Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gelijke onderwijskansen (GOK)

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen nog steeds sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Trouw aan het PPGO!, het pedagogisch project van het GO!, wil het GO! daarom nog meer inspanningen leveren om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven. Ons PPGO! maakt duidelijk dat elke leerkracht de opdracht heeft om aan gelijke kansen te werken en dat onze schoolteams daar borg voor staan.

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Het GO! heeft samen met de Erkende Instanties en Vereniging van de Levensbeschouwelijke Vakken (EI&V) gevolg gegeven aan het voornemen van de Vlaamse Regering om in het GO! in de derde graad van het secundair onderwijs over te schakelen van 2u levensbeschouwing naar 1u levensbeschouwing en 1u interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD). Meer bepaald wordt de helft van de lesuren van de levensbeschouwelijke vakken besteed aan de interlevensbeschouwelijke dialoog, waarbinnen tegelijk de eindtermen burgerschap worden geoefend. Uitgangspunten en wederzijdse verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een protocol van samenwerking tussen GO! en EI&V. Intussen zijn twee ontwerp leerplannen opgesteld, die vertrekken van de nieuwe eindtermen burgerschap en het competentiekader in het document "interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school" dat door de Erkende Instanties en Vereniging van de Levensbeschouwelijke Vakken gezamenlijk werd opgesteld. 

Pilootprojecten

In het schooljaar 2021-2022 liepen pilootprojecten in zeven scholen binnen de GO! scholengroepen Mechelen en Zuidoost-Vlaanderen. In het schooljaar 2022-2023 worden die proefprojecten uitgebreid tot alle scholen binnen de voornoemde scholengroepen. 

In 2023-2024 wordt de interlevensbeschouwelijke dialoog breed uitgerold in de derde graad in het GO!.
 

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel