Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bevoegdheden

De financiële bevoegdheden van een algemeen directeur en een directeur zijn geregeld door en staan opgesomd in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs. Zie kader 'VERWANTE INFO'.
Toch kunnen er verschillen bestaan in de invulling ervan. De financiële bevoegdheden zijn afhankelijk van de richtlijnen die door elke scholengroep afzonderlijk kunnen worden uitgevaardigd. 

Bevoegdheden van een algemeen directeur

Volgens het Bijzonder decreet art. 30 § 1 is de algemeen directeur financieel bevoegd voor:
 • 1° het opstellen van het jaarverslag van de scholengroep inzake de algemene werking, de financiële toestand en de kwaliteitsbewaking;
 • 2° het opstellen van een budgettair meerjarenplan voor de scholengroep;
 • 3° het opstellen van de begroting van de scholengroep;
 • 5° het beheer van de gemeenschappelijke keukenvoorzieningen;
 • 7° de kleine infrastructuurwerken;
 • 8° het formuleren van voorstellen aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs inzake grote infrastructuurwerken en de uitvoering van de grote infrastructuurwerken in samenwerking met de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;
 • 9° de organisatie van het leerlingenvervoer.

Bevoegdheden van een directeur

Volgens het Bijzonder decreet art. 14 § 1 is de directeur bevoegd voor:
 • 13° de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
 • 14° de aanwending van het door de scholengroep toegekende schoolbudget;
 • 16° daden van behoud en daden van voorlopig beheer aan de schoolinfrastructuur, en de uitvoering van de kleine infrastructuurwerken.

Volgens het Bijzonder decreet art. 14 § 2 heeft de directeur de bevoegdheid om:

 • in de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in § 1, 13°, 15° en 16°, overeenkomsten te sluiten, met inbegrip van overeenkomsten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De verantwoordelijkheden van een ordonnateur, een financieel medewerker scholengroep, een financiële medewerker entiteit en een verantwoordelijke voor inning van gelden zijn opgesomd in de verantwoordelijkheidsmatrix.

De financiële regelgeving zit vervat in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs 14 juli 1998, het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs 6 juli 1999 en het Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs 6 juli 1999.