Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen in het SO

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de invloed van de Coronacrisis op het onderwijsveld.
 

In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten) inzake onderwijsmaterie.

 

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.
Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

Mee zijn met de actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden, is dan ook belangrijk.

​Wat is nieuw op 1 september 2020?

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2020-2021

Uitrol modernisering SO: duiding matrix 2e en 3e graad, concordantietabel en beroeps- en deelkwalificaties

In het kader van de modernisering secundair onderwijs gebeurt de uitrol vanaf het schooljaar 2021-2022 progressief, dus leerjaar per leerjaar, vanaf de 2e graad secundair onderwijs. De matrix van de 2e en 3e graad SO is raadpleegbaar via bijlage 34 van  omzendbrief SO 60. Ook de concordantietabellen (van toepassing vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad) en de beroepskwalificaties zijn terug te vinden in respectievelijk bijlage 35 en bijlage 36 van deze omzendbrief.

  • Vanaf 1 september 2021 worden progressief, leerjaar per leerjaar vanaf de tweede graad, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix die in bijlage 34 van omzendbrief SO 60 gaat.

    Een nieuw structuuronderdeel kan het symbool "(*)" dragen, wat er op wijst dat het een niche-karakter heeft en er omwille van macrodoelmatigheid een aanbodbeperking geldt. Die beperking is niet cijfermatig vastgelegd, maar de Vlaamse Regering zal er wel rekening mee houden bij haar beslissing over de programmatie van het structuuronderdeel in kwestie want daartoe moet het schoolbestuur steeds een aanvraag indienen. De Vlaamse Regering zal bepalen welke structuuronderdelen van de matrix ook als duale structuuronderdelen kunnen worden ingericht.

  • De concordantie van de huidige naar de nieuwe structuuronderdelen gebeurt volgens de tabellen die in bijlage 35 van omzendbrief SO 60 zijn opgenomen.

    De concordantie door de school gebeurt van rechtswege, d.w.z. zonder voorafgaande toestemming van de overheid, maar wordt uiterlijk 1 april van het voorafgaand schooljaar door middel van het modelformulier dat in bijlage 33 van omzendbrief SO 60 gaat aan AGODI gemeld. Daar waar de concordantie alternatieven voorziet, komt het aan het schoolbestuur toe om per school slechts één van die alternatieven te kiezen.

  • Structuuronderdelen van de finaliteiten die leiden naar de arbeidsmarkt worden ingevuld met een of meer beroepskwalificaties en/of deelkwalificaties.

    De tabellen in bijlage 36 van omzendbrief SO 60 bevatten het overzicht van deze invulling. Daar waar "te bepalen" is vermeld, moet worden verstaan dat de overeenkomstige beroeps- of deelkwalificaties nog in onderzoek of ontwikkeling zijn. De tabellen in kwestie zullen te gepasten tijde dan ook worden aangevuld.

Opgelet! De vermelde bijlagen worden in de loop van de maand juni geactualiseerd naar aanleiding van recente wijzigingen.

 

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamverantwoordelijke, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Leerplichtonderwijs

Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Fien Moerman

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel