Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Afdeling Beleid en belangenbehartiging

Missie 

De afdeling Beleid en belangenbehartiging (B&B) verdedigt de visie, standpunten en belangen van het GO!. 

Visie en taakstelling 

Zoals blijkt uit de missie van de afdeling, is het belangrijkste proces van de afdeling het verdedigen van de visie, de standpunten en de belangen van het GO!. Om dat te kunnen doen, zijn er een aantal deelprocessen die door de afdeling moeten opgenomen worden.

Die deelprocessen en de taken die erin vervat zitten, zijn geen doel op zichzelf, ze staan ten dienste van de missie.  

Formuleren en verhelderen van visie en standpunten
Standpunten verdedigen veronderstelt dat de standpunten duidelijk en gekend zijn. In dit proces gaat het om standpunten en visies op allerlei vlakken: schoolorganisatie, onderwijsinfrastructuur, financiën, onderwijspersoneel en onderwijsaanbod, PPGO!, ... 
Het gaat om het “verhelderen”, “concretiseren” en “formuleren” van standpunten, visie en opinies. Het gaat uitdrukkelijk niet om “bepalen” van standpunten, daarvoor hebben we andere, meer geëigende, kanalen en instanties.

Concrete taken in dit deelproces zijn:

 • Opstellen van teksten die het langetermijnbeleidskader uitdrukken (PPGO!, Strategisch plan, …);
 • Jaarverslag opstellen;
 • Standpuntnota’s allerhande (voor Directieraad, Raad GO!, VLOR, SCX…) opstellen;
 • Coördinatie van de PTC-werking (Coördinatie wil zeggen dat deze afdeling de PTC organiseert en de standpunten capteert).

Onderhandelen met overheid en stakeholders
Om de belangen, de visie en de standpunten van het GO! te kunnen verdedigen, moet er onderhandeld worden met de overheid in diverse fora. Om de eigen standpunten kracht bij te zetten, moet ook overlegd worden met andere onderwijsverstrekkers en met de vakorganisaties. Gedeelde standpunten maken meer indruk bij de overheid.

Concrete taken in dit deelproces zijn:
 • Overleggen of onderhandelen met de minister of het kabinet. Of dat overleg voor de AB voorbereiden;
 • Formeel overleg met de onderwijspartners (VLOR Algemene Raad, deelraden); 
 • Formeel onderhandelen in Sectorcomité X;
 • Informeel overleg met de onderwijspartners (bvb. Nethoofdenoverleg voorbereiden, informeel overleg met de vakorganisaties;
 • Informeel en formeel overleg met partijen, parlementairen en andere stakeholders.

Kennis opbouwen over ons onderwijssysteem
Een grondige kennis van ons onderwijssysteem is onontbeerlijk om de visie en standpunten van het GO! te verdedigen. Het gaat hier zowel om kennis van de “niveauregelgeving” (basisonderwijs, internaten, CLB, …) als om thematische kennis (gelijke kansen, Bijzonder Decreet GO!, infrastructuur, …). De kennis is zowel juridisch en politicologisch van aard als sociografisch. Om de sociografische kennis uit te bouwen wordt door deze afdeling geïnvesteerd in het gestructureerd verzamelen en bijhouden van data, het verrijken en analyseren van data. 

Concrete taken in dit deelproces zijn:
 • Studie van regelgeving (niveaugebonden en thematisch);
 • Standpunten van andere onderwijsaanbieders en vakorganisatie verzamelen en bestuderen;
 • Data m.b.t. onze leerlingen en ons onderwijzend personeel gestructureerd verzamelen, verrijken en beheren;
 • Analyse en duiding van onze data

Drie teams

Team onderwijsstructuur
De focus van het eerste team ligt op de onderwijsstructuur. De verschillende niveaus komen aan bod, van het basisonderwijs tot het volwassenenonderwijs,  de CLB’s en de internaten. De aandacht van dit team gaat naar de centrale niveauregelgeving van elk onderwijsniveau. Bij wijze van voorbeeld: de indeling van de niveaus, oprichtings- en rationaliseringsnormen, modernisering van het secundair onderwijs, een omvattend plan basisonderwijs, de schaalvergroting in het volwassenenonderwijs, … . Voor al die thema’s verzamelt dit team kennis,  maakt visieteksten en verheldert en stelt de onderhandelingsposities scherp. Verschillende van de medewerkers zetelen in de deelraden van de VLOR.

Teamleider: Els Supply

Team beleidsthema’s en onderhandelingen
Waar het team onderwijsstructuur de focus legt op de grote niveaus in en de structuur van ons onderwijs, richt dit team de blik op een aantal belangrijke horizontale thema’s. Het gaat om gelijke kansen, financieringssystemen, infrastructuur, het personeelsstatuut, … 

In dit team wordt ook het werk van de centrale diensten in de VLOR en in het sectorcomité gecoördineerd. De aard van het werk is hetzelfde als in het onderwijsstructuurteam. Het team bouwt grondige kennis op rond de betreffende horizontale thema’s, maakt visieteksten, en verheldert en stelt onderhandelingsposities scherp. 

Teamleider: Jan Fransen

Team Digitaal beleid, data en analyse 
Het team data en kennis werkt ondersteunend voor de twee andere teams in de afdeling Beleid en Belangenbehartiging en voor de andere afdelingen van de centrale diensten. Het team structureert de leerlingen- en personeelsgegevens die we krijgen van de Vlaamse administratie. Dat geldt vandaag voor de administratieve gegevens maar in de toekomst wellicht ook voor de gegevens m.b.t. de centrale toetsen. Ten behoeve van het beleidswerk maakt het team ad hoc analyses.  Data worden verwerkt zodat ze door  de  afdeling netbrede ondersteuning en ontwikkeling op een geïntegreerde wijze, onder meer via dashboards ter beschikking kunnen gesteld worden van het net. Het is evident dat dit team zeer nauw samenwerkt met het ICT-team en met de afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling. Omwille van de ICT-gedrevenheid van dit team wordt de transitiebegeleider digitaal beleid bij dit team aangehecht. 

Teamleider: Steven De Pauw

Afdelingshoofd: Geert Spiessens