Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Levensbeschouwelijke kentekens

Vanaf 1 september 2013 is het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens van toepassing in alle instellingen van het GO!. Wat houdt het in? In elke instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden voortaan niet meer toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Een uitzondering wordt toegestaan aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Deze leerkrachten mogen wel levensbeschouwelijke kentekens dragen. Tijdens de levensbeschouwelijke vakken mogen ook de aanwezige leerlingen levenbeschouwelijke kentekens dragen.

Het verbod is van toepassing op:

  • alle leerlingen basisonderwijs
  • alle leerlingen en cursisten secundair onderwijs
  • alle leerlingen deeltijds kunstonderwijs
  • alle residenten in internaten van het GO! ook als zij zogenaamde ‘vrije’ leerlingen zijn
  • alle personeelsleden (met onmiddellijke ingang)

Het verbod is niet van toepassing op:

  • alle cursisten in het volwassenenonderwijs
  • de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken m.b.t. kentekens die gerelateerd zijn aan het levensbeschouwelijk vak dat de leerkracht geeft
  • de leerlingen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken of tijdens de extra-murosactiviteiten in het kader van de levensbeschouwelijke vakken

Waarom een verbod?

Met het algemeen verbod vult het GO! zijn opdracht in om neutraal onderwijs te verstrekken. Met de keuze voor een volstrekt neutrale educatieve omgeving vrij van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens, behoudens tijdens de levensbeschouwelijke vakken, vult het GO! haar neutraliteitsverplichting in. Deze keuze sluit aan bij het door het GO! voorgestane onderwijsconcept. Het algemeen verbod is een waarborg voor elke leerling voor het belang dat het GO! hecht aan de gemeenschappelijke waarden. Het GO! wil de leerlingen beschermen tegen elke vorm van bekeringsijver en elke fysieke, morele of andere drukking of uitdrukking die de leerlingen zouden kunnen verhinderen of kunnen belemmeren om eigen keuzes te maken. Het GO! wil zo optreden tegen elke vorm van discriminatie of uitsluiting op basis van geslacht, geaardheid, ethniciteit, overtuiging of ander kenmerk.

Waarom een algemeen verbod en niet enkel in scholen waar zich problemen voordoen? Het Grondwettelijk hof heeft geoordeeld dat een keuze voor een verbod kan gemaakt worden door de inrichtende macht in het licht van het voorgestane onderwijsconcept (pedagogisch project). In het GO! is er het pedagogisch project en een neutraliteit die voor het gehele scholennet gelijk worden ingevuld op het niveau van het inrichtende macht, de Raad van het GO!.


Jouw contactpersoon

Wim Vercruyssen

beleidsondersteuner thema's en onderhandelingen, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel