Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gemeenschapsonderwijs formuleert aanbevelingen voor volgende Vlaamse Regering

1 februari 2024
Twee Kindjes Aan Een Kleurrijk Tafeltje 2
Het GO! stelt zijn memorandum voor met aanbevelingen voor de volgende Vlaamse Regering. De 7.000 onderwijsprofessionals die eraan meeschreven, dekken alle onderwijs- en bestuursniveaus in het onderwijsnet. Ook leerlingen en ouders kregen inspraak. Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, dat is de missie van het Gemeenschapsonderwijs én de rode draad doorheen het memorandum.

Het GO! stelt zijn memorandum voor met aanbevelingen voor de volgende Vlaamse Regering. De 7.000 onderwijsprofessionals die eraan meeschreven, dekken alle onderwijs- en bestuursniveaus in het onderwijsnet. Ook leerlingen en ouders kregen inspraak. Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, dat is de missie van het Gemeenschapsonderwijs én de rode draad doorheen het memorandum.

Voorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs

De toekomst hangt sterk af van de kwaliteit van het onderwijs dat we aan onze huidig generatie kinderen, jongeren en volwassenen aanbieden, zo luidt het GO! memorandum. Een brede aanpak is nodig om die kwaliteit te garanderen. Vier absolute prioriteiten springen daar voor het GO! bovenuit. Een modern en duurzaam loopbaanbeleid ziet het GO! als een absolute noodzaak. Daarnaast ijvert het onderwijsnet voor voldoende middelen om verouderde schoolgebouwen te renoveren of vervangen, en vraagt het structurele maatregelen voor gelijke onderwijskansen. Tot slot wil het GO! een oplossing zien voor het plaatsgebrek zodat het zijn grondwettelijke opdracht kan waarmaken: het waarborgen van de vrije keuze. Deze vier prioriteiten zijn voor het GO! onvermijdelijke voorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs. Daarnaast pleit het GO! voor inspanningen op het vlak van inclusie, digitalisering en burgerschap.

"Eén per lesuur, elke dag, een heel jaar lang. Dat is het aantal leerkrachten dat ons onderwijs verlaat binnen de vijf jaar nadat ze met goede moed de mooiste job ter wereld aanvatten”, betreurt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs. “Dat moet en dat kan anders. Onze ambitie om leerlingen en cursisten het best mogelijke onderwijs te bieden, staat of valt bij voldoende, sterke leraren. Voor de toekomstige Vlaamse Regering moet dat een topprioriteit zijn. De aanbevelingen die het GO! via zijn nieuwe memorandum op tafel van de beleidsmakers legt, maken een kentering mogelijk.”

Eén memorandum, 8.000 stemmen

Het GO! kiest ervoor zijn memoranda te laten groeien vanuit de praktijk. Onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders beslissen mee wat erin komt te staan. Naast een brede online bevraging, verzamelde het GO! tijdens 21 sessies professionals rond de tafel om zich verder in de thema’s te verdiepen. En in april 2023 werden leerlingen volksvertegenwoordigers voor één dag en stemden tijdens een heus leerlingenparlement over hun prioritaire voorstellen. Het resultaat? Een breed gedragen kompas voor de volgende Vlaamse Regering.

"7.000 onderwijsprofessionals uit onze waaier aan scholen, centra en instellingen lieten hun stem horen. Hun actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van ons memorandum en hun engagement voor het GO! zijn van onschatbare waarde.” - Koen Pelleriaux

Geen eindpunt

Doel van het memorandum is om aan de beleidsmakers duidelijk te maken wat het GO! nodig heeft om zijn missie, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, te verwezenlijken. Het lijvige document zal de komende maanden dus een leidraad vormen bij gesprekken en onderhandelingen met politieke partijen en beleidsmakers, in aanloop naar de verkiezingen maar ook nadien.

Voor het GO! is het memorandum een verlengstuk van zijn ambitieuze strategisch plan waarmee het net zelf een prioriteit maakt van kwaliteitsvol onderwijs.

Aanbevelingen aan de toekomstige Vlaamse Regering: 7 speerpunten

 • Het GO! is de onderwijsverstrekker van en namens de Vlaamse Gemeenschap met de opdracht om de vrije keuze te waarborgen en neutraal onderwijs aan te bieden. Beschouw het GO! daarom als uw preferentiële partner en ondersteun het om een geografisch evenwichtig gegarandeerd aanbod te realiseren.
 • Durf met het GO! en de andere sociale partners het loopbaanbeleid grondig te herzien. Heb daarbij aandacht voor een beleid gericht op het behouden van leerkrachten van start tot einde loopbaan, voor het aantrekken van zijinstromers en voor een modern personeelsstatuut.
 • Pak de structurele onderfinanciering aan van het beheer, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van ons verouderd schoolpatrimonium.
 • Werk aan een langetermijnvisie op de digitalisering van het onderwijs, voorzie in duurzame investeringen in ICT-infrastructuur en –leermiddelen en versterk de competenties van onze professionals. Voorzie in ICT-ondersteuning in de schoolcontext.
 • Neem verantwoordelijkheid op voor het realiseren van gelijke onderwijskansen met onder andere een aanpak van schoolkosten in het secundair onderwijs en een aanbod van kosteloze en gezonde maaltijden.
 • Versterk inclusie door onder andere leerkrachten beter te ondersteunen en verder te professionaliseren, het pad van de geslotenenveloppefinanciering voor de leersteuncentra te verlaten, de integratie van verschillende hoofdstructuren op eenzelfde campus te stimuleren en door leerlingen niet te lang op hulp te laten wachten.
 • Maak het mogelijk dat in het volledige secundair onderwijs de helft van de levensbeschouwelijke lestijden ingezet kan worden voor de interlevensbeschouwelijke dialoog en actief burgerschap.

Onze professionals, cursisten, leerlingen en hun ouders bieden ten slotte aanbevelingen waarmee de toekomstige Vlaamse regering het best rekening houdt bij het opstellen en uitvoeren van beleidsmaatregelen:

 • Neem zoveel mogelijk maatregelen vanuit een structurele langetermijnvisie.
 • Besteed aandacht aan de verbanden tussen de beleidsmaatregelen binnen onderwijs. Sta erbij stil dat veel taken vaak moeten gebeuren met dezelfde mensen en middelen.
 • Overleg maatregelen zoveel mogelijk met het werkveld – ook met cursisten en leerlingen.
 • Voorzie in ruimte en tijd om regelgeving te evalueren en waar nodig bij te sturen.
 • Waak over de effecten op onderwijs van beslissingen in andere beleidsdomeinen.
 • Vereenvoudig de complexe onderwijsregelgeving.

Het GO! memorandum bevat voorstellen aan de volgende Vlaamse Regering om deze 7 speerpunten aan te pakken.
Het Eisencahier is een verkorte versie ervan met de focus op 4 prioritaire eisen.

Lees ook: 100 leerlingen van het GO! formuleren aanbevelingen voor de volgende Vlaamse Regering.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.