Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Klokkenluiders

Laatste update: 22 juni 2023

21 juni 2023 – decreet goedgekeurd in het Vlaams parlement 
Op 21 juni heeft het Vlaams parlement het decreet klokkenluiders definitief goedgekeurd. Meer informatie en de definitieve decreettekst kan je hier raadplegen. 
1 juni 2023 – ontwerpdecreet aangenomen door de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement
Op 1 juni 2023 besprak de Commissie voor Onderwijs het ontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Vervolgens zal het in de plenaire vergadering worden besproken en gestemd. Meer informatie kan je via deze link vinden.
28 april – ontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap – definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de Europese klokkenluidersrichtlijn omzet voor het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. De richtlijn wil personen beschermen die in de werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde Europese regelgeving melden. Omwille van de duidelijkheid en de praktische haalbaarheid wordt de regeling voor hogescholen en universiteiten opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs. Voor de andere onderwijsniveaus gaat het om autonome bepalingen in dit decreet.

Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

De stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen.

 22 november 2022 - voorontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Goedkeuring van de Vlaamse Regering met het oog op advisering door de Raad van State

Op 23 oktober 2019 namen het Europees Parlement en de Raad richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, aan. Het doel van deze richtlijn is om personen te beschermen die in de werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden. Lidstaten moeten enerzijds de oprichting van interne en externe meldkanalen regelen en anderzijds beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders invoeren. De richtlijn moet ook omgezet worden voor het Vlaamse onderwijs. Tot nu toe bestaat er nog geen klokkenluidersregeling voor het onderwijs. Om de administratieve last door de invoering van de bescherming van klokkenluiders zo veel mogelijk te beperken, worden zo veel mogelijk alleen de verplichte elementen uit de klokkenluidersrichtlijn omgezet.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel