Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen in het VO

Edusprong

Op 12 februari 2021 werd binnen de Vlaamse Regering het relanceplan voor het volwassenenonderwijs 'Edusprong' goedgekeurd. Dit relanceplan focust op het opvangen van de shock van de coronacrisis in het landschap volwassenenonderwijs via een vernieuwing van het opleidingsaanbod, het flexibeler maken van de opleidingsmogelijkheden en het actief in de markt zetten van het aanbod. Dit opdat het volwassenenonderwijs meer dan ooit de speler wordt die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering.

Binnen dit kader deed de overheid twee projectoproepen. Met de beide projectoproepen werd aan de centra voor volwassenenonderwijs de kans geboden om mensen en middelen in te zetten in het kader van de speerpunten en acties die geformuleerd werden in de visienota Edusprong. 

Concreet bieden de beide projectoproepen de centra de mogelijkheid om in te zetten op volgende thema's: 

  • Afstandsonderwijs en gerelateerde infrastructuur - versterking openleercentra
  • Hybride leren: combinatie van werkplekleren, afstandsonderwijs en contactonderwijs
  • Projecten rond aantrek en begeleiding van ongekwalificeerde jongeren
  • Maatgerichte ICT-opleidingen
  • Toekomstgericht en vernieuwend opleidingsaanbod 
  • Het opleidingsaanbod aanpassen in functie van de opleidingsbehoeften in de regio, overeenkomstig de Regioscan

De goedgekeurde projecten uit de eerste oproep hebben een looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023. De besteding van de projectmiddelen in het kader van deze tweede projectoproep kan gebeuren tijdens de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. De Edusprong-projecten vormen een unieke kans om alle relevante kennis, expertise en materialen die eruit voortkomen breed uit te rollen over en naar alle centra voor volwassenenonderwijs van het GO! en schaalvoordelen te creëren binnen de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!.

Klik hier voor een overzicht van alle toegekende Edusprong-projecten (Vlaanderenbreed).

Digitale competenties versterken

De digitale transformatie is een kernonderdeel van het Strategisch plan van het GO!. Het plaatst ons voor grote uitdagingen, zowel qua investeringen in hard- en software, maar misschien nog wel meer op vlak van professionalisering. We willen onze onderwijsprofessionals opleiden en ondersteunen om de principes van gepersonaliseerd samen leren en een flexibele schoolorganisatie in de praktijk te kunnen brengen via de geschikte tools en platformen. In het kader van Edusprong en Digisprong werden verschillende initiatieven op touw gezet die zich richten op de versterking van de ICT-competenties van het onderwijspersoneel.

De centra voor volwassenenonderwijs spelen als geprefereerde partner een belangrijke rol in het organiseren van een geschikt ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel. Daarom werden er - parallel aan aanvullende nascholingsmiddelen via Digisprong - subsidies toegekend aan de centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in functie van de afstemming, vernieuwing en bekendmaking van een ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel. Om deze opdracht uit te voeren kunnen de CVO coördinatoren aanwerven. Binnen het GO! zetten we de middelen in het kader van Edusprong en Digisprong gecoördineerd en voor een stuk gezamenlijk in opdat we een belangrijk vliegwieleffect realiseren om de doelstellingen van ons strategisch plan te behalen. We willen niet alleen inzetten op opleidingen om te werken met specifieke programma's of ict-tools, maar juist ook op opleidingen die leerkrachten de weg wijzen in de principes van gepersonaliseerd samen leren en flexibele vormen van lesgeven via digitale tools.

Een versterkte digitale cultuur betekent ook een verdere ontwikkeling van het tijd- en plaatsonafhankelijk opleidingsaanbod. Daarom zetten we ook in op verschillende vormen van hybride leren: een combinatie van contactonderwijs, werkplekleren en afstandsonderwijs

Visie GO!

Op de zitting van de Raad van het GO! op 25 september 2015 is de visienota voor het volwassenenonderwijs van het GO! goedgekeurd.

Raadpleeg de visietekst.Jouw contactpersoon

Daisy Denolf

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel