Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zonnelening 2017-2021

Projectoproep 2020-2021

Zonnelening voor schoolgebouwen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap biedt renteloze leningen aan voor fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van Uw school.

Energiezuinige schoolgebouwen zijn de gebouwen van de toekomst. Het investeren in zonnepanelen die hernieuwbare energie opwekken levert tweemaal winst op:

 1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat
 2. een lagere elektriciteitsfactuur, wat de werkingskosten van de school drukt

Zo draag je als school bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen en zorg je voor een groener imago van de school!

Op de Ministerraad van 29 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering, in het kader van de strijd tegen klimaatverandering, haar Actieplan Klimaat goed:

Deel 5: Bijkomende maatregelen bovenop het VEKP:

Onderwijs : Zonneleningen, energieleningen, ...: bundelen én uitbreiden van de leningen naar een "klimaatlening"

Het GO! geeft als volgt invulling aan het Actieplan Klimaat :

 • Voor invulling van het aspect hernieuwbare energie verlengt het GO! de zonnelening in 2020 en 2021 onder de benaming 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021'
 • Voor invulling van het aspect energie-efficiëntie lanceert het GO! een aparte projectoproep 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021'. Meer informatie kan U hier vinden.

Beschikbare leningsmachtiging :

De totale gemeenschappelijke leningsmachtiging voor 2021 voor de projectoproepen Zonnelening en Klimaatlening samen bedraagt 2.915.781 euro..


GO! engagement voor energiebesparing

Energie is één van de belangrijkste uitgavenposten van de scholengroepen, en bedraagt typisch 8 tot 11% van de operationele kosten voor het hele GO!. Tijdens de CoRa gingen de algemene directeurs (AD's) akkoord om jaar na jaar tot 2030 te streven om 2,09% op primair energieverbruik te besparen. Om de scholengroepen de transitie te helpen maken naar meer energie-onafhankelijkheid en om hen te helpen besparen op hun energiefactuur, vond het GO! het opportuun om in te stappen in dit zonneproject. Op deze manier draagt het GO! bovendien bij tot het vergroten van het aandeel hernieuwbare energieproductie (de Belgische doelstelling is een aandeel van 13 % in 2020).


Financiële voordelen voor de school


Financieel interessant ?

De investering kost aan de school niets :

 • De investering wordt door GO! afdeling infra gefinancierd d.m.v. de zonnelening. Dit is een lening, renteloos, op 15 jaar;
 • De school betaalt de zonnelening af gedurende 15 jaar, zonder rente. Dit met besparingen die gerealiseerd worden op de elektriciteitsfactuur. Middelen die anders naar de factuur elektriciteit zouden gaan, worden nu gebruikt om lening af te betalen.

Als U deelneemt aan de zonnelening, begint U te besparen vanaf dag 1 :

 • Door het plaatsen van zonnepanelen wekt de school zelf elektriciteit op. De besparing die wordt gerealiseerd op de elektriciteitsfactuur is groter dan het bedrag dat dient afbetaald te worden aan de lening.

Na de afbetaling van de zonnelening boekt U ieder jaar een bijkomende winst :

 • De zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar. Na de afbetaling van de lening (15 jaar) leveren de zonnepanelen U ieder jaar, tot einde levensduur, gratis elektriciteit op.

Conclusie : Als U zonnepanelen plaatst m.b.v. de zonnelening, levert U dit als school mooie financiële besparingen op.

 

Principes van de zonnelening

De principes van de zonnelening van het GO! zijn de volgende :

 • Het GO! kiest ervoor geen rente aan te rekenen;
 • De scholengroepen moeten de verkregen middelen terugbetalen tijdens een looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt a rato van het investeringsbedrag gedeeld door de looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt in jaarlijkse termijnen, telkens in januari;
 • Het maximale te ontlenen bedrag per project bedraagt 500.000 euro (excl. btw).     

 • De financiële modaliteiten zijn dezelfde in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

Het gaat dus om een lening: de scholengroepen moet het bedrag terugbetalen. De lening is echter renteloos.

 

Vlaams Energie Bedrijf (VEB) : bestek met raamovereenkomst

Het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) heeft een bestek met raamovereenkomst opgesteld waarop voor de plaatsing van zonnepanelen een beroep kan worden gedaan. Het GO! heeft de keuze gemaakt om de projecten in het kader van de zonnelening via de raamovereenkomst van het VEB te laten verlopen.

Het VEB vraagt een kostendekkende vergoeding op het gefactureerde gedeelte van de finale prijsopgave (exclusief BTW).

Voordelen van het gebruik van het bestek met raamovereenkomst van het VEB :

 • De SGR moeten zelf geen bestek opstellen en geen overheidsopdracht uitschrijven;
 • Het gaat om een grote raamovereenkomst waarbij de prijzen die het VEB kon bedingen lager liggen dan het geval is voor een individueel fotovoltaïsch project;
 • Na de opmaak van een kosteloze haalbaarheidsstudie kan bovendien zonder kosten gestopt worden met de verdere procedure.

