Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse toetsen

Laatste update: 26 april 2023

Goedkeuring aan decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs door het Vlaams Parlement

Dit voorontwerp van decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het decreet regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden.

De nota, het decreet, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State kan je onderaan deze pagina raadplegen.


De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord 2019-2024 op dat er gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijvende toetsen komen om de kwaliteit van het onderwijs op te volgen. 

10 februari 2023
Goedkeuring aan ontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs en de bijhorende memorie van toelichting na advies door de Raad van State.

Dit voorontwerp van decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het decreet regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden. De Vlaamse Regering gelast de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs om het ontwerp van decreet en de bijhorende memorie van toelichting in te dienen bij het Vlaams Parlement.

De nota, het decreet, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State kan je onderaan deze pagina raadplegen.

28/10/2022
Vlaamse Regering vraagt advies aan de Raad van State over de Vlaamse toetsen
Voor de herfstvakantie (28 oktober 2022) hechtte de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. 
Dit voorontwerp van decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. De adviezen van VTC, SERV en VLOR hebben geleid tot een aantal technische en inhoudelijke wijzigingen in het voorontwerp van decreet en de memorie. Er is nu advies gevraagd aan de Raad van State, die het advies geeft ten laatste op 06/12/2022.

Documenten onderaan: nota aan Vlaamse Regering betreffende het voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs, memorie van toelichting, adviezen van VTC, SERV, VLOR.

Doelstellingen van de toetsen

Het primaire doel is om de kwaliteit van onderwijs op een meer systematische en continue manier op systeemniveau te monitoren. Daarnaast zal elke school informatie ontvangen over de mate waarin haar leerlingen de eindtermen bereiken en leerwinst behalen en de inspectie informeren over de prestaties van de scholen, zodat zij de informatie bijkomend mee kan nemen in haar werking in combinatie met andere schoolgegevens en dit binnen het OK kader. De resultaten op de Vlaamse toetsen zullen het leerproces van leerlingen ondersteunen net zoals het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten.

Focus op Nederlands en wiskunde

De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen en schrijfvaardigheid met inbegrip van grammatica) en wiskunde. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen uit het lager en secundair onderwijs te laten deelnemen. Elke leerling in het leerplichtonderwijs legt 4 keer zo'n toets af:

  • voor het lager onderwijs aan het einde van het 4e en het 6e leerjaar;
  • voor het secundair onderwijs aan het einde van de 1e en 3e graad.

Geleidelijke invoering

De toetsen worden geleidelijk aan ingevoerd (zie subrubriek: Ontwikkeling Vlaamse toetsen). Zo krijgen scholen en onderwijspersoneel voldoende tijd om zich voor te bereiden. De eerste afname in het 4e leerjaar basisonderwijs en in het 2e leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2023-2024. Eerste afname in het 6e leerjaar basisonderwijs en het 6e leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2025-2026. Vooronderzoeken in een beperkt aantal scholen vinden plaats met ingang van het schooljaar 2022-2023.

De principes van de Vlaamse toetsen zijn beschreven in een conceptnota die is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en die verankerd zijn in een voorontwerp van decreet.

Standpunt van het GO!

De Raad van het GO! formuleerde op 29 oktober 2021 een standpunt. Deze extern ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde Vlaamse toetsen zijn een versterking van het schooleigen toetsbeleid en van het kwaliteitsbeleid. Enkele belangrijke basisvaardigheden worden zo gemeten, maar voor het GO! is goed onderwijs ook veel meer dan dat. Het GO! is voorstander om breder te gaan toetsen in de toekomst en ook andere vaardigheden zoals luistervaardigheid, Frans, STEM of burgerschap centraal te gaan toetsen.

Standpunt GO! m.b.t. voorontwerp van decreet Vlaamse toetsen

Het GO! zal op een constructieve wijze blijven bijdragen aan het verdere debat rond de Vlaamse toetsen en het regelgevend proces dat in de loop van het schooljaar 2022-2023 moet uitmonden in een definitief decreet.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel