Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

D2 Milieuvergunning

Korte beschrijving:

Milieuvergunning of melding volgens de toepasselijke rubrieken van:

Wetgeving:

Vlaanderen

 • Vlarem II - besluit Vlaamse regering van 1 juni 1995 (en wijzigingen), algemene en sectorale voorwaarden inzake milieuhygiëne
 • Vlarem II - bijlagen (bijlage 1: indelingslijst)
 • Vlarebo – Vlaams reglement rond de bodemsanering – besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
 • Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM): decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
 • Omgevingsvergunningsbesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Bodemdecreet: decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
 • Vlarema: besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Periodiciteit:

Vlaanderen

 • Een milieuvergunning (klasse 1 en 2) is geldig voor een termijn van 20 jaar
 • Melding (klasse 3): onbeperkt geldig

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Een milieuvergunning is 15 jaar geldig
 • Een aangifte voor inrichtingen van klasse 3: onbeperkt geldig

Uitvoering:

Algemeen directeur / gemandateerde directeur