Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD)

​Laatste update: 7 september 2023

september 2023 - uitrol ILD-projecten in 3de graad van het secundair onderwijs
Het Regeerakkoord stelt dat het gemeenschapsonderwijs in de derde graad van het secundair onderwijs kan overschakelen van 2 uur levensbeschouwing naar 1 uur levensbeschouwing en 1 uur interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD). Binnen ILD worden eveneens de minimumdoelen die passen binnen burgerschap bijkomend ingeoefend. De realisatie van deze minimumdoelen blijft evenwel ook een plaats krijgen in een vak burgerschap of andere reguliere vakken van de basisvorming. Meer bepaald is het de bedoeling om in het bestaande kader van de levensbeschouwelijke vakken de helft van de lesuren te besteden aan de interlevensbeschouwelijke dialoog, en dit in de 3de graad van het secundair onderwijs. Dit vak levert aldus een bijdrage aan burgerschapseducatie, aan het samen leren samenleven  en fungeert bijkomend als een dam tegen onwenselijke polarisatie.

Om dit in goede banen te leiden sloten het GO! en de Erkende Instanties en Vereniging (EI&V) een akkoord rond de invoering van de interlevensbeschouwelijke dialoog in de derde graad van het secundair onderwijs. Dit akkoord kan je onderaan de pagina raadplegen.
Leerplannen zijn ontwikkeld voor ILD. De voorlopige versie kan je onderaan de pagina terugvinden of hier raadplegen.
De voorbije twee jaar hebben zeven proefprojecten gelopen in twee scholengroepen, waarbij ervaringen zijn opgedaan en ondersteunend materiaal is uitgewerkt (zie bijlages onderaan de pagina: handleiding en addendum met ondersteunende materialen). Sedert 1 september 2023 lopen projecten in de vijfde jaren in de derde graad in alle scholengroepen van het GO! Een tweede startdatum is voorzien op 1 januari 2024, voor die scholen die eerst een professionaliseringstraject willen doorlopen (zie verder). De implementatie van ILD in de volledige derde graad is voorzien voor het schooljaar 2024/25.
De levensbeschouwelijke inspecties werkten samen met GO! een professionaliseringsaanbod uit voor de leerkrachten levensbeschouwing. De bedoeling daarvan is om leerkrachten zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen. Het gaat daarbij om het pedagogisch en didactisch materiaal dat ontwikkeld is op basis van de voorbije proefprojecten, het werken met de leerplannen, het aanscherpen van vaardigheden rond team- en co-teaching, het werken in grote groepen, durven dialogeren en het uitwisselen van kennis en informatie uit de proefprojecten. Dit aanbod wordt georganiseerd in verschillende steden in Vlaanderen; Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt. Door dit Vlaanderenbreed te organiseren worden zoveel mogelijk leerkrachten levensbeschouwelijke vakken bereikt.