Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Volwassenenonderwijs

Laatste update: 6 februari 2024

30 januari 2024 - Wijziging besluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair VWO - onderhandelingen afgerond 
De onderhandelingen met betrekking tot het wijzigingsbesluit over de indeling van de studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs zijn afgerond.  
Het GO! geeft een protocol van akkoord zonder opmerkingen bij het voorontwerp. Je kan dit nalezen in de Op Stapel 2024-01 
Het gaat nog voor advies naar de Raad van State. 
19 januari 2024 - Wijziging besluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair VWO - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de regelgeving over de indeling van de studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. Vanaf 1 februari 2024 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid.  

In de studiegebieden assistentie vrije zorgberoepen, auto, chemie, informatie- en communicatietechnologie, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen en specifieke personenzorg gelden vijftien nieuwe opleidingsprofielen, waarvan tien op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal opleidingen zijn ook verkorte of verlengde modules mogelijk, in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Er komt ook een nieuwe uitbreiding van de lijst van opleidingsprofielen die duaal kunnen georganiseerd worden. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.  

Bij deze wijziging horen heel wat documenten. Je kan ze raadplegen via deze link (ministerraad van 19/1/2024). 
13 november – Besluit experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ambulante zorg in het secundair volwassenenonderwijs – definitieve goedkeuring  
Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 10 november definitief het besluit goed met de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied 'ambulante zorg' voor het secundair volwassenenonderwijs. Ze legt tegelijk de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied vast, en twee opleidingsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (BK4) en Eventhulpverlener (BK3). Beide opleidingen bevatten verkorte en verlengde modules. 
Van zodra het advies van de Raad van State beschikbaar is, kan je het hier nalezen. Het goedgekeurde besluit kan je hier terugvinden. 
23 oktober – voorontwerp van besluit experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ambulante zorg in het secundair volwassenenonderwijs – tweede principiële goedkeuring
Na de onderhandelingen op Sectorcomité X met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed met de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ‘ambulante zorg’ voor het secundair volwassenenonderwijs. Ze legt tegelijk de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied vast, en twee opleidingsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (ANDP) (BK4) en Eventhulpverlener (BK3).
Ondanks ons protocol van gedeeltelijk akkoord werd er inhoudelijk enkel toegevoegd dat personeelsleden voor beide beroepsopleidingen en voor de optionele module Update competenties van de ANDP nuttige ervaring kunnen laten erkennen.
Over dit besluit wordt nu het advies gevraagd van de Raad van State. 
Wie de documenten wil nalezen, kan hier terecht voor het Besluit en de Nota.  
10 oktober 2023 – voorontwerp van besluit experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ambulante zorg in het secundair volwassenenonderwijs – onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond 
Over dit voorontwerp van besluit rond de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ambulante zorg in het secundair volwassenenonderwijs werd de voorbije weken onderhandeld in Sectorcomité X. Die onderhandelingen zijn nu afgerond.
Het GO! diende een protocol van gedeeltelijk akkoord in. We zijn tevreden dat er stappen zijn gezet richting een kader maar zijn ontgoocheld in de legistieke vertaling van het gelopen ontwikkelproces, een proces waarin onze cvo een groot engagement hebben getoond maar wat niet gehonoreerd wordt in dit besluit. De keuze van de overheid voor een experimenteel studiegebied en een open programmatieprocedure, vinden we een verkeerde keuze van de overheid wegens niet gedragen door het onderwijsveld.
De inhoud van het besluit en de volledige tekst van ons protocol  van gedeeltelijk akkoord kan je nalezen in de Op Stapel 2023-20.
22 september 2023 – Besluit experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ambulante zorg in het secundair volwassenenonderwijs – eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied Ambulante Zorg voor het secundair volwassenenonderwijs. Ze legt tegelijk de modulaire structuur voor dat experimenteel studiegebied vast, en twee opleidingsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (BK4) en Eventhulpverlener (BK3).  
Over dit besluit wordt nu onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.  
Het voorontwerp van besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering zijn onderaan deze pagina raadpleegbaar.
8 september 2023 – definitieve goedkeuring besluit tot regeling van de leerjobs 
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief de regeling van de leerjobs goed. Dit betekent concreet dat het vanaf 1 januari 2024 mogelijk wordt voor jongeren om in te stappen in een leerjob-traject. Aangezien dit een proefproject betreft, treedt het besluit buiten werking op 30 april 2027. De documenten nalezen kan hier: het Besluit, de bijhorende nota en het advies van de Raad van State. 
31 augustus 2023 – besluit indeling en leer- en studiegebieden – definitief goedgekeurd door Vlaamse regering
Vanaf 1 september 2023 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid. Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering hiervoor definitief het besluit met de indeling van de leer- en studiegebieden in opleidingen van het volwassenenonderwijs. In het leergebied Nederlands tweede taal van de basiseducatie komt de opleiding Nederlands Tweede Taal - Richtgraad 2 Mondeling erbij. In de studiegebieden logistiek en verkoop, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit en meubelmakerij gelden vier nieuwe opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal nieuwe en bestaande opleidingen worden bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk, in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, opnieuw uitgebreid. 
Het definitieve besluit en het advies van de Raad van State kan je via deze link raadplegen. 
7 juli 2023 – Voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs
Na adviezen van de VLOR, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de SERV, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van de persoonsgegevens en de Gegevensbeschermingsautoriteit keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel de regeling van de leerjobs goed.
Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 
9 juni 2023 - voorontwerp van wijzigingsbesluit indeling leer- en studiegebieden – onderhandelingen afgerond 
Op dinsdag 6 juni 2023 werden de formele onderhandelingen m.b.t. het voorontwerp van wijzigingsbesluit rond de indelingen van de leer- en studiegebieden in sectorcomité X afgerond.  
Het GO! diende een protocol van akkoord in, maar formuleerde wel de bedenking dat het te betreuren is  dat alle ambulancier-opleidingen er uit zijn gehaald, terwijl er enkel voor ambulancier-hulpverlener een probleem was. Het GO! herhaalt hierbij dat het niet goedkeuren van ambulancier-patiëntenvervoer centra voor 1 september 2023 problematisch is voor die centra voor volwassenenonderwijs die al concrete plannen hebben voor de opstart hiervan. We benadrukken het belang om dringend duidelijkheid te krijgen over de timing van ambulancier. 
Dit protocol kan je nalezen in de Op Stapel 2023-14. Het besluit ligt nu voor advies bij de Raad van State.
6 juni 2023 - advies m.b.t. het voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs 
Op 6 juni bracht de Vlor een advies uit over het voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs. In het advies vraagt de Vlor om de onderwijsactoren bij de verdere uitrol en evaluatie van het experiment te betrekken en om te zorgen voor een goede monitoring op de impact van onderwijs en het duaal leren in het bijzonder. Er wordt bepleit om de grendel van 2 jaar zeker te behouden, maar om toch ook te voorzien in een voldoende aantrekkelijkheid van de leerjob in de vorm van voldoende begeleiding en communicatie en een financiële stimulans. Tegelijkertijd vraagt de Vlor om het effect van de verschillende incentives op de instroom in alle mogelijke opleidingen ook mee te monitoren.  

