Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De GO! waardenonderzoeken

2015: op weg naar een vernieuwd PPGO !

In de aanloop naar een vernieuwd PPGO! (inclusief een vernieuwde invulling van het begrip ‘neutraliteit’) werd er eind 2015 een waardenbevraging georganiseerd bij leerlingen en cursisten, ouders, leerkrachten en directies. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Why5 Research, bestond uit een kwalitatief en een kwantitatief gedeelte. Via diepte-interviews werd gepeild naar de invulling van enkele kernwaarden die nauw aansluiten bij het begrip neutraliteit. Vervolgens werd in een online bevraging de gedragenheid en invulling van deze kernwaarden verder bevraagd bij 1500 deelnemers.

Net als bij het eerdere onderzoek van 2011, komt ‘respect’ als een kernwaarde naar voren. Respect wordt voornamelijk ingevuld als ‘zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten en leren omgaan met verschillen’. Ook ‘gelijkwaardigheid
(= zorgen voor gelijke kansen voor iedereen), en ‘oprechtheid/eerlijkheid
(= direct en open communiceren met elkaar en jezelf blijven) werden door alle doelgroepen als cruciaal ervaren. Andere belangrijke waarden uit dit onderzoek zijn ‘openheid’ (= luisteren naar elkaar, openstaan voor andere meningen en ervoor zorgen dat alles bespreekbaar wordt gehouden), ‘betrokkenheid
(= interesse tonen voor elkaar) en ‘engagement’ (= betrokkenheid tonen met je omgeving en zelf initiatief nemen). Leerlingen leggen hier en daar wat andere accenten in de invulling van de waarden dan de andere respondenten.

Het begrip ‘neutraliteit’ wordt voornamelijk geassocieerd met:

  • ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt
  • met elkaar samenwerken ondanks alle verschillen
  • geen vooroordelen hebben

Het waardenonderzoek toonde aan dat de waarden van het GO! sterk gedragen zijn door alle geledingen en dat de verschillende participanten aangeven ook te handelen vanuit deze waarden.  De onderzoeksresultaten kan je onderaan in powerpointversie nalezen.

2011: Het PPGO! in de praktijk  - het GO! waardenboek

In november 2011 werd een onderzoek opgestart naar de wijze waarop directies, leerkrachten, leerlingen en ouders van het GO! de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk. Het onderzoek verliep in twee stappen.

Stap 1: Het kwalitatief onderzoek
Het kwalitatief onderzoek bestond uit lange gesprekken van de onderzoekers met leerlingen uit de 3de graad SO, met ouders van leerlingen uit basis en buitengewoon onderwijs, met leerkrachten en directieleden van basisonderwijs tot volwassenenonderwijs. De bedoeling was om goed te begrijpen welke de betekenissen van de GO! waarden kunnen zijn en een inventaris te maken van acties en gedrag als uiting van die waarden.

Stap 2: het kwantitatief onderzoek
Met die inventaris van betekenissen en concreet gedrag gingen de onderzoekers van start om op grote schaal het belang, de betekenis en de gedragsuitingen van de GO! waarden te meten.

Meer dan 4200 mensen hebben deelgenomen aan deze kwantitatieve bevraging die door middel van een online vragenlijst werd uitgevoerd. De steekproef bestond uit mannelijke en vrouwelijke respondenten uit alle geledingen, leerlingen cursisten, ouders, leerkrachten en directies uit alle types onderwijs en alle leergebieden, school- en CLB medewerkers. Onder het onderwijzend personeel was er bovendien een goede spreiding tussen mensen met en zonder veel ervaring zodat ook deze dimensie in het onderzoek opgenomen is.

Door deze wijde bevraging kan men stellen dat de resultaten van het onderzoek betrouwbaar zijn en dat zij een zinvolle basis zijn voor het GO! waardenboek.