Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vijf programma's

Onontbeerlijk om onze poolstervisie en ambities te realiseren is de onderwijsprofessional, in de breedste zin van het woord: de leerkracht, maar ook de directeur, codi's en dico's, de beleidsmedewerker/-ondersteuner op lokaal of mesoniveau, de administratieve ondersteuner, de financieel of HR-verantwoordelijken, de CLB-medewerker, de internaatsbeheerder, opvoeder… Het zijn zij die de 'favoriete leergemeenschap' waarmaken in de praktijk. Zo vullen onze GO! professionals binnen complementaire, multidisciplinaire teams vanuit een gedeeld eigenaarschap hun opdracht wendbaar in. Als een gids begeleidt en coacht de leerkracht samen met andere professionals lerenden in het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden, cultuur en waarden binnen het kader van 'samen leren, samen leven'. Iedereen binnen het net is doordrongen van onze missie (PPGO!) en poolstervisie en de urgentie om hiernaar te handelen.

Dit veronderstelt van hen dan ook heel wat goesting, competenties en leiderschap, maar bovenal een mindset die openstaat voor verandering, een leven lang (bij)leren en vol vertrouwen in zichzelf en in elkaar/hun team om de uitdagingen waarvoor we staan, aan te gaan.

We zetten daarom prioritair in op:

 • Het versterken van het beleidsvoerend vermogen en gedeeld leiderschap
 • Professionalisering van onderwijsprofessionals in hun nieuwe rol
 • De lerarenloopbaan


------------------------------------------------------------------------

Binnen een hybride, inclusieve en brede leer- en leefomgeving zorgen gepersonaliseerde leertrajecten voor een maximale motivatie en leerwinst en maximaal welbevinden. Dit impliceert dat elke leerling én professional de nodige vaardigheden heeft om het leren zelf richting te geven. Het is dan ook de uitdaging om onderwijs zo te organiseren dat elk individu op maat begeleid wordt en alle kansen krijgt maximaal zijn potentieel te ontwikkelen. Gepersonaliseerd leren is echter maar pas mogelijk wanneer het eigenaarschap voor het leren gedeeld wordt en er dus samen geleerd wordt. Dit gaat hand in hand met een uitnodigende leef- en leeromgeving. De 'school' vormt hierbinnen een knooppunt waar alle mogelijke leervormen en -contexten naadloos in mekaar overgaan. Naast contactmomenten op een fysieke leerplek, wordt er ook langs digitale weg geleerd, in een virtuele leerruimte waar er plaats is om te oefenen, experimenteren, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Dit is niet gebonden aan plaats en tijd, en stopt dus niet aan de grenzen van het schooldomein of bij het einde van de schooldag of van de lesuren.

We zetten daarom prioritair in op:

 • Leerling(loopbaan)begeleiding
 • Installeren van hybride leervormen, met o.a. een digitaal instrumentarium 
 • De school als 'concept' (ruimer dan een 'plek)
Meer weten?

GO! visietekst Gepersonaliseerd Samen Leren

Gepersonaliseerd samen leren - Onze uitdaging

Gepersonaliseerd samen leren - Ons antwoord

Gepersonaliseerd samen leren - De 5 bouwstenen

Gepersonaliseerd samen leren - De 3 rollen

Gepersonaliseerd samen leren - PBD-GO! ondersteunt


-----------------------------------------------------------------------

In 'dé favoriete leergemeenschap' bepaalt niet je achtergrond maar je dromen en talenten de onderwijsvorm die je volgt en de leerwinst die je boekt, en bepalen je specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften welke zorg je krijgt. Kortom: elk talent telt en kan excelleren. Kwaliteit binnen onderwijs impliceert echter ook dat je als lerende het aangeboden onderwijs als betekenisvol ervaart en daardoor volwaardig kan participeren. Participeren aan het onderwijs zelf maar ook dankzij onderwijs kunnen participeren in de maatschappij. Hierin zit zowel een persoonlijke impact (de totale ontplooiing van een individu) vervat als een sociale en – breder nog – maatschappelijke impact (mensen vormen tot weerbare, gelukkige en actieve wereldburgers in een samenleving die voortdurend verandert). Zo brengen we een maatschappelijke beweging op gang.

Als gatekeeper bewaken we op vlak van onderwijs de kwaliteit en de waarden die wij gerealiseerd willen zien; we staan aan 'de poort' en bepalen mee wat er bij wijze van spreken 'binnenkomt en buitengaat' als het gaat over kwaliteitsvol onderwijs. Dit impliceert dat we niet alleen een vinger aan de pols hebben en het reilen en zeilen binnen het – Vlaamse, Europese én internationale – onderwijslandschap voortdurend monitoren. Een 'radarfunctie' is in deze cruciaal. Het betekent tegelijk dat we kunnen aantonen dat onze aanpak vruchten afwerpt en dat we daarom de uitverkoren onderwijspartner van de overheid en de samenleving zijn.

We zetten daarom prioritair in op:

 • Kwaliteitsbeleid en –ondersteuning op lokaal vlak
 • Kwaliteitsmonitoring en –evaluatie
 • GOK-beleid
 • Actief burgerschap


------------------------------------------------------------------------

In de realisatie van onze poolstervisie en ambities speelt de digitale component een cruciale rol, het vormt een "driver" of katalysator om de transformatie in onderwijs mogelijk te maken. Dit vraagt een nieuwe benadering op wat traditioneel als 'IT' wordt omschreven en benaderd. Eerder dan een puur instrumentele kijk te hanteren, mikken we op een transparante, geïntegreerde omgeving waarin digitale producten en toepassingen op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn voor lerenden en onderwijsprofessionals, ter ondersteuning en verrijking van het leerproces.

We zetten daarom prioritair in op:

 • de uitbouw van deze omgeving onder de vorm van een 'digitaal business technologieplatform'

Centraal in dit business digitaal technologieplatform staat de component "intelligentie" die we als organisatie kunnen ontwikkelen op basis van kennis, informatie en data. Vanuit het digitale worden de middelen aangereikt opdat het beleid en ook de onderwijsprofessional bewuster en "evidence informed" beslissingen zal kunnen nemen.


------------------------------------------------------------------------

Vanuit een versterkte positionering en doorgedreven (intern en extern) stakeholderengagement profileren we onszelf. We bepalen mee de richting van het maatschappelijke debat rond onderwijs en leren, voeden de discussie en verwoorden onze visie – ook via externe partners en met behulp van innovatieve voorlopers uit ons net. 

We komen zichtbaar naar buiten als één GO!, en daar draagt elke GO! professional zijn of haar steentje toe bij.

We zetten daarom prioritair in op:

 • Een inhoudelijke profileringsstrategie voor heel het net
 • Een 'GO! community'