Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kandidaatstelling


De officiële oproep van het GO! voor de invulling van 10 mandaten voor de Raad van het GO! verschijnt in het Belgisch Staatsblad en in een aantal kranten. 

Er worden in totaal 10 raadsleden verkozen. De kiesgerechtigden zijn opgesplitst in twee groepen, zogenaamde geledingen. Vanuit elke geleding worden dus 5 raadsleden verkozen. 

Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van de Raad van het GO! voor de eerste geleding of de tweede geleding.
  • De eerste geleding wordt verkozen door de drie leden van elke schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen (uitgezonderd in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn) én de twee leden van elke schoolraad gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.
  • De tweede geleding wordt verkozen door de drie leden van elke schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school én de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn als hoofd van hun instelling.

Het mandaat heeft een duurtijd van 4 jaar met ingang van 1 januari 2023.

De kandidaatstelling moet in de voorgeschreven vorm (formulier KRR1) en uiterlijk op 1 juni 2022, aangetekend met ontvangstbewijs, worden gezonden naar onderstaand adres :
Huis van het GO!
        De voorzitter van het kiesbureau
De afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de voorzitter van het kiesbureau of bij het secretariaat van de verkiezingen:
  • via mail: verkiezingraad@g-o.be 
  • telefonisch: Wim Vercruyssen – 02 790 96 05
  •                         Sophie Van Cauwenberghe – 02 790 93 28
  • Griet Wauters – 02 790 93 65
  • Hilde Simillion – 02 790 94 66

De kandidaten worden er attent op gemaakt dat de kandidatenlijst en de documenten van de individuele kandidaatstellingen op de website worden geplaatst en dat deze informatie dus publiek toegankelijk zal zijn.

Een kandidaat die verkozen is, kan zijn of haar mandaat slechts opnemen als hij of zij de vereiste verklaringen heeft ondertekend en zich op dat ogenblik niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt.