Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Grundtvig Volwassenenonderwijs

ERASMUS+