Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A21 Register van feiten door derden

Korte beschrijving:

Het register van feiten van derden is een preventiedocument dat eigen is aan de materie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het stelt de werkgever van een onderwijsinstelling in staat gepast te reageren en zelfs te anticiperen op onrechtmatige gedragingen van derden. Met dit register beschikt hij over een bijkomend instrument om de risico's die voortvloeien uit het contact met derden te identificeren en te evalueren.

Onderwijsinstellingen in Vlaanderen houden het register van feiten van derden in het Nederlands bij.

Wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten opnemen in dit specifieke register. Deze verklaring omvat een beschrijving van de feiten en de data van die feiten. In principe wordt de identiteit van de werknemer niet in het register vermeld, tenzij deze persoon hiermee instemt.

De werkgever informeert de werknemers over de mogelijkheid om een verklaring in dit register op te nemen.

Dit register wordt schriftelijk en met een unieke nummering bijgehouden door

  • of de vertrouwenspersoon;
  • of de preventieadviseur psychosociale aspecten als die intern is;
  • of de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, als er geen vertrouwenspersoon is aangeduid en als de preventieadviseur psychosociale aspecten extern is.

De toegang tot dit register is voorbehouden aan:

  • de hierboven opgesomde personen;
  • de werkgever.

Het register wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De verklaringen worden door de werkgever gedurende vijf jaar bijgehouden vanaf de dag waarop de werknemer zijn verklaring heeft laten optekenen.

De werkgever zorgt ervoor dat de personeelsleden die het slachtoffer werden van geweld gepleegd door derden, de passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten en instellingen. De werkgever moet een dergelijke dienst aanwijzen en krijgt daarover het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten. De werkgever draagt de kosten van de interventies van deze gespecialiseerde dienst als de sociale zekerheid die niet ten laste kan nemen.

De werkgever moet de leden van het bevoegde comité voor preventie en bescherming op het werk, de werknemers en de leden van de hiërarchische lijn informeren over:

  • het recht voor de werknemer om een verklaring te doen opnemen in het register van feiten van derden;
  • de gespecialiseerde diensten of instellingen waarop een beroep wordt gedaan om ondersteuning te verlenen aan de werknemers die het slachtoffer werden van geweld vanwege derden.

De werkgever moet deze personen ook een opleiding geven opdat zij deze rechten kunnen uitoefenen.

Wetgeving:

  • Codex, Art. I.3-3 (register van feiten van derden)

Periodiciteit:

Elke melding van feiten van derden wordt opgenomen in het register van feiten van derden.

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde directeur in samenwerking met de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale risico's.