Ook de Serv en het Partnerschap Duaal Leren brachten hierover advies uit. Het advies van het Partnerschap kan je onderaan deze pagina als bijlage 4 terugvinden. 
26 mei 2023 – voorontwerp van wijzigingsbesluit indeling leer- en studiegebieden – eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering

Vanaf 1 september 2023 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid. De Vlaamse Regering wijzigt hiervoor principieel het besluit met de indeling van de leer- en studiegebieden in opleidingen van het volwassenenonderwijs. In het leergebied Nederlands tweede taal van de basiseducatie komt de opleiding Nederlands Tweede Taal - Richtgraad 2 Mondeling erbij. In de studiegebieden logistiek en verkoop, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit en meubelmakerij gelden vier nieuwe opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal nieuwe en bestaande opleidingen worden bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk, in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, opnieuw uitgebreid.  

Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 

28 april 2023 - voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs

Op vrijdag 28 april werd het voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs een eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

In dit voorontwerp wordt door de VDAB een nieuw instrument gelanceerd, namelijk de leerjobs. Dit met het oog op de uitbouw van een zinvol en efficiënt EVC-beleid (EVC staat voor erkenning van eerder of elders verworven competenties) binnen het beleidsdomein Werk, en om niet-beroepsgekwalificeerde jongeren de mogelijkheid te bieden alsnog een beroepskwalificatie te behalen. De leerjob is een begeleid ervaringstraject in een onderneming gericht op het verwerven van de competenties van een beroepskwalificatie. De beroepskwalificatie kan worden behaald door het afleggen van een EVC-assessment. 

Op dit moment wordt het advies ingewonnen van een heel aantal partners, waaronder ook de VLOR, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de SERV en de Raad van State. 

De tekst van het voorontwerp van besluit kan je onderaan deze pagina downloaden.

03 maart 2023 – definitieve goedkeuring m.b.t. wijzigingsbesluit rond indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor een aantal studiegebieden

Op 3 maart 2023 werd het wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd, na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State. Dit betekent dat er vanaf 1 februari 2023 een actualisering en uitbreiding van het aanbod secundair volwassenenonderwijs is binnen de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw. Er gelden 19 nieuwe opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden dan in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal van deze nieuwe opleidingen zijn bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep.

Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, uitgebreid. De wijziging van de regelgeving betreft de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw

17 januari 2023 - onderhandelingen in SC X m.b.t. wijzigingsbesluit rond de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor een aantal studiegebieden

Op 17 januari werden de onderhandelingen m.b.t het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw afgerond. Hierna wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

13 januari 2023 - eerste principiële goedkeuring van het wijzigingsbesluit rond de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor een aantal studiegebieden

Op 13 januari 2023 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw een eerste keer principieel goedgekeurd. Je kan het document onderaan deze pagina terugvinden.

In dit besluit staat een actualisering en uitbreiding van 19 opleidingsprofielen van het secundair volwassenenonderwijs binnen de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal van deze nieuwe opleidingen zijn bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, uitgebreid.

Jouw contactpersoon

Lucie Fieuw

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel