Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse toetsen


De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord 2019-2024 op dat er gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijvende toetsen komen om de kwaliteit van het onderwijs op te volgen. 

Doelstellingen

Het primaire doel is om de kwaliteit van onderwijs op een meer systematische en continue manier op systeemniveau te monitoren. Daarnaast zal elke school informatie ontvangen over de mate waarin haar leerlingen de eindtermen bereiken en leerwinst behalen en de inspectie informeren over de prestaties van de scholen, zodat zij de informatie bijkomend mee kan nemen in haar werking in combinatie met andere schoolgegevens en dit binnen het OK kader. De resultaten op de Vlaamse toetsen zullen het leerproces van leerlingen ondersteunen net zoals het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten.

Focus op Nederlands en wiskunde

De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (grammatica, begrijpend lezen, schrijven) en wiskunde. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen uit het lager en secundair onderwijs te laten deelnemen. Elke leerling in het leerplichtonderwijs legt 4 keer zo'n toets af:

  • voor het lager onderwijs aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar;
  • voor het secundair onderwijs aan het einde van de 1ste en 3de graad.

Geleidelijke invoering

De toetsen worden geleidelijk aan ingevoerd. Zo krijgen scholen en onderwijspersoneel voldoende tijd om zich voor te bereiden. De eerste afname in het 4de leerjaar basisonderwijs en in het 2de leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2023-2024. Eerste afname in het 6de leerjaar basisonderwijs en het 6de leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2025-2026. Vooronderzoeken in een beperkt aantal scholen vinden plaats met ingang van het schooljaar 2022-2023.

De principes van de Vlaamse toetsen zijn beschreven in een conceptnota die is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en die verankerd zijn in een voorontwerp van decreet.

Standpunt van het GO!

De Raad van het GO! formuleerde op 29 oktober 2021 een standpunt. Deze extern ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde Vlaamse toetsen zijn een versterking zijn van het schooleigen toetsbeleid en van het kwaliteitsbeleid. Enkele belangrijke basisvaardigheden worden zo gemeten, maar voor het GO! is goed onderwijs ook veel meer dan dat. Het GO! is voorstander om breder te gaan toetsen in de toekomst en ook andere vaardigheden zoals luistervaardigheid, Frans, STEM of burgerschap centraal te gaan toetsen.

Het GO! zal op een constructieve wijze blijven bijdragen aan het verdere debat rond de Vlaamse toetsen en het regelgevend proces dat in de loop van het schooljaar 2022-2023 moet uitmonden in een definitief decreet.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel