgerschap en gedeelde waarden houdt dan weer rechtstreeks verband met waarden als wereldburgerschap, samenwerken en democratisch denken en handelen en sluit aan bij de pedagogisch opdracht van het GO! om mee gestalte te geven aan een duurzame democratische samenleving.

Om op de complexe en talrijke maatschappelijke uitdagingen een antwoord te kunnen bieden, wil het GO! met een blik op de wereld internationale dimensies toevoegen aan het beleid dat op elk bestuursniveau wordt gevoerd.

Er lopen vandaag veel lovenswaardige internationale initiatieven binnen ons net waaronder projecten, studies, evenementen, netwerken. Maar die zijn onvoldoende structureel verankerd. Door om te schakelen van een eerder fragmentarische naar een meer structurele en geïntegreerde aanpak wil het GO! internationale kennis, leerervaringen, netwerken, en dergelijke doelgerichter en efficiënter kunnen inbedden in de eigen beleidscyclus en in de interne kwaliteitszorgcyclus.

Met deze nota willen we verduidelijken op welke wijze internationalisering naar een meer strategische en geïntegreerde aanpak kan evolueren. Door internationalisering op elk bestuursniveau te integreren in het GO! beleid willen we ervoor zorgen dat er een breed draagvlak voor internationalisering wordt ontwikkeld en dat tegelijk de prioritaire beleidsontwikkelingen en de kwaliteitszorgcyclus inhoudelijk verrijkt worden.

Internationalisering heeft op zich veel dimensies. Het GO! wil de focus scherpstellen op de volgende zes dimensies:

  1. De internationale ingesteldheid in de organisatiecultuur verweven zodat internationalisering niet langer fragmentarisch maar wel gericht en consistent deel uitmaakt van de beleidsontwikkelingen op elk bestuursniveau en zodanig dat de resultaten efficiënt geborgd worden.

  2. In het curriculum een internationale component toevoegen op het niveau van de leerplannen.

  3. Door middel van internationale projecten met externe subsidies en internationale partnerschappen de internationale mobiliteit en uitwisselingen voor lerenden stimuleren, in het bijzonder voor het technisch en het beroepsonderwijs.

  4. Het aanbod aan professionaliseringstrajecten verbreden door ze in een internationaal kader te plaatsen en als hefboom in te zetten voor de noodzakelijke onderwijsinnovaties en voor de kwaliteitszorgcyclus.

  5. Internationale kennis en inzichten benutten bij het ontwikkelen en uitvoeren van het GO! beleid; daarbij is het belangrijk om af te toetsen op een internationale schaal en internationale leerervaringen uit te wisselen.

  6. De kansen voor samenwerking en financiering uitbreiden door in te zetten op actieve fondsenwerving en doelgerichte partnerschappen.

Het strategisch plan zet de bakens voor de toekomst uit en is richtinggevend. Dit betekent dat de internationale dimensies invulling krijgen vanuit het strategisch plan. Het realiseren van internationale projecten om actief burgerschap en inclusief onderwijs te ontwikkelen zijn hiervan twee sprekende voorbeelden.

Om de zes gekozen dimensies te realiseren is een breder draagvlak voor internationalisering vereist. Op elk bestuursniveau, tot in de klas, verdient internationalisering een plaats. Intense wisselwerking en samenwerking doorheen het onderwijsnet maken dit mogelijk. Een duidelijke rolverdeling en een intern lerend netwerk internationalisering zullen ertoe bijdragen dat er meer internationale informatie, kennis en expertise wordt ingezet, verspreid en uitgewisseld.

Lees hier de nota "Strategische positionering van internationalisering"

Meer informatie via

Jens Vermeersch
02 790 95 98
jens.vermeersch@g-o.be

Veerle De Troyer
02 790 96 61
veerle.de.troyer@g-o.be