Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Missie 

Deze afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling (NeO) valoriseert maximaal de kracht van het GO! als (enige) net en versterkt zo de positie van het GO! binnen het Vlaamse onderwijslandschap. De afdeling zorgt voor een grote interne cohesie en gelijkgerichtheid en voor een optimale organisatie om een netbrede kwalitatieve ontwikkeling van ons onderwijsaanbod te realiseren, in lijn met het strategisch plan GO! 2030.   

Visie

Interne cohesie, gelijkgerichtheid en organisatie kunnen worden versterkt door niet alleen vraaggestuurde ondersteuning te bieden, maar door ook, vanuit een duidelijke strategie, via concrete, proactieve actieplannen het GO! onderwijslandschap te versterken en te ontwikkelen. 
Expertise rond onderwijsorganisatie, personeelsstatuut en -beleid en communicatie en kennismanagement zal binnen deze afdeling zelf worden opgebouwd en onderhouden. Voor de andere relevante beleidsdomeinen (pedagogisch, infra, financiën, IT,…) zal zeer intensief worden samengewerkt met de andere afdelingen binnen de centrale diensten. We willen evolueren naar wendbare teams die worden samengesteld in functie van noden en strategische keuzes.

Dit betekent dat de werking van deze afdeling gebaseerd is op 4 pijlers:
 • De scholengroepen via specifieke expertise ondersteunen bij het kwalitatief invullen van operationele taken op vlak van organisatie, personeel en communicatie. 
 • Vanuit een richtinggevende rol een strategie uitwerken m.b.t. het onderwijsaanbod en de organisatie van het net en de scholengroepen ondersteunen op strategisch-tactisch niveau om onze positie in het onderwijslandschap te versterken.
 • Via specifieke projecten onderdelen van het strategisch plan en actieplannen in het kader van visieteksten netbreed implementeren en op die manier het beleidsvoerend vermogen van scholengroepen versterken.
 • De gelijkgerichtheid binnen het net versterken door optimale kennisdeling en goed geoliede communicatie, vertrekkend vanuit onze poolstervisie en het strategisch plan GO! 2030.

Teams

Team expertise onderwijsaanbod en -organisatie

Deze cluster kent de regelgeving rond aanbod en organisatie van het onderwijs  en zorgt ervoor dat we door deze kennis ons aanbod en onze organisatie kunnen optimaliseren om onze strategische doelen nog beter te kunnen bereiken. Er wordt sterk ingezet op kennisdeling en het versterken van de expertise op het niveau van de scholengroepen, zodat deze de scholen maximaal kunnen ondersteunen.
Enkele specifieke taken:
 • Programmatie in het leerplichtonderwijs (basisonderwijs en secundair onderwijs) en netbreed onderwijsaanbod optimaliseren en minimaal aanbod verzekeren, o.m.  in het kader van grondwettelijke keuzevrijheid en mogelijke groei o.b.v. nieuwe mogelijkheden n.a.v. veranderende regelgeving;
 • Ontwikkelen en aanbieden van advies, ondersteuning, instrumenten en vorming inzake onderwijsorganisatie (en dit zowel vraaggestuurd als proactief: tools worden ontwikkeld om gestructureerd en gelijkgericht de strategie te realiseren door de wijze waarop de regelgeving wordt geïmplementeerd); 
 • Input geven voor afdeling Beleid en belangenbehartiging / Vlaams beleid en deelnemen aan werkgroepen (vb. PTC’s en VLOR werkgroepen, …)

