Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zonnelening 2017-2019

Projectoproep 2019

Zonnelening voor schoolgebouwen van minister Crevits

GO! biedt renteloze leningen aan voor zonnepanelen op het dak van Uw school.

Het initiatief is één van de 11 klimaatacties van de minister van onderwijs.

In het kader van de Zonnelening voor schoolgebouwen van minister Crevits voorziet zij drie keer (2017, 2018 en 2019) een leningsmachtiging van 1.124.000 euro om fotovoltaïsche installaties te plaatsen op schoolinfrastructuur van het GO!. Het budget 2018 is door middel van een begrotingsruiter overgedragen naar 2019.

Het totale budget voor deze Projectoproep 2019 bedraagt bijgevolg 2.248.000 euro.

Energiezuinige schoolgebouwen zijn de gebouwen van de toekomst. Het investeren in zonnepanelen die hernieuwbare energie opwekken levert tweemaal winst op: 

1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat;

2. een lagere elektriciteitsfactuur, wat de werkingskosten van de school drukt.

Zo draag je als school bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen en zorg je voor een groener imago van de school.

De leningsmachtigingen zijn bedoeld voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op schoolinfrastructuur. Het gaat dus om gekleurd geld; d.w.z. geld dat enkel kan gebruikt worden voor specifieke doeleinden, in dit geval voor het investeren enkel in fotovoltaïsche installaties, d.w.z. systemen die lichtenergie omzetten naar elektriciteit. Zonneboilers komen niet in aanmerking.


GO! engagement voor energiebesparing

Energie is één van de belangrijkste uitgavenposten van de scholengroepen, en bedraagt typisch 8 tot 11% van de operationele kosten voor het hele GO!. Tijdens de CoRa gingen de algemene directeurs (AD's) akkoord om jaar na jaar tot 2030 te streven om 2,09% op primair energieverbruik te besparen. Om de scholengroepen de transitie te helpen maken naar meer energie-onafhankelijkheid en om hen te helpen besparen op hun energiefactuur, vond het GO! het opportuun om in te stappen in dit zonneproject. Op deze manier draagt het GO! bovendien bij tot het vergroten van het aandeel hernieuwbare energieproductie (de Belgische doelstelling is een aandeel van 13 % in 2020).


Financiële voordelen voor de school

Financieel interessant ?

De investering kost aan de school niets :

 • De investering wordt door GO! afdeling infra gefinancierd d.m.v. de zonnelening. Dit is een lening, renteloos, op 15 jaar.
 • De school betaalt de zonnelening af gedurende 15 jaar, zonder rente. Dit met besparingen die gerealiseerd worden op de elektriciteitsfactuur. Middelen die anders naar de factuur elektriciteit zouden gaan, worden nu gebruikt om lening af te betalen.

Als U deelneemt aan de zonnelening, begint U te besparen vanaf dag 1 :

 • Door het plaatsen van zonnepanelen wekt de school zelf elektriciteit op. De besparing die wordt gerealiseerd op de elektriciteitsfactuur is groter dan het bedrag dat dient afbetaald te worden aan de lening.

Na de afbetaling van de zonnelening boekt U ieder jaar een bijkomende winst :

 • De zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar. Na de afbetaling van de lening (15 jaar) leveren de zonnepanelen U ieder jaar, tot einde levensduur, gratis elektriciteit op.

Conclusie : Als U zonnepanelen plaatst m.b.v. de zonnelening, levert U dit als school mooie financiële besparingen op.

 

Principes van de zonnelening

De principes van de zonnelening van het GO! zijn de volgende :

 • Het GO! kiest ervoor geen rente aan te rekenen.
 • De scholengroepen moeten de verkregen middelen terugbetalen tijdens een looptijd van 15 jaar.
 • De terugbetaling gebeurt a rato van het investeringsbedrag gedeeld door de looptijd van 15 jaar.
 • De terugbetaling gebeurt in jaarlijkse termijnen, telkens in januari.
 • Het maximale te ontlenen bedrag per project is 135.000 euro.
 • Er kan ook eigen financiering ingebracht worden, bovenop het ontleende bedrag.
 • De financiële modaliteiten zijn dezelfde in 2017, 2018 en 2019.

Het gaat dus om een lening: de scholengroepen moet het bedrag terugbetalen. De lening is echter renteloos.

 

Vlaams Energie Bedrijf (VEB) : bestek met raamovereenkomst

Het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) heeft een bestek met raamovereenkomst opgesteld waarop voor de plaatsing van zonnepanelen een beroep kan worden gedaan. Het GO! heeft de keuze gemaakt om de projecten in het kader van de zonnelening via de raamovereenkomst van het VEB te laten verlopen.

Het VEB vraagt een kostendekkende vergoeding op het gefactureerde gedeelte van de finale prijsopgave (exclusief BTW).

Voordelen van het gebruik van het bestek met raamovereenkomst van het VEB :

 • De SGR moeten zelf geen bestek opstellen en geen overheidsopdracht uitschrijven.
 • Het gaat om een grote raamovereenkomst waarbij de prijzen die het VEB kon bedingen lager liggen dan het geval is voor een individueel fotovoltaïsch project.
 • Na de opmaak van een kosteloze haalbaarheidsstudie kan bovendien zonder kosten gestopt worden met de verdere procedure.

 

Methodiek Projectoproep 2019

De oproep heeft plaats onder de vorm van een continue oproep, waarbij het principe zal worden gehanteerd van 'First In, First Out'. De volgorde zal bepaald worden door de volgorde van indienen van het projectvoorstel via kennis-infra@g-o.be.

De oproep zal worden afgesloten nadat er een voldoende grote reservelijst is aangelegd. De exacte scheiding, welke projecten er op de weerhouden lijst en welke projecten er op de reservelijst terechtkomen, zal worden bepaald op basis van de geraamde kostprijzen in de haalbaarheidsstudies.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Projectoproep 2019: hierin leest u meer over de financiële voordelen voor de school, de principes van de zonnelening, de selectieprocedure van projecten, de procedure van indiening van de projectvoorstellen, het bestek en de algemene voorwaarden van het VEB, en voorbeelden van concrete projecten.


Vragen? Stuur ze naar: kennis-infra@g-o.be