Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Persbericht: Klemtoon op wiskunde en Nederlands in nieuwe leerplannen GO!

17 mei 2024
Twee Meisjes Aan Een Schoolbank
De nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs zijn klaar. Leraren en experten kwamen samen met de pedagogische begeleidingsdienst tot nieuwe, ambitieuze leerplannen voor de A- en de B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Het GO! kiest resoluut voor een sterke focus op wiskunde en Nederlands. De pedagogische begeleidingsdienst voorziet daarvoor voor het eerst extra uitbreidingsdoelen. De Raad van het GO! keurt de leerplannen nu finaal goed.

Net als voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, legt het GO! in zijn nieuwe leerplannen het ambitieniveau hoog. De eindtermen zijn dan wel soberder geformuleerd dan voorheen, het GO! is vastberaden om de kwaliteit te verhogen binnen alle vakken maar met een bijzondere focus op Nederlands en wiskunde. “Inzetten op Nederlands en wiskunde versterkt ook het inzicht in andere vakken”, zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux. “Het is een voorwaarde om de brede onderwijskwaliteit op te krikken.”

Het zijn hoofdzakelijk leerkrachten uit eigen rangen die de leerplannen van het GO! voeden. Dat gebeurt in leerplancommissies, bestaande uit leerkrachten, experten uit het hoger onderwijs en de lerarenopleidingen, voorgezeten door een pedagogisch begeleider.

Scholen vragen meer sturing: GO! legt klemtoon op Nederlands en wiskunde
De lessentabellen voor de eerste graad van het secundair onderwijs voorzien zeven door de overheid opgelegde graadsuren voor ‘remediëring, verdieping en uitbreiding’. Scholen kiezen in principe zelf hoe ze die uren invullen, maar zijn vragende partij voor meer sturing vanuit de pedagogische begeleidingsdienst. Die maakt daarbij een duidelijke keuze voor Nederlands en wiskunde. Vijf van de zeven differentiatie-uren worden ingevuld met een focus op Nederlands en wiskunde. Het doel is duidelijk: zorgen dat alle leerlingen de minimumdoelen halen én zorgen dat leerlingen die sterk presteren verder uitgedaagd worden. De pedagogische begeleidingsdienst voorziet voor deze laatste groep – voor het eerst – uitbreidingsdoelen wiskunde, naast de bestaande uitbreidingsdoelen Nederlands.

Tijdens de uren ‘verdieping en uitbreiding’ verwerken de leerlingen teksten met moeilijkere woordenschat, komen ze in contact met ingewikkelder grammaticale constructies, leren ze zoeken naar verbanden in complexere grafieken en tabellen, komen ze in contact met een abstracte benadering van wiskunde via bijvoorbeeld de vijf axioma’s van de Euclidische meetkunde, …
Voor de tweede en de derde graad werd vanaf dit schooljaar de lat voor Nederlands en wiskunde al hoger gelegd door extra doelen en kennis in de leerplannen op te nemen. Zo komen alle leerlingen uit de derde graad aso, tso en kso in contact met academische teksten en academische woordenschat. En ook hier worden er uitbreidingsdoelen voorzien om leerlingen die kunnen excelleren, verder uit te dagen.

Hoofdadviseur van de pedagogische begeleidingsdienst Peter Druyts illustreert: “De vijf differentiatie-uren bieden onze leraren de ruimte om niet alleen aan de leerplandoelen wiskunde en Nederlands te werken maar ook om in te zetten op een versterking van de andere vakken door middel van Nederlands en wiskunde. Je kan een wiskundig complexer vraagstuk uit de fysica aanbieden aan leerlingen die nood hebben aan uitdieping wiskunde bijvoorbeeld, of leerlingen die talige moeilijkheden ondervinden kunnen met een tekst over aardrijkskunde aan de slag gaan. Er is nog veel winst te maken door dat soort doordachte combinaties te voorzien.”

Om dit te realiseren, adviseert de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zijn scholen om de uren ‘remediëring, verdieping en uitbreiding’ flexibel te organiseren. Peter Druyts: “Scholen kunnen de leerlingen die nood hebben aan remediëring, over de klassen heen, samenbrengen in één groep en de leerlingen die nood hebben aan verdieping in een andere groep. Op deze manier kunnen de leraren zich tijdens deze uren maximaal focussen op individuele behoeften van de leerlingen. Dit systeem maakt ook een vlotte overstap van de ene groep naar de andere mogelijk. Leerlingen evolueren immers. Bovendien kan een leerling nood hebben aan remediëring voor meetkunde maar tegelijk baat hebben bij meer uitdaging in getallenleer.”

Impact op lessentabellen
De focus op Nederlands en wiskunde zit in de differentiatie-uren en gaat niet ten koste van andere vakken. De indicatieve lessentabellen worden beperkt aangepast. Alle vakken behouden hun lestijden met uitzondering van het vak burgerschap. De eindtermen burgerschap werden immers versoberd. Tegelijkertijd gaat er iets meer aandacht naar digitale competenties en mediawijsheid, waarvoor het GO! een extra uur voorziet.

Je vindt hier de GO! leerplannen. Deze goedgekeurde leerplannen werden eerder dit jaar al onder voorbehoud aan de GO! scholen bezorgd.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Persdienst - 02 790 95 35

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.