Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gelijke kansen voor iedereen

Het GO! zorgt ervoor dat iedereen zonder onderscheid gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Vooroordelen worden tegengegaan. Samenwerken met elkaar wordt gestimuleerd.

De school moet ervoor zorgen dat elk kind evenveel kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen. Elke leerkracht heeft de opdracht om aan gelijke kansen te werken. Onze GO! schoolteams staan daar borg voor.

Niet elk kind komt met hetzelfde rugzakje aan bagage (sociaal, cultureel) voor het
eerst naar school. Kinderen die bedreigd zijn in hun kansen hebben het moeilijker
om de verwachtingen van de school in te lossen. Ze lopen meer dan andere kinderen het risico op leerachterstand, zittenblijven en schooluitval. Wij pleiten ervoor dat kinderen zo vroeg mogelijk naar school gaan. Hoe vroeger kinderen binnen een structureel kader aan hun vorming beginnen, hoe meer kansen ze krijgen om te slagen en om zich evenwichtig en harmonisch te ontwikkelen.

GOK-wijs instrument

Onze GO! scholen moeten hun gelijke-onderwijskansenbeleid expliciteren en er een draagvlak voor creëren bij het personeel. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het formuleren van hun streefdoelen, indicatoren en tijdspaden voor hun GOK-beleid. De scholen doen dit op basis van de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (“OK-kader”). De inspectie neemt de controle op het GOK-beleid mee op in haar reguliere doorlichting.

Je vindt alles over GOK-wijs in de Materialenbank in de GO! ruimte Beleid en kwaliteitsontwikkeling van Smartschool. 

Lerend Netwerk Gelijke Onderwijskansen

Het lerend netwerk GOK stelt de volgende doelstellingen voorop: 

  • kennisdeling over gelijke onderwijskansen bevorderen,

  • het draagvlak voor GOK verbreden, 

  • een mogelijke beleidsaanpak delen, 

  • methodieken/instrumenten via cocreatie ontwikkelen,

  • reflecteren over de besteding van de GOK-middelen.

De deelnemers uit het onderwijsveld zijn leraren, directeurs, leerlingenbegeleiders, GOK-coördinatoren,…. Deze groep werd uitgebreid met afgevaardigden uit de scholengroepen. 

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Katleen Janssens

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel