Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Hoe denken politieke partijen over CLB?

3 juni 2024
Verkiezingen Rh
Naar aanloop van de verkiezingen van juni, werden de politieke partijen aangeschreven door Caleidoscoop om zo hun standpunten over CLB en leerlingenbegeleiding te leren kennen. Elke partij kreeg dezelfde vragen rond diverse topics voorgelegd.

De thema’s zijn: mentaal welzijn, samenwerking Onderwijs & Welzijn, CLB’s als aantrekkelijke werkgever, waar maakt het CLB het verschil, gebruik van CLB-data, bestrijden van de gezondheidskloof, terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom en tot slot inclusief onderwijs.

Hieronder vind je per partij de essentie rond de verschillende topics samengevat. Het volledige artikel vind je via deze link

Groen

Mentaal welzijn
Inzetten op preventie door de leerlingbegeleiding op school en via de CLB’s te versterken. Wens dat CLB’s opnieuw hun rol dicht bij de leerling kunnen opnemen.

Onderwijs & Welzijn
Hervorming jeugdhulp met duidelijke rol voor onderwijs en CLB + versterking NAFT 

CLB als aantrekkelijke werkgever
Correcte financiering van de CLB’s + gelijkschakelen lonen CLB directie en schooldirecteurs.

Waar maakt CLB het verschil?
Op verschillende manieren: systematische contacten, OLB, welbevinden. Belangrijk dat CLB dicht bij de leerling kan staan.

Gebruik CLB-data
CLB’s verzamelen gevoelige informatie. Deze data kan globaal gebruikt worden als vinger aan de pols. CLB’s trekken aan de alarmbel bij verontrustende signalen in hun dagelijkse praktijk.

Gezondheidskloof
CLB’s als aanspreekpunt, informatiebron en waar nodig doorverwijzer voor zowel ouders als leerlingen.

Ongekwalificeerde uitstroom
Gelijke onderwijskansen door: versterking van kleuter- en basisonderwijs, versterken van leerlingbegeleiding en studieoriëntering, opwaarderen van arbeidsmarktgericht onderwijs, drempels op vlak van studiekeuze wegnemen en samenwerking met Welzijn versterken voor leerlingen die dreigen uit te vallen. 

Inclusief onderwijs
Groen wil het recht op inclusief onderwijs versterken en een stappenplan opstellen om te komen tot meer inclusief onderwijs, o.a.: gewoon en buitengewoon onderwijs op 1 school, basiszorg versterken en versterken van LSC en CLB.

N-VA

Mentaal welzijn
Extra budget voor de CLB’s verder inzetten om als CLB meer fysiek aanwezig te zijn in de scholen + verdere uitbouw digitale hulpverlening door CLB. Belang van preventief werken en wegwerken van de wachtlijsten.

Onderwijs & Welzijn
Laagdrempelige CLB’s als eerste aanspreekpunt. Verdere uitbouw NROC’s. Informatiedeling onderwijs, CLB en welzijn. Bij crisis/VOS: nood aan “fastlane” voor de CLB’s bij welzijnspartners.

CLB als aantrekkelijke werkgever
Afbouw planlast, versterken van keten van doorverwijzing en samenwerking met andere actoren.

Waar maakt CLB het verschil?
Laagdrempelige informatie + diagnostiek. NVA wil school en CLB dichter bij elkaar brengen in functie van snellere beslissingen bij opmaak verslag. 

Gebruik CLB-data
Data systematische contacten en data verslagen GC/IAC/OV4 in functie van beleidsvoering + data rond drempels in samenwerking met welzijn. Geen dubbel papierwerk.

Gezondheidskloof
Preventieve gezondheidszorg versterken via netonafhankelijke of netoverstijgende samenwerking: samenwerking met andere actoren, lokale preventiecampagnes, etc.

Ongekwalificeerde uitstroom
Cijfers doen dalen via diverse maatregelen o.a.: Sterke focus op Nederlands en wiskunde als basis; spijbelen terugdringen onder meer door Netwerk Samen tegen Schooluitval.

Inclusief onderwijs
Gewoon onderwijs waar mogelijk, buitengewoon waar nodig. Onderzoek naar: uitrol Leersteundecreet; naar stijgend aantal oriëntering type 2 en type 9; onderzoek naar beter onderwijs op maat zowel in gewoon als in buitengewoon onderwijs; onderzoek naar objectivering bij toeleiding naar Leersteun met inbegrip van onderzoek naar opmaak verslagen IAC en OV4.

Vooruit

Mentaal welzijn
Verderzetten elan Vandenbroucke: psychologische zorg daar brengen waar kinderen en jongeren zijn.

Onderwijs & Welzijn
Versterken brede basis- en verhoogde zorg. Draagkracht van scholen versterken, o.a. door structurele samenwerking tussen scholen en lokale eerstelijnszones.

CLB als aantrekkelijke werkgever
Bundelen van expertise CLB en LSC in ‘zorgexpertisecentra’ + modern personeelsbeleid mogelijk maken.

Waar maakt CLB het verschil?
Ondersteunen van scholen en leerlingen + helikopterperspectief i.f.v. draaischijffunctie. 

Gebruik CLB-data
Opvolgen aantal verslagen IAC/GC/OV4 + data uit systematische contactmomenten i.f.v. beleidsvoering.

Gezondheidskloof
CLB als partner bij versterken van het gezondheidsbeleid van een school + detectie van noden bij kinderen en jongeren + kinderen en ouders wegwijs maken in het gezondheidsbeleid.

Ongekwalificeerde uitstroom
Versterken van gelijke onderwijskansen door reeds van in het basisonderwijs in te zetten op goede begeleiding en oriëntatie naar het secundair onderwijs toe. Opwaarderen van praktijkgericht onderwijs.

Inclusief onderwijs
Werken aan visie op inclusief en onderwijs en stappen om dit waar te maken. Versterken van brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen.

CD&V

Mentaal welzijn
Aandacht voor factoren die mentaal welzijn van kinderen en jongeren onder druk zetten. School als vindplaats, maar mentaal welzijn is een verantwoordelijkheid van de brede maatschappij.

Onderwijs & Welzijn
Verder inzetten op gedeelde verantwoordelijkheid en continuïteit van ondersteuning. Waardevolle projecten borgen.

CLB als aantrekkelijke werkgever
Meer flexibiliteit, minder keurslijf. Meenemen anciënniteit, optrekken lonen CLB directie, flexibiliteit bij vervangingen, etc.

Waar maakt CLB het verschil?
ls nabije, toegankelijke, betrouwbare en onafhankelijke partner van ouders, leerlingen en scholen.

Gebruik CLB-data
CLB deelt reeds zinvolle en bruikbare data met de overheid. CD&V wil waakzaam zijn voor systeem waar extra planlast wordt gecreëerd of waar de vertrouwensrelatie CLB-leerling/ouders onder druk zou komen te staan door gegevensdeling met overheid.

Gezondheidskloof
Vroegdetectie van gezondheidsproblemen + CLB als partner om alle doelgroepen te bereiken, o.a. via versterkte samenwerking tussen welzijn en gezondheidszorg. 

Ongekwalificeerde uitstroom
Cijfers doen dalen via diverse maatregelen oa.: toolbox en plan voortijdig schoolverlaten, extra aandacht naar jongeren met een hoger risico op uitval, flexibele trajecten (leerplicht- en volwassenonderwijs) CLB’s zijn daarbij het knoppunt, voor jongeren in de jeugdzorg of gemeenschapsinstelling inzetten op de band met hun ‘moederschool’. 

Inclusief onderwijs
Versterken van de brede basiszorg en de verhoogde zorg. Opvolgen of dit lukt via Leerpunt, zoniet: andere middelen inzetten. Hindernissen wegnemen zodat een één-campusmodel mogelijk wordt voor scholen.

Vlaams Belang

Mentaal welzijn
Preventie is cruciaal (school en CLB): taaklast van leerlingen monitoren, zelfredzaamheid inzake studie-aanpak verhogen, verbindend klasklimaat + vrijetijdsaanbod integreren op schoolcampus.

Onderwijs & Welzijn
Knelpunten in jeugdhulp aanpakken zodat school en CLB hun rol terug kunnen opnemen.

CLB als aantrekkelijke werkgever
Terug naar de kern van de leerlingbegeleiding, geen ‘verslagenopmaakfabriekjes’. Tijd, geld en ruimte voor professionalisering. CLB terug zichtbaar maken zal waardering en erkenning voor het werk opleveren. 

Waar maakt CLB het verschil?
Meer fysiek aanwezig op scholen als aanspreekpunt voor schoolteams, begeleiden van leerlingen met (beginnende) spijbelproblematiek, OLB.

Gebruik CLB-data
Structurele koppeling data scholen/onderwijs (bv.: Vlaamse toetsen) en data CLB i.f.v. datagedreven beleidsvoering.

Gezondheidskloof
CLB als cruciale actor omwille van vraaggestuurde werking en medische onderzoeken. CLB’s zouden ook structureel kunnen inzetten op gezondheidsgeletterdheid van ouders via structurele samenwerking met ouderraden op scholen en ouderkoepelverenigingen op macro niveau.

Ongekwalificeerde uitstroom
Cijfers doen dalen via diverse maatregelen oa.: jongeren sneller toeleiden naar juiste richting onder meer op basis van de Vlaamse toetsen. CLB als partner hierbij. Opwaarderen van tso en bso; aanpakken van versnippering in initiatieven rond vroegtijdig schoolverlaten, inkanteling van dbso (deels) terugdraaien.

Inclusief onderwijs
Financieringsmethode van de brede types zorgt voor toegenomen diagnosedrang. Voor die types is er nood aan een model dat inclusieve settings faciliteert. Versterken van leerlingen om op lange termijn met hun problematiek om te gaan. Versterking voor het buo.

Open-VLD

Mentaal welzijn
Psychische problemen snel detecteren en aanpakken: school als vindplaats + evalueren effecten huidige maatregelen (ELP).

Onderwijs & Welzijn
Preventie en vroegtijdig ingrijpen via school en CLB + Van projecten naar structurele verankering van het geestelijk gezondheidsbeleid in scholen.

CLB als aantrekkelijke werkgever
Beroep herwaarderen, flexibiliteit in ambten zonder verlies aan kwaliteit. Oplossingen zoeken samen met de sector.

Waar maakt CLB het verschil?
Scholen versterken (samen met PBD en LSC).

Gebruik CLB-data
Gegevens uit systematische contacten ifv gezondheidskloof, Data verslagen IAC/GC/OV4 in relatie tot zorgbeleid scholen + in relatie tot SES.

Gezondheidskloof
Via signaal- en draaischijffunctie de gezondheidskloof dichten. 

Ongekwalificeerde uitstroom
Cijfers doen dalen via een reeks aan maatregelen oa.: inzetten op terugdringen van spijbelen, een meer kwaliteitsvol basisonderwijs, opwaarderen van arbeidsmarktgerichte opleidingen en betere oriëntering bij overgang naar secundair onderwijs (oa. door VOKA-talentcenter).

Inclusief onderwijs
Versterken van de brede basiszorg op scholen zodat meer leerlingen daar kunnen blijven, campusscholen zodat leerlingen sommige vakken in het gewoon onderwijs en andere in het buo kunnen volgen.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.