Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Procedure verkiezingen

Er worden in totaal 10 raadsleden verkozen. De kiesgerechtigden zijn opgesplitst in twee groepen, zogenaamde geledingen. Vanuit elke geleding worden dus 5 raadsleden verkozen.

Wie verkiest de raadsleden?

De eerste geleding wordt verkozen door een kiescollege dat bestaat uit de drie leden van elke schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen (uitgezonderd in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn) én de twee leden van elke schoolraad gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

De tweede geleding wordt verkozen door een kiescollege dat bestaat uit de drie leden van elke schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school én de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn als hoofd van hun instelling.

Het mandaat heeft een duurtijd van 4 jaar met ingang van 1 januari 2019.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de voorzitter van het kiesbureau of bij het secretariaat van de verkiezingen :

• via mail :  verkiezingraad@g-o.be
• telefonisch :  Wim Vercruyssen – 02 790 96 05
   Sophie Van Cauwenberghe – 02 790 93 28
   Griet Wauters – 02 790 93 65
   Hilde Simillion – 02 790 94 66

De kandidaten worden er attent op gemaakt dat de kandidatenlijst en de documenten van de individuele kandidaatstellingen op de website worden geplaatst en dat deze informatie dus publiek toegankelijk zal zijn.
Een kandidaat die verkozen is, kan zijn of haar mandaat evenwel slechts opnemen als hij of zij de vereiste verklaringen heeft ondertekend en zich op dat ogenblik niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt.

  • Draag jij het pedagogisch project van het GO! een warm hart toe?
  • Voel jij er veel voor om mee te beslissen over specifieke beleidsaspecten van een scholengroep uit jouw regio?
    Alle GO! scholengroepen vind je hier.
  • Ben jij vanuit jouw (bedrijfs)expertise bereid tot het aanreiken van verfrissende ideeën op vlak van algemeen management, personeel, financiën of infrastructuur?
  • Wil jij je engageren om mee te werken aan en te beslissen over het optimaliseren van een scholengroep?
Dan hebben we jouw kandidatuur nodig!


Wat doet zo'n raad van bestuur?

De bevoegdheden lees je hier.

Wie maakt deel uit van een raad van bestuur?

De samenstelling lees je hier

Kan iedereen zich kandidaat stellen?

Het GO! wil dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn bestuursstructuren weerspiegeld wordt. Dus ook in de nieuwe raden van bestuur. In principe kan elke meerderjarige kandideren.

! Toch enkele onverenigbaarheden!
Ga hier na of je al dan niet in aanmerking komt voor lidmaatschap in de raad van bestuur.

Wat is de timing?

Maandag 23 oktober 2017: 
de uiterlijke datum voor het indienen van jouw kandidatuur indien je wil deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen.

Zondag 18 februari 2018:
de uiterlijke datum voor het indienen van jouw kandidatuur indien je verkozen wenst te worden via coöptatie.

Zondag 1 april 2018:
de aanstelling van de nieuwe raden is voltrokken. De nieuwe raden nemen hun bevoegdheden op voor de volgende vier jaar.

Een gedetailleerd tijdspad van de verkiezingen in 2017-2018 je hier.

Hoe stel je je kandidaat?

>> stap 1: je gaat na of je in aanmerking kan komen voor deelname.

>> stap 2: Je leest het kiesreglement.

>> stap 3: Je vult het formulier KRVB 1 in om deel te nemen aan de rechtstreekse verkiezing.

>> stap 4: je bezorgt dit formulier ten laatste op 23 oktober 2017 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau van de scholengroep uit jouw regio.

>> stap 5: ben je kandidaat voor verkiezing via coöptatie neem dan vóór 18 februari 2018 contact op met het college van directeurs. Het college van directeurs stelt immers zelf deze kandidatenlijst op. Het college behoudt de vrijheid om voor te dragen wie ze zelf wil.

Alles op een rijtje 

In het kiesreglement vind je de volledige kiesprocedure. Deze is bepaald door de Raad van het GO! (artikel 21, §3 van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs).

Alle nodige formulieren staan hier netjes gebundeld voor jou.