Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmadecreet

​Laatste update: 20 december 2023

20 december 2023 - programmadecreet 2024 - definitief goedgekeurd door het Vlaams parlement 
Na bespreking en stemming in de verschillende commissies, heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het decreet, met verschillende amendementen die nog werden toegevoegd, definitief goedgekeurd op 20 december. 

Via deze link kan je het definitieve decreet en de verslagen uit de verschillende commissies raadplegen. 


17 november 2023 - ontwerp van programmadecreet - regeringsamendement  definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het regeringsamendement goed bij het decreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsopmaak 2024, over de bijzondere maatregelen in het kader van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs. De maatregel voorziet financiële steun in het lopende schooljaar voor scholen en centra voor deeltijds onderwijs die bijkomende plaatsen creëren in de B-stroom van de eerste graad of in het beroepssecundair onderwijs.  
Het ontwerp van regeringsamendement wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
De stukken zijn raadpleegbaar via volgende linken: de nota aan de Vlaamse regering, het amendement en het advies van de Raad van State
27 oktober 2023 – ontwerp van programmadecreet 2024 – definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering 
Na onderhandelingen in Sectorcomité X en na adviezen van onder andere de SERV, de VLOR en de Raad van State, hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Programmadecreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsopmaak 2024. Het ontwerpdecreet werd ingediend bij het Vlaams Parlement voor definitieve goedkeuring. 

De stukken kan je via volgende linken nalezen: het ontwerp van decreet, de memorie van toelichting, Sectorcomité X en het advies van de Raad van State.
27 oktober 2023 – voorontwerp van programmadecreet - regeringsamendement 
Het regeringsamendement bij het voorontwerp van decreet voorziet financiële steun in het lopende schooljaar 2023-2024 voor scholen en centra voor deeltijds onderwijs die bijkomende plaatsen creëren in de B-stroom van de eerste graad of in het beroepssecundair onderwijs. De reden hiervoor is dat de omkadering en de werkingsmiddelen berekend worden op basis van de telling van 1 februari van het voorgaande schooljaar wat betekent dat scholen/centra een sterke toename van leerlingen bij de start van het schooljaar niet altijd kunnen ondervangen. Daarnaast is het ook duidelijk dat het aantal leerlingen in de B-stroom en het BSO sterk stijgt en de verwachting is dat die stijging zal blijven aanhouden. Scholen zullen hiervoor een extra werkingsbudget ontvangen dat ook kan ingezet worden voor het aanstellen van personeel. Dit regeringsamendement wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
Dit regeringsamendement zal deel uitmaken van het programmadecreet in het verdere beleidsproces. 
Via volgende linken kan je de documenten nalezen: het regeringsamendement en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering
23 oktober 2023 - voorontwerp van programmadecreet – VLOR-advies 
Op 18 oktober heeft de Vlaamse Onderwijsraad een advies uitgebracht over dit voorontwerp van programmadecreet. In zijn advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak voor 2024 waardeert de Vlor de extra investeringen in het onderwijs, maar stelt de raad ook vast dat aan verschillende budgetten voorwaarden gekoppeld worden. Vergeet ook niet de andere noden in het onderwijs, stelt het advies. 
Het volledige advies kan je via deze link nalezen.
6 oktober 2023 – voorontwerp van programmadecreet – eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 
De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van Programmadecreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsopmaak 2024. 
Over dit voorontwerp van decreet werd reeds onderhandeld in Sectorcomité X, het GO! gaf een protocol van akkoord. Er wordt nog advies ingewonnen van onder andere de SERV en de VLOR.  Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
De samenvatting van het programmadecreet (het luik onderwijs en vorming) en ons protocol van akkoord, kan je nalezen in Op Stapel 2023-21.