Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Actuele onderwijsontwikkelingen in het secundair onderwijs (incl. duaal leren, buso en Leren en Werken)

31 mei 2024
Lijntekening van een organogram
Naar aanleiding van de wijzigingen van het goedgekeurde onderwijsdecreet 34 en onder voorbehoud van goedkeuring van het verzamelbesluit graag aandacht voor enkele regelgevende veranderingen. De aanpassingen werden al doorgevoerd in de bijbehorende omzendbrieven.

Uitfasering van het stelsel van leren en werken

Omzendbrief SO/2008/08

De vernieuwde concordantietabel voor het schooljaar 2024-2025 is als bijlage bij de omzendbrief terug te vinden. 
Het schooljaar 2024-2025 is het laatste schooljaar met een aanbod in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de Leertijd. De programmatieprocedure binnen het stelsel van leren en werken wordt dus geschrapt.
Vanaf 1 september 2025 bestaat het aanbod in een cdo enkel nog uit duale structuuronderdelen. Centra kunnen hun aanbod duaal leren verder uitbreiden aan de hand van de programmatieprocedure (vrij of met overheidsgoedkeuring) die is omschreven in omzendbrief SO 61.

Structuur en organisatie in voltijds secundair onderwijs

Omzendbrief SO 64

De toelatings- en overgangsvoorwaarden voor het 2e leerjaar van de 3e graad A-finaliteit, D/A-finaliteit en D-finaliteit werden in lijn gebracht met de modernisering van het secundair onderwijs.
Vanaf het schooljaar 2024-2025 omvat een clausulering steeds het gelijknamige duale en niet-duale structuuronderdeel. Om ook het aanloopstructuuronderdeel uit te sluiten, moet de klassenraad dit apart clausuleren (ter info: tijdens het schooljaar 2023-2024 zijn zowel het duale structuuronderdeel, het niet-duale structuuronderdeel als het aanloopstructuuronderdeel enkel uitgesloten als deze expliciet worden vermeld).

De omzendbrief verduidelijkt hoe je een bijzonder kwalificerend traject organiseert voor leerlingen die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen: bij de organisatie van een structuuronderdeel van de derde graad en uitsluitend voor die leerling die dreigt ongekwalificeerd uit te stromen én waarvoor de school reeds schoolinterne trajecten doorliep die niet het verhoopte resultaat hebben, kan in die uitzonderlijke gevallen voor het realiseren van een bijzonder kwalificerend onderwijstraject een school samenwerken met:

 • een of meer andere scholen voor secundair onderwijs of centra voor volwassenenonderwijs;
 • een of meer publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;
 • andere organisaties of bedrijven uit de publieke of private sector.
  Dit onderwijstraject is een individueel traject op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling die worden vastgesteld door de klassenraad.
  Alle praktische modaliteiten en randvoorwaarden zijn terug te vinden in omzendbrief SO64. 
  !!! We willen hierbij ook expliciet de aandacht vestigen op het feit dat deze mogelijkheid ook geldt voor de cdo wanneer ze duale structuuronderdelen (= voltijds secundair onderwijs) organiseren.
  Deze mogelijkheid geldt niet voor de uitdovende opleidingen binnen het stelsel van leren en werken.

De delibererende klassenraad geeft geen advies wanneer de klassenraad een oriënteringsattest B uitreikt in het eerste leerjaar van de derde graad in de dubbele finaliteit (let op: dit geldt reeds voor de deliberaties in het schooljaar 2023-2024).

Duaal leren en de aanloopfase (omzendbrief SO/2019/01)

Omzendbrief SO/2019/01

Om te bepalen of een structuuronderdeel is ingericht (of er dus al dan niet gebruik wordt gemaakt van een genade- of gedoogjaar) én voor de programmatienorm worden vanaf het schooljaar 2025-2026 dezelfde regels toegepast als voor het gewoon secundair onderwijs (niet-duaal) en buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4. Zo zal ook voor duaal leren (en de bijbehorende aanloopstructuuronderdelen) worden gekeken naar het eerste leerjaar van de graad om te bepalen of het structuuronderdeel is ingericht en/of de programmatienorm werd behaald (ter info: tot en met het schooljaar 2024-2025 werd hiervoor naar de volledige graad gekeken voor duaal). 
Voor buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 geldt een andere regel: daar kijkt men (nu en na de modernisering) niet naar het leerjaar waarin iets wordt georganiseerd. Als er een leerling in een fase is ingeschreven volstaat dit voor het inrichten van een bepaald structuuronderdeel duaal in die fase. Een duaal structuuronderdeel in een bepaalde fase kan dus ook 1 jaar zonder leerlingen zitten en "niet georganiseerd zijn" als gedoogjaar. 

Pagina delen

Heb je een vraag?

Ellen Van den Stock - 02 790 94 87
Fien Moerman - 02 790 96 55

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.