Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Educatief materiaal gerealiseerd in vroegere Europese projecten

GO! internationalisering heeft in de afgelopen 20 jaar diverse Europese projecten gecoördineerd. De resultaten van de meeste van die projecten zijn nog steeds beschikbaar en bruikbaar in het onderwijs. Voor GO! instellingen zijn de boeken, de projectresulaten gratis beschikbaar op aanvraag (zie helemaal onderaan).

 

TACCLE & TACCLE2

Een belangrijk product van het eerste TACCLE project (www.taccle.eu) was een handboek voor leerkrachten die eLeren in hun klaspraktijk wilden introduceren. We organiseerden voor leerkrachten ook een aantal cursussen die gebaseerd waren op het handboek. Zowel het handboek als de cursussen kregen uitstekende commentaren, maar uit feedback van lezers en deelnemers aan de cursussen bleek dat er nood was aan vakgebonden ondersteuning.
TACCLE 2 (www.taccle2.eu) pakt deze problemen aan door 5 nieuwe handboeken aan te bieden die geschreven zijn in dezelfde stijl als het origineel, maar handelen over specifieke vakgebieden: basisonderwijs; wiskunde, wetenschap en technologie (STEM); basiscompetenties; kunst & cultuur;  humane wetenschappen.
Download de boeken: http://taccle2.eu/nl/books-2-2
Alle boeken zijn nog beschikbaar.

SoC School on the Cloud


SoC is een ICT-netwerk gericht op het verkennen van nieuwe dynamische manieren om les te geven die overeenstemmen met de wijze waarop wij in verschillende sectoren van het onderwijs denken, delen, leren en samenwerken door gebruik te maken van de mogelijkheden die de cloud ons biedt. Het netwerk bestaat uit 57 partners uit 18 Europese landen, van wie de meesten ‘trekkers’ in hun onderwijssector zijn. Het omvat 10 scholen, 21 universiteiten, bedrijven, ngo’s, overheidsinstellingen, onderzoekscentra, verenigingen en organisaties die volwassenenonderwijs aanbieden.
www.schoolonthecloud.net
 

CIRCE

 
Circe, ICT & Klassieke Talen in Europa. Het CIRCE project (A Classics & ICT Resource Course for Europe) onderzoekt hoe computertechnologie het onderwijs in klassieke talen en cultuur in het Europa van vandaag kan verrijken. Dit Comenius 2.1 project werd uitgewerkt door een partnerschap van leerkrachten klassieke talen uit België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Meer infortmatie op de website www.circe.be.
Met de steun van het Alexis Lienardfonds van de Koning Boudewijnstichting wordt deze website binnenkort volledig herwerkt. 
 
 
 

Spiegelen, Empowerment project voor het deeltijds onderwijs

 
Aan de basis van dit project ligt de gedachte dat de zelfstandigheid van jongeren en de realisatie van hun positief zelfbeeld in belangrijke mate ontwikkeld kunnen worden door 'spiegelingen' ten opzichte van zichzelf en in relatie tot anderen. Om dit project te realiseren werd een beroep gedaan op de empowermentfilosofie. Empowerment is de mogelijkheid verwerven om controle te nemen over je eigen leven, om doordachte beslissingen te nemen en om over je eigen toekomst te beslissen. Het project 'Spiegelen' is opgebouwd rond vier thema's: taal, beweging, creativiteit en sociale vaardigheden. Deze handleiding is bedoeld voor trainers die leerkrachten willen opleiden in deze aanpak.
Een beperkte oplage van deze module is nog beschikbaar
 
 

"Peer helping : een peer helpers project voor jongeren uit het deeltijds onderwijs opstarten en begeleiden. Handleiding."

 
Deze handleiding is een leidraad voor al wie wil starten met een peer helpers project in een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Het totale pakket bestaat uit vier modules:
  • module 1: de voorstelling en voorbereiding van het peer helpers project;
  • module 2: het motiveren van het centrum of de school;
  • module 3: de training van peer helpers;
  • module 4: de afsluitfase van het project.
 
Er zijn nog enkele ringmappen beschikbaar
 

Het Leonardo pilootproject "Cremmet"

 
Cremmet (Creatie van mobiliteits- en flexibiliteitsverhogende leeromgeving in de metaalsector) is een samenwerkingsverband tussen vier Europese landen. Met de steun van het Leonardo da Vinci-programma van de Europese Gemeenschap ontwikkelde het Cremmet-project een modulair cursuspakket mechanica voor zowel initiële als voortgezette opleiding. Het GO! coördineerde dit project, dat startte op 2 december 1996 en liep tot 1 juli 2000.
Een rijk geïllustreerde syllabus en cd-rom voor de leerkracht en de leerling-cursist ondersteunen het didactisch project waarbij de leerling op elk niveau kan toetreden tot de opleiding in het gebruik van de CNC-machine (een hoogwaardige boor- en freesmachine). De syllabus omvat onder meer praktische voorbeelden van CAD-werkstuktekeningen, planning, productieprocessen, werkvoorbereidingen, prijscalculaties, kwaliteitscontroles. Bekijk hier de syllabus: http://books.google.be/books/about/CREMMET_creatie_van_mobiliteits_en_flexi.html?id=jZOOPC4kdhcC&redir_esc=y
Er is ook een cursusmodule CNC frezen beschikbaar
Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar
 

Petra project B39-UK41 "Empowerment. Een andere visie op de onderwijspraktijk" (174 blz.)

