Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Implementatieplan 2020-2022

Het GO! stelde een groeipad op met doelen op korte (twee jaar), middellange (vijf jaar) en lange termijn (tien jaar). 

Samen met de verschillende lagen van het net werkten we samen aan een implementatieplan voor de eerste twee jaar (begin 2020 goedgekeurd door de Raad van het GO!). De focus lag op vijf programma's met acties:

 • de nieuwe rol van de onderwijsprofessional;
 • gepersonaliseerd samen leren binnen een leergemeenschap los van plaats en tijd;
 • kwaliteit voor iedereen;
 • digitaal beleid;
 • profilering.

Centraal staat een geïntegreerde, overkoepelende aanpak die inspeelt op de kracht van ons net, namelijk het geschakeld en gelijkgericht aan de slag gaan over de bestuursniveaus heen. Ook een principe als 'de lerende organisatie' en het gegeven dat we de uitdagingen in partnerschap met externen willen opnemen in een ecosysteem, vormen fundamenten van de programmawerking.

Inhoudelijke verdieping van de poolstervisie

Elk aspect waarop we verandering willen realiseren, werkten we verder uit in visieteksten: het leerproces (Gepersonaliseerd samen leren), de leeromgeving (De school als concept) en de rol die onderwijsprofessionals spelen (De GO! onderwijsprofessionals).  Het digitale is de motor van de transformatie. 

De visies, samen met de bijbehorende bouwstenen, werden geïntegreerd in een GO! 2030 beleidsreferentiekader.


De visies en onderliggende bouwstenen willen vooral richting geven:

 • aan onderwijsinstellingen en scholengroepen om de netbrede strategie te vertalen naar hun eigen context;
 • aan de centrale diensten om de onderwijsinstellingen en scholengroepen te ondersteunen en de juiste beleidskeuzes te maken.

Het beleidsreferentiekader GO! 2030 staat volwaardig naast het referentiekader voor onderwijskwaliteit (R-OK). Het beleidsreferentiekader GO! 2030 werkt door op het R-OK. Zo kiest het GO! voor gepersonaliseerd samen leren binnen de school als concept, als de motor om bij de kernopdrachten van het R-OK zo groot mogelijke effecten te bereiken op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie voor onze lerenden. En het zijn de onderwijsprofessionals die die motor draaiende houden.

De coronacrisis als leertraject

De coronacrisis heeft het onderwijs abrupt en noodgedwongen doen schakelen. Het 'gepersonaliseerd samen leren' binnen de 'school als concept' was plots een realiteit. Niet alleen pedagogisch-didactisch en onderwijsorganisatorisch was het alle hens aan dek, maar ook op technisch en praktisch vlak stonden scholengroepen en scholen onder grote druk. Directies en onderwijsteams moesten snel overschakelen op afstandsonderwijs en aanloopleren. De digitale leeromgeving en de digitale werkplek om maximaal van thuis uit (samen) te leren en samen te werken kregen sneller vorm dan verwacht.

Corona dwong het hele GO! om snel te reageren. Met als centrale vragen: hoe kunnen we evolueren naar een hybride leeromgeving waarbij het leren op school en het leren op afstand – los van plaats en tijd – optimaal op elkaar afgestemd zijn en we kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen kunnen garanderen? Hoe kunnen we de digitale mogelijkheden optimaal omarmen in de dagelijkse lespraktijk en op welke wijze kunnen we onderwijsteams hierin zo goed mogelijk bijstaan?

Met de middellange termijn in gedachten drong een corona-impactanalyse op de programma's van het implementatieplan 2020-22 zich op. Dit leidde tot een reductie van de programma's van 5 naar 4, analoog aan de 4 inhoudelijke prioriteiten binnen onze poolstervisie en ons beleidsreferentiekader:

 • Gepersonaliseerd samen leren;
 • School als concept;
 • De onderwijsprofessional;
 • Het digitale als motor.

Binnen elk van deze programma's zetten we acties en projecten op, waarbij we over de bestuursniveaus heen de handen in mekaar slaan.