Ter info : Aanvragen vanaf 10 mei 2020 vallen onder het nieuwe VEB raamcontract EE_2020_0_021 en hebben als opdrachtnemers :

 • Enbro/Earth (in samenwerking met installateurs);
 • Linea Trovata.

 

Methodiek Projectoproep 2020-2021

Nieuw is dat er naast de projectoproep 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021' ook een projectoproep 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' is.

Gezien beide projectoproepen 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021' en de 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' hun financiële middelen putten uit dezelfde gemeenschappelijke leningsmachtiging, zullen beide projectoproepen parallel en gelijktijdig lopen.

De twee projectoproepen 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021' en de 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' hebben plaats onder de vorm van een continue oproep, waarbij het principe zal worden gehanteerd van 'First In, First Out'. De volgorde zal bepaald worden door de volgorde van indienen van de projectvoorstellen via kennis-infra@g-o.be.

Gezien beide projectoproepen hun financiële middelen putten uit dezelfde gemeenschappelijke leningsmachtiging, zal er een gemeenschappelijke projectlijst opgesteld worden.

De oproep zal worden afgesloten nadat er een voldoende grote projectreserve is aangelegd. De exacte scheiding, welke projecten er weerhouden worden en welke projecten er in de reserve terechtkomen, zal worden bepaald op basis van :

 • Zonnelening Projectoproep PO2020-2021 : de geraamde kostprijzen in de haalbaarheidsstudies;
 • Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021 : gunningsbedrag ontvangen van de SGR.

Zonnepanelen : wat verandert er wanneer in 2021

De regeling voor zonnepanelen verandert in 2021 ingrijpend :

- ≤ 10 kVA (omvormer) : Sedert 1/01/2021 is het systeem van de terugdraaiende teller vervallen. [Elektriciteitsmeter jaargelezen (YMR) of maandgelezen (MMR)]

Dit heeft als gevolg dat de werkelijke afname en injectie apart worden gemeten. 
Daar tegenover staat dat het prosumententarief wegvalt, de netkosten worden berekend op basis van de werkelijke afname en injectie.

Nieuw : er kan een premie aangevraagd worden bij Fluvius. Deze premie daalt jaarlijks, om op 1/1/2025 op te houden te bestaan.Meer uitleg op deze webpagina’s van Fluvius :

Voor niet stroom-dekkende installaties kunnen deze installaties interessant blijven.  Vraag Uw haalbaarheidsstudie aan via het VEB-webportaal.

 • > 10 kVA en ≤ 40 kVA (omvormer) : Voor deze installaties bedragen de groenestroomcertificaten al sinds geruime tijd nul euro. Dit zal zo blijven. Desondanks leveren deze installaties mooie terugverdientijden op.
 • 40 kVA (omvormer) : op 18/07/2021 (keuringsdatum) vervalt het systeem van groenstroomcertificaten (GSC). Dit is een uitstel van de eerder gecommuniceerde keuringsdatum van 31/05/2021.

Wat komt er in de plaats : 2 tot 4 keer per jaar zal er een "call" gehouden worden : dit is een veilingsysteem voor steun. Dat je die steun krijgt staat dus niet vast, projecten met de laagste prijs per geproduceerde energie maken het meeste kans op subsidies. De tegemoetkoming zal dus niet langer afhangen van je productie en de energieprijs. Dat kan je zowel een voordeel als een nadeel opleveren, afhankelijk van de productie en energieprijs.

Hoe dit in de praktijk zal lopen en welke gevolgen dit heeft voor de toewijzing van steun zal dan moeten blijken. Blijf dus vooral Uw projectaanvragen indienen!

De eerste call loopt van 17 mei 2021 tot en met 3 juni 2021.

Overigen

Door de 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' ontstaan er interessante combinatiemogelijkheden met de zonnelening en asbestverwijdering : zie Uitleg Zonnelening Projectoproep 2020-2021 punt 12.


Meer informatie

Meer informatie over de Zonnelening Projectoproep 2020-2021 : hierin leest u meer over de financiële voordelen voor de school, de principes van de zonnelening, de selectieprocedure van projecten, de procedure van indiening van de projectvoorstellen, het bestek en de algemene voorwaarden van het VEB, en voorbeelden van concrete projecten.

Vragen? Stuur ze naar: kennis-infra@g-o.be


Snelkoppelingen naar de documenten uit 'Projectoproep 2010-2021' :

Uitleg Zonnelening 2017-2021 - Projectoproep 2020-2021

GO! - Aanvraagformulier - zonnelening Projectoproep PO2020-2021

Boekingsschema zonnelening en klimaatlening