Teamleider: Daisy Denolf (daisy.denolf@g-o.be

Team expertise onderwijspersoneel

Deze cluster kent de regelgeving rond onderwijspersoneel en HRM en zorgt ervoor dat we door deze kennis ons aanbod en onze organisatie kunnen optimaliseren om onze strategische doelen nog beter te kunnen bereiken. Er wordt sterk ingezet op kennisdeling en het versterken van de expertise op het niveau van de scholengroepen, zodat deze maximaal de scholen kunnen ondersteunen.
Enkele specifieke taken:
 • Ontwikkelen en aanbieden van advies, ondersteuning, instrumenten en vorming inzake onderwijspersoneel (en dit zowel vraaggestuurd als proactief: tools worden ontwikkeld om gestructureerd en gelijkgericht de strategie te realiseren door de wijze waarop de regelgeving wordt geïmplementeerd);
 • Beheren personeelsdossiers van medewerkers van de centrale pedagogische diensten en van bijzondere tewerkstellingscircuits en beheren van de verloven en de terbeschikkingstellingen van de personeelsleden uit het onderwijs die in de centrale pedagogische diensten fungeren;
 • Bijzondere maatregelen i.v.m. functioneringsproblemen in scholen(groepen);
 • Input geven voor afdeling Beleid en belangenbehartiging / Vlaams beleid en deelnemen aan werkgroepen (vb. PTC’s en VLOR werkgroepen, …).

Het aanbod vind je hier.

Teamleider: Hilde Eloot (hilde.eloot@g-o.be)

Team communicatie en kennisdeling

Deze cluster zorgt ervoor dat er maximaal wordt ingezet op transparantie en op een grotere kennisdeling binnen het net, over alle bestuursniveaus. Waar dit op dit moment vooral top-down gebeurt, door het louter aanbieden van informatie, is het de bedoeling dat dit in de toekomst veel meer cocreatief gebeurt en dat zowel bottom-up, top-down en over alle bestuursniveaus heen goede praktijken worden uitgewisseld en ontsloten. 

De focus binnen deze afdeling ligt op interne verbondenheid om zo via ambassadeurschap ook externe profilering te verzekeren. De externe profilering wordt vooral georganiseerd vanuit het woordvoerderschap binnen de staf. Uiteraard zal deze cluster daar zowel inhoudelijk als operationeel-logistiek aan meewerken.
Enkele specifieke taken:
 • Versterking interne kennisdeling en -ontsluiting, o.m. via kennisplatform, cocreatieplatform, organisatie van netwerken…; 
 • Stimulering vorming ecosystemen binnen het net en i.s.m. partners, afgestemd op concrete werking naar scholen(groepen);   
 • Beheer communicatiekanalen (nieuwsbrieven, sociale media, brochures,…) en Publicatiefonds;
 • Organisatie evenementen;
 • Algemene GO! huisstijl + netbrede campagnes.  

Het aanbod vind je hier.

Teamleider: Cynthia Vanhee (communicatie@g-o.be)

Team netbrede projecten onderwijslandschap en strategisch plan

Deze cluster vertrekt niet vanuit één specifieke specialisatie, maar is gefocust op het proces van optimalisering van het net en het verwezenlijken van onze strategische doelstellingen. Zij organiseren, zoeken draagvlak en begeleiden de implementatie. Zij werken voor de technische expertise zeer nauw samen met de andere teams. 

Zij zorgen er voor dat de kernactiviteiten in het kader van het strategisch plan netbreed worden opgenomen (o.m. datagedrevenheid, visieontwikkeling, ruimte voor innovatie en experiment, verduurzaming goede praktijken en processen). Zij doen dit uiteraard in nauw overleg met het Team GO! 2030 dat over alle afdelingen heen wordt georganiseerd.
Enkele specifieke taken:
 • Beleidsvoerend vermogen scholengroepen versterken. Hen ondersteunen bij het doorvertalen van het strategisch plan naar hun integrale beleidsplannen en prioriteiten (cf. visietraject van de huidige integraalplannen) maar met oog voor het hele net, en vertrekkend vanuit het PPGO!
 • Netbrede projecten opzetten en als projectleider toezien op zowel visievorming als implementatie via tools, actieplannen…; 
 • Internationalisering bevorderen en andere vormen van fondsenwerving opzetten in functie van strategische doelstellingen; 
 • Ondersteunen i.v.m. organisatiemodellen scholengroepen, scholengemeenschap en scholen en optimalisatievoorstellen formuleren;
 • Onderhandelen van overnamedossiers in het basisonderwijs en secundair onderwijs; 
 • Berekening van verdeling van middelen over de scholengroepen, bv. verdeling dotaties, MVD-fonds + advies i.v.m. aanwending.

Het aanbod vind je hier.

Teamleider: Katleen Janssens (katleen.janssens@g-o.be)

Afdelingshoofd: Peter Goyvaerts

Jouw contactpersoon

Peter Goyvaerts

afdelingshoofd, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel