Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A17 Arbeidsreglementen

​Korte beschrijving:

De werkgever moet een arbeidsreglement opstellen. Bij indiensttreding geeft hij iedere werknemer een afschrift van het definitieve arbeidsreglement.

De werkgever is hierbij verplicht om bepaalde zaken op te nemen in het arbeidsreglement in verband met welzijn op het werk:

Veiligheid en gezondheid op het werk
 • Risico's waarvoor speciale procedures moeten gevolgd worden
 • PBM-gebruik
Eerste hulpverlening
 • Naam eerste hulpverlener  en  de manier waarop deze persoon kan bereikt worden
 • Plaats van de verbandkist(-en)
 • Procedure en medische dienst bij arbeidsongevallen
 • Gegevens arbeidsongevallenverzekeraar
Psychosociale risico's op het werk (incl. pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk)
 • Interne procedures voor psychosociale risico's op het werk
 • Contactgegevens van de vertrouwensperso(o)nen en de  preventieadviseur psychosociale aspecten
Alcohol- en druggebruik
 • Beleids- of intentieverklaring i.v.m. misgebruik van alcohol en andere drugs op de werkvloer
Inlichtingen
 • Naam en contactgegevens van contactpersoon veiligheid van de onderwijsinstelling
 • Naam en contactgegevens van preventieadviseur van de scholengroep
 • Contactgegevens van de externe dienst preventie en bescherming op het werk
 • Contactgegevens van Toezicht Welzijn op het Werk

 

Wetgeving:

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de Arbeidsreglementen bij de wet van 18 december 2002 ook van toepassing op alle werknemers in de publieke sector
 • Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 1991, L 288 van 18 oktober 1991
 • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,  BS 18 september 1996, zoals gewijzigd
 • CAO 100 (nog niet van toepassing op openbare sector)

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen (neer te leggen bij de bevoegde arbeidsrechtbank)

Uitvoering:

Algemeen directeur

Nuttige link:

Aanpassingen aan modellen van arbeidsreglement worden voorlopig per mail verstuurd naar de personeelsverantwoordelijken van de scholengroep tot er afgeschermde pagina's beschikbaar zijn op GO! Pro.

Zie link