 
Een handleiding gericht op leerkrachten die met moeilijk opvoedbare jongeren werken. In de module wordt de Engelse "Empowerment"-aanpak toegepast op de praktijk van het deeltijds onderwijs. De module is bedoeld om leerkrachten op te leiden, maar kan ook individueel gebruikt worden door iedereen die in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs werkt en is ook nuttig voor het onderwijs in het algemeen.
 
UITGEPUT
 

Leonardo multiplicatorproject "Empowerment Through Lifeskills"

 
In het hierboven vermelde deel één van de map “Empowerment, een andere visie op de onderwijspraktijk”, gerealiseerd onder het Petra-programma, worden de principes van empowerment uiteengezet. Empowerment is de overdracht van macht om iemand in staat te stellen autonoom te beslissen en te handelen. Empowerment is niet alleen overdracht van kennis en vaardigheden, maar ook en vooral van besluitvorming en verantwoordelijkheid. Dit veronderstelt een klimaat van openheid en vertrouwen waarin jongeren/medewerkers gecoacht worden om hun “kundigheid” aan te wenden bij het opnemen van taken en verantwoordelijkheden. De bevordering van verantwoordelijkheid kan ook omschreven worden als het verhogen van de bekwaamheid tot zelfstandigheid of zelfwerkzaamheid. Hiertoe kunnen communicatieve, sociale en groepsvaardigheden aangeleerd worden.
De onder het Leonardo-programma ontwikkelde tweede map, brengt trainingsmateriaal en aanvullende oefeningen bij de eerste map. De visie van empowerment verleent een meerwaarde aan het trainingsmateriaal voor sociale, communicatieve en groepsvaardigheden in deze tweede map. In de eerste map wordt het referentiekader aangeboden, waarin de oefeningen uit map 2 moeten geplaatst worden.
 
UITGEPUT
 

Petraproject B32-P39

 
  • Module 1: "Een buitenlandse vriend op bezoek" (96 blz.)
  • Module 2: "Tewerkstelling" (49 blz.)
  • Module 3: "Sociale Vaardigheden" (49 blz.)
De 3 modules bevatten leermateriaal voor jongeren met leermoeilijkheden en het uitgangspunt is een training in sociale vaardigheden. Zij zijn het resultaat van de samenwerking met de "Escola Professional de Estùbal".
 
Module 1 is een neerslag van de voorbereiding en de ervaring van een wederzijdse uitwisseling met Portugal.
Module 2 is een training in sociale vaardigheden specifiek gericht op het beroepsleven.
Module 3 bevat een diversiteit aan opdrachten die gericht zijn op persoonlijkheidstraining, het functioneren in groep, logisch denken, enz..
 
UITGEPUT
 

Petraproject B41-NL49 "Opleiding jonge kermisexploitanten"

 
De volgende modules zijn in eerste instantie gericht op de opleiding van jonge kermisexploitanten en zijn een resultaat van een samenwerking met het Apeldoorns College. Zij zijn echter ook zeer geschikt voor jongeren met een laag opleidingsniveau (technisch en beroeps).
 
"Algemene vorming" (149 blz.)
 
Bevat een hoofdstuk "wiskundige bewerkingen", "geld en bank", "voeding", "lichaamsverzorging" en "bedrijfsbeheer", het geheel wordt gelinkt met module "Bedrijfseconomisch beheer".
 
UITGEPUT
 
"Bedrijfseconomisch beheer" (176 blz.)
 
Deze basismodule gaat in op de financïele administratie van een onderneming en heeft als doelstelling de leerling een inzicht te laten verwerven in het functioneren van de boekhouding.
 
UITGEPUT.
 
"CO2-lassen" (50 blz.), "Autogeen lassen" (70 blz.) en "Elektrisch lassen" (52 blz.)
 
De modules zijn zeer praktijkgericht en bevatten vragenreeksen door de leerlingen in te vullen.
 
UITGEPUT
 
"Decoratieve schildertechnieken"(214 blz.) en "Decoratieve schildertechnieken deel II"(184 blz.)
 
Beide modules bevatten hoofdstukken theorie, tekenen, airbrush en praktijkopdrachten.
 
UITGEPUT
 

Informatie

 
De boeken / modules liggen ter inzage in het huis van het GO! aan de Willebroekkaai 36 in Brussel na afspraak via internationalisering@g-o.be .  Voor zover niet uitgeput, kunnen GO! instellingen een gratis exemplaar bekomen.

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidsfunctie internationalisering en externe financiering, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel