Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Aan het runnen van een school zijn er een aantal aansprakelijkheidsrisico’s verbonden die men tracht in te perken door het afsluiten van verzekeringen.

In praktijk spelen volgende specifieke verzekeringen een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de school.

Schoolpolis

Dekking risico’s inzake buitencontractuele aansprakelijkheid (BA) en lichamelijke ongevallen (LO)

Buitenschoolse aansprakelijkheid 
Er kunnen zich tijdens de schooluren en op weg van en naar de school allerlei incidenten voordoen die schade met zich kunnen meebrengen.
Voor iedere school dient er dan ook een schoolpolis te worden afgesloten om in een dekking van de potentiële schadegevallen te kunnen voorzien.
Verzekeringsmaatschappijen stellen hiervoor standaardpolissen ter beschikking. Al naargelang het type onderwijs er wordt verricht, kunnen deze polissen worden uitgebreid om verhoogde risico’s te kunnen dekken (bv. TSO: Autocarrosserie). 

Enkele belangrijke aandachtspunten:
* In de schoolpolis wordt er standaard voorzien in een dekking van de BA  en rechtsbijstand voor schade veroorzaakt door volgende personen:
> Personeel;
> Leerlingen;
> Leden van een oudercomité (met uitzondering van oudercomités die zich hebben georganiseerd onder de vorm van een VZW. Een VZW dient namelijk zelf in een polis BA te voorizen);
> Vrijwilligers (met uitzondering van vrijwilligers die zich organiseren onder de vorm van een VZW: Zie ook rubriek ‘Vrijwilligerswerk’);

* In een standaard-schoolpolis wordt niet in een dekking BA op de weg van en naar de school voorzien. Hieraan kan verholpen worden door een bijpremie te betalen.

* In de praktijk kunnen specifieke schadegevallen (al dan niet t.o.v. derden) leiden tot discussies waarbij de gemeenrechtelijke artikelen 1382 – 1386 bis uit het Burgerlijk Wetboek (BW) worden betrokken. Indien er wel degelijk sprake kan zijn van een “schuldaspect” zullen verzekeringsmaatschappijen meestal niet in een dekking van de betreffende schade willen voorzien. In dergelijke gevallen is de kans op een rechtszaak reëel. De omstandigheden die rond dergelijke schadegevallen spelen zijn zo specifiek dat een beoordeling van dit “schuldaspect” steeds in concreto moet worden beoordeeld. Het is dan ook onmogelijk om op voorhand hierover een sluitend juridisch advies te formuleren.

Enkele tips: 
a. Indien een leerling op school schade verricht aan een medeleerling, een derde of schade berokkend aan voorwerpen spelen volgende aspecten een rol.
De concrete invulling van de toezichtplicht van de leerkrachten op het moment van de feiten zal worden beoordeeld;
- De leeftijd van de leerlingen speelt een rol. Algemeen geldt het principe: Hoe jonger, hoe meer toezicht;
- Indien de leerling in het verleden reeds problematisch gedrag vertoonde, dient er extra toezicht te worden gehouden;

b. Indien de school van oordeel is dat de schade die door de leerling werd berokkend door de familieverzekering van het gezin van de leerling dient te worden vergoed, zal er vaak door de betreffende verzekeringsmaatschappij van de familiale polis worden geopperd dat er niet in een dekking van de schade zal worden voorzien. Een schadegeval tijdens de schooluren valt naar de mening van vele verzekeringsmaatschappijen onder de verantwoordelijkheid van de scholen. Dit is echter geen automatisme.
- Een sterk dossier kan de mening van de verzekeringsmaatschappij van de familiale polis overtuigen van het tegendeel.
- Indien de verzekeringsmaatschappij van de familiale polis alsnog weigert tussen te komen, kan men de ouders rechtstreeks aanspreken via de gemeenrechtelijke regels conform Artikel 1384 BW.

Lichamelijke ongevallen
Lichamelijke ongevallen komen helaas regelmatig voor, tijdens en na de schooluren voor. Een standaardschoolpolis voorziet in een dekking van dergelijke risico’s.
• Wat de lichamelijke schade betreft, voorziet een standaardschoolpolis in een dekking van ongevallen m.b.t. volgende personen:
> Leerlingen;
> Derden (vrijwilligers, personen die niet verbonden zijn met de school o.b.v. een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire benoeming);
• Er wordt normaliter in een dekking voorzien tijdens de schooluren, maar ook op weg van en naar de school;

Verzekering inboedel school

  • Op centraal niveau is schade aan het onroerend patrimonium van het GO! gedekt via de patrimoniumverzekering van het GO!.
  • Wat betreft de specifieke inboedel van een school dient er een afzonderlijke polis te worden afgesloten.

 

Jouw contactpersoon

Johan Vandeweghe

jurist, Organisatieondersteuning

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel