Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Klokkenluiders

22/11/2022. Voorontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Goedkeuring van de Vlaamse Regering met het oog op advisering door de Raad van State

Op 23 oktober 2019 namen het Europees Parlement en de Raad richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, aan. Het doel van deze richtlijn is om personen te beschermen die in de werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden. Lidstaten moeten enerzijds de oprichting van interne en externe meldkanalen regelen en anderzijds beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders invoeren. De richtlijn moet ook omgezet worden voor het Vlaamse onderwijs. Tot nu toe bestaat er nog geen klokkenluidersregeling voor het onderwijs. Om de administratieve last door de invoering van de bescherming van klokkenluiders zo veel mogelijk te beperken, worden zo veel mogelijk alleen de verplichte elementen uit de klokkenluidersrichtlijn omgezet.


Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel