Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsdecreet XXXIV

Laatste update: 21 maart 2024

21 maart 2024 - Ontwerpdecreet over het onderwijs XXXIV en bijkomende artikelen - Bespreking en stemming in de commissie onderwijs 
Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering, werd het ontwerpdecreet ingediend bij het Vlaams parlement. Op 21 maart werd het besproken en gestemd in de commissie onderwijs, daarna volgt nog de plenaire bespreking en stemming. 

Het ingediende ontwerpdecreet en amendementen en meer informatie over de bespreking in de commissie kan hier worden nagelezen. 
23 februari 2024 - Ontwerpdecreet over het onderwijs XXXIV en bijkomende artikelen - Definitieve goedkeuring door Vlaamse regering 

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over onderwijs XXXIV. Het decreet bevat bepalingen die een aantal bestaande niveau- en themadecreten over onderwijs wijzigen.  

Ook de bijkomende artikelen - via regeringsamendement - die dienen ter aanvulling of verbetering van een aantal bestaande decreten hebben een advies van de Raad van State gekregen. 

 

Het ontwerpdecreet en de bijkomende regeringsamendementen worden nu ingediend bij het Vlaamse Parlement waar  ze zullen behandeld worden in de commissie onderwijs en finaal in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Het onderwijsveld zal al geïnformeerd worden over de bepalingen in dit ontwerpdecreet. 

 

De stukken kunnen via volgende linken worden geraadpleegd: het ontwerpdecreet, de memorie van toelichting, bijhorende nota aan de Vlaamse regering, het advies van de Raad van State. 

 

Via volgende linken kan je de regeringsamendementen nalezen, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en het advies van de Raad van State. 


22 december 2023 - Bijkomende artikelen bij Onderwijsdecreet XXXIV - Voor advies naar Raad van State

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan bijkomende artikelen bij het Onderwijsdecreet XXXIV en de bijbehorende verantwoording.  Over deze bijkomende artikelen wordt het advies ingewonnen van de Raad van State maar wordt niet onderhandeld in Sectorcomité X. 

Via volgende linken kan je deze bijkomende artikelen en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering nalezen. 


17 november 2023 - Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV - Tweede principiële goedkeuring Vlaamse regering 
Na adviezen van onder andere de VLOR, de SERV en na onderhandelingen met de sociale partners in Sectorcomité X, hechtte de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over onderwijs XXXIV. Het decreet bevat bepalingen die een aantal bestaande niveau- en themadecreten over onderwijs wijzigen.  
We zijn tevreden dat de overheid ingegaan is op ons fundamentele bezwaar tegen de oorspronkelijke vervangingsregeling voor het volwassenenonderwijs en het alternatieve voorstel van de sociale partners heeft overgenomen. Daarnaast is ook positief dat de overheid alsnog het 100% afstandsonderwijs in het volwassenonderwijs decretaal verankert. 
Het voorontwerp van decreet wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
 De Vlaamse minister van Onderwijs zal de onderwijsactoren al informeren over de bepalingen in dit voorontwerp van decreet, onder voorbehoud en in afwachting van de definitieve goedkeuring. 
De stukken zijn raadpleegbaar via volgende linken: het decreet, de memorie van toelichting, de nota aan de Vlaamse regering, protocol SC X.
6 november 2023 – Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV – Onderhandelingen in SC X afgerond 
De onderhandelingen in Sectorcomité X zijn afgerond. In het voorontwerp van decreet zijn tijdens de onderhandelingen nog meerdere fiches ingekanteld over zowel het leerplicht- als het niet leerplichtonderwijs.
Het GO! gaf een protocol van gedeeltelijk akkoord omwille van onder andere de onaanvaardbare vervangingsregeling in het volwassenonderwijs. Wat voorzien is in het ontwerpdecreet qua vervangingsregeling staat haaks op de verzuchtingen vanuit de CVO's en op de doelstellingen in CAO XII. Het GO! gaat niet akkoord met de gesloten enveloppe-regeling waarin ook de reguliere vervangingen inkantelen.
Alle sociale partners hebben een gezamenlijk alternatief voorstel op tafel gelegd en we roepen de overheid op om de regelgevende vertaling daarvan in het ontwerpdecreet op te nemen in plaats van het huidige artikel.
We betreuren ook het ontbreken van een decretale verankering van 100 % afstandsonderwijs in het volwassenenonderwijs terwijl onder andere uit de bevraging van de directeurs CVO duidelijk de tevredenheid bleek  over deze maatregel uit het regelluw kader. Het niet voorzien van een decretale verankering staat ook haaks op alle investeringen die het GO! heeft gedaan, ook met Edusprong-middelen op basis van een door de overheid goedgekeurd projectplan.
Ook hebben we gewezen op de potentieel nadelige effecten voor het GO! van de  mogelijkheid die voorzien wordt om een nieuwe kunstacademie op te richten in fusiegemeenten.
De samenvatting van het ontwerpdecreet en ons integraal protocol van gedeeltelijk akkoord kan je nalezen in Op Stapel 2023-23.
14 september 2023 – Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV – VLOR-advies 
De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies uitgebracht over dit voorontwerp van decreet.
De Vlor is tevreden dat dit genummerd onderwijsdecreet grotendeels beantwoordt aan zijn oorspronkelijke doel. Het beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal juridisch-technische correcties en vereenvoudigingen. Een uitzondering daarop is de invoering van een reeks artikelen die betrekking hebben op vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze artikelen vinden we terug in de hoofdstukken basisonderwijs, secundair onderwijs, kwaliteit en internaten. 
De Vlor waardeert dat er een kader komt voor afzondering en fixatie. Over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bestaat er momenteel in het onderwijs immers geen regelgeving. Een duidelijk kader kan inderdaad de rechten van de leerling vrijwaren en rechtszekerheid en duidelijkheid bieden aan het onderwijspersoneel. De Vlor betreurt dat niet alle onderwijspartners betrokken waren bij het voortraject dat blijkbaar werd gelopen.
Het integrale advies kan je hier nalezen.
14 juli 2023 – Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV – Eerste principiële goedkeuring 
 Op 14 juli heeft de Vlaamse regering haar eerste principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXIV. Een onderwijsdecreet heeft drie doelstellingen: het aanvullen of verbeteren van bestaande decreten, het voorzien van maatregelen ter vereenvoudiging van regelgeving in dit geval juridisch-technische vereenvoudigingen en het uitvoering geven aan specifieke beleidsplannen van de Vlaamse Regering. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van onder andere de VLOR en de SERV. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 
Onderaan deze pagina kan je de stukken raadplegen (met datum VR 2023 1407).