Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsdecreet XXXIII

Een onderwijsdecreet heeft drie doelstellingen:

  1. het aanvullen of verbeteren van bestaande decreten;
  2. het voorzien van maatregelen ter vereenvoudiging van regelgeving in dit geval juridisch-technische vereenvoudigingen;
  3. het uitvoering geven aan specifieke beleidsplannen van de Vlaamse Regering.

Laatste update: 1 september 2023

31 augustus 2023 - voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen – definitieve goedkeuring door Vlaamse regering  
Met het oog op een vereenvoudiging van de onderwijsregelgeving hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat een aantal onderwijsbepalingen opheft in meerdere bestaande niveau- en themadecreten.
Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.
5 juli 2023 – decreet over het onderwijs XXXIII – definitief goedgekeurd
Het decreet over het onderwijs XXXIII werd op 5 juli besproken, gestemd en definitief goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Meer informatie kan je hier vinden. 
22 juni 2023 – ontwerpdecreet onderwijs XXXIII – besproken in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement 
Op 22 juni werd in de commissie onderwijs het ontwerpdecreet besproken en gestemd. Vervolgens zal het worden besproken en gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.  
Via deze link kan je meer informatie vinden over de voorbije bespreking in de commissie. 
26 mei 2023 - voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen – tweede principiële goedkeuring door Vlaamse regering 
Met het oog op een vereenvoudiging van de onderwijsregelgeving hecht de Vlaamse Regering, na advies van de VLOR en van de SERV en na onderhandelingen met de sociale partners, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat een aantal onderwijsbepalingen opheft in meerdere bestaande niveau- en themadecreten.  
Het wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.                                
De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen
26 mei 2023 – definitieve goedkeuring ontwerpdecreet XXXIII door de Vlaamse regering
Na het advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het onderwijs XXXIII. Dit decreet bevat bepalingen die een aantal bestaande niveau- en themadecreten over onderwijs wijzigen. Het gaat om aanvullingen en verbeteringen, een reeks maatregelen tot vereenvoudiging en de uitvoering van relanceplannen.  
Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen.
2 mei - voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen – onderhandelingen afgerond – protocol van akkoord

Dit decreet heft een aantal onderwijsbepalingen op in verschillende thema- en niveaudecreten, met het oog op een vereenvoudiging van de regelgeving. De onderhandelingen in Sectorcomité X zijn afgerond. Het GO! Diende een protocol van akkoord in. U vindt een samenvatting van het decreet en het protocol van het GO! in Op Stapel 2023-10.

20 april 2023 - advies over schrappingsdecreet van de Vlaamse onderwijsraad

Op 20 april bracht de Algemene Raad van de Vlor een advies uit over het voorontwerp van decreet over het opheffen van meerdere onderwijsbepalingen (schrappingsdecreet).  Dit advies kan je hier nalezen. 

Minister Weyts legde de Vlor een reeks voorstellen voor te schrappen regelgeving voor en vroeg de Vlor naar bijkomende voorstellen, met als doel planlast, juridisering en regeldruk te verminderen. De Vlor heeft die oefening gemaakt en komt tot de bevinding dat regels schrappen niet voldoende is om planlast in onderwijs weg te werken. 

24 maart 2023 – tweede principiële goedkeuring onderwijsdecreet XXXIII 
Op 24 maart hechtte de Vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII, na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de VLOR en van de SERV en na onderhandelingen met de sociale partners. Over dit voorontwerp van onderwijsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
De stukken kan je onderaan deze pagina downloaden.
7 maart 2023 - onderhandeling in SC X afgerond – protocol van gedeeltelijk akkoord ingediend

De onderhandelingen werden afgerond in sectorcomité X, het GO! gaat gedeeltelijk akkoord met het ontwerp van decreet zoals het nu voorligt, zoals ook te lezen is in de Op Stapel 2023-05. In die Op Stapel is naast een samenvatting van het voorontwerp van decreet na het afronden van de onderhandelingen opgenomen, samen met de integrale tekst van het protocol van gedeeltelijk akkoord.

Het GO! stelt in haar protocol onder andere dat het invoeren van een gewijzigde programmatie-regelgeving voor het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs biedt meer mogelijkheden tot vrije programmatie dan de huidige regelgeving. Op dat punt kunnen we stellen dat deze versoepeling enerzijds planlast bij de scholen kan verminderen en anderzijds scholen meer autonomie kan geven bij het uitbouwen van hun studieaanbod. Het GO! verwelkomt deze versoepeling om die redenen maar heeft evenwel ook bedenkingen en bezwaren bij bepaalde onderdelen van deze maatregel zoals een minimumnorm van 5 leerlingen bij het opstarten van een nieuw structuuronderdeel. Ook voor wat betreft het deeltijds kunstonderwijs heeft het GO! fundamentele bemerkingen opgenomen in het protocol.

Het voorontwerp van decreet gaat nu naar de Raad van State voor advies.

12 januari 2023 – Vlor-advies

Op 12 januari heeft de Algemene Raad van de Vlor haar advies uitgebracht over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII. De Vlor is tevreden dat dit genummerd onderwijsdecreet, net zoals dat van vorig jaar, grotendeels beantwoordt aan zijn oorspronkelijke doel. Het beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal juridisch-technische correcties en vereenvoudigingen. Een uitzondering daarop is de invoering van het LeerID, waarmee dit decreet uitvoering geeft aan de visienota “Digisprong – Van Achterstand naar Voorsprong”. Opvallend is dat er opnieuw allerlei technische aanpassingen worden voorgesteld aan de bepalingen over het inschrijvingsrecht in het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair onderwijs.

10 januari 2023 – onderhandelingen in SC X

Op 10 januari werd voor een eerste keer informeel onderhandeld over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII. Deze onderhandelingen werden echter nog niet afgerond. Van zodra dat het geval is, zal er een Op Stapel met inbegrip van het protocol van akkoord/niet akkoord/gedeeltelijk akkoord worden opgemaakt.

2 december 2022 – principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII

De Vlaamse Regering gaf op 2 december 2022 haar principiële goedkeuring aan dit voorontwerp van decreet en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Hierover zal nu advies worden gevraagd aan de Vlaamse onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het zal ook onderhandeld worden in Sectorcomité X en vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Onderaan vind je het voorontwerp, Memorie van Toelichting en nota aan de Vlaamse Regering .

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel