Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Afstandsonderwijs DKO

Laatst gewijzigd op 6 februari 2024

30 januari 2024 - Voorontwerp hybride onderwijs in het DKO - onderhandelingen afgerond 

De onderhandelingen met betrekking tot het voorontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het dko zijn afgerond.  

Het GO! geeft een protocol van akkoord bij het voorontwerp. We zijn tevreden dat er een decretaal kader wordt ingevoerd voor hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs, dit komt tegemoet aan de vraag vanuit onze academies. Echter vinden we het een gemiste kans dat het decreet beperkt blijft tot synchroon afstandsonderwijs. Hierdoor wordt een innovatief aspect van het afstandsonderwijs onmogelijk gemaakt, cf. de asynchrone interactie. De academies moeten de kans krijgen om er zich verder in te ontwikkelen; elke groeikans wordt zo ontnomen aan het deeltijds kunstonderwijs. Asynchroon afstandsonderwijs biedt opportuniteiten om de autonomie, het eigenaarschap van het leren en de zelfredzaamheid te verhogen. Binnen het deeltijds kunstonderwijs wordt ook gewerkt met volwassenen, waarbij de combinatie van leren, al dan niet werken en het zorgen voor een gezin voor hen meer haalbaar zou gemaakt worden indien de definitie van het hybride onderwijs ruimer zou bekeken worden. 

Je kan dit nalezen in de Op Stapel 2024-01

Het voorontwerp gaat nog voor advies naar de Raad van State. 

16 januari 2024 - Voorontwerp hybride onderwijs in het DKO - advies van de Vlor 
De Vlor bracht het advies uit op het voorontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het DKO. In het advies stelt de Vlor dat het voorontwerp een weloverwogen kader biedt met duidelijke uitgangspunten voor een veilige start van synchroon afstandsonderwijs. Het is positief dat een academie de vrijheid krijgt om zelf te beslissen of ze wel of niet afstandsonderwijs aanbiedt. Daarnaast vraagt de Vlor ook om niet te wachten op de officiële evaluatie van het decreet in het schooljaar 2027-2028, maar nu al enkele bijsturingen te doen, zoals: 
 • Maak ook asynchroon afstandsonderwijs mogelijk, dat in verschillende situaties een meerwaarde kan betekenen, zeker voor de volwassen leerlingen. 
 • Vermijd een tweesporenbeleid door een gebrek aan middelen: elke academie moet afstandsonderwijs kunnen inrichten. 
 • Zorg ervoor dat ook individuele leerlingen bij overmacht afstandsonderwijs kunnen volgen en dan als wettig aanwezig beschouwd mogen worden. 
 • Gebruik niet de term jaarplanning, maar liever jaaroverzicht of kalender. 
 • Bekijk de regelgeving over auteursrechten en GDPR in functie van afstandsonderwijs. 
Het advies over het hybride onderwijs in het DKO van de Vlor kan je hier nalezen. 
22 december 2023 - voorontwerp van decreet  hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 

De Vlaamse Regering hecht haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de minimale bepalingen regelt voor de organisatie van hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs. 

Het voorontwerp van decreet vertrekt van het uitgangspunt dat de leeractiviteiten in het DKO via contactonderwijs verlopen. Academies die dit wenselijk vinden, kunnen van dat uitgangspunt afwijken onder bepaalde voorwaarden. De keuze om hybride onderwijs te organiseren maakt de academie zelf op basis van artistiek-pedagogische en organisatorische overwegingen.

 Enkele belangrijke voorwaarden die momenteel ingeschreven staan: 

 • Met het begrip hybride onderwijs stelt men de interactie tussen leraar-lerende centraal.  Men wil de pedagogische dialoog blijven behouden en waarborgen en zo het onderscheid maken met bijvoorbeeld huistaken.  

 • De academie kan autonoom beslissen om het hybride onderwijs al dan niet in te voeren. De academie kiest voor welke vakken en klasgroepen ze dit wil inzetten. Er wordt geen verhouding tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs vastgelegd, maar er moet sprake zijn van een pedagogisch verantwoord evenwicht tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs. Hierdoor wordt 100% afstandsonderwijs niet toegestaan. 

 • Enkel synchroon afstandsonderwijs valt onder dit voorontwerp van decreet. Dit betekent dat de lessen die georganiseerd worden in hybride onderwijs vallen binnen de reguliere openingsuren van de academie. Leerling en leraar zijn op hetzelfde moment online aanwezig.  

 • Het wordt voorbehouden voor leerlingen vanaf 12 jaar; een beleidskeuze die aansluit bij de eerder gemaakte keuzes voor het leerplichtonderwijs, waar er enkel een kader is voor hybride onderwijs voor het secundair onderwijs.  

 • De aanwezigheidsverplichting geldt ook tijdens de lessen die via hybride onderwijs georganiseerd worden. Dit blijft ook van belang voor de omkaderingsberekening van de academie.

 • Wie aan de slag wil met hybride onderwijs dient binnen de academie een ruimte te voorzien waar de leerling kan deelnemen aan het hybride onderwijs, wanneer blijkt dat niet elke leerling thuis over een geschikte leercontext beschikt. 

 • Alle informatie (welke vakken, op welke manier de evaluatie zal verlopen, …) wordt ook opgenomen in het academiereglement.

Het voorontwerp van decreet treedt in werking op 1 september 2024. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 
Wie de documenten wil nalezen kan hier terecht voor de nota, het voorontwerp van decreet en de memorie van toelichting.

Jouw contactpersoon

Lucie Fieuw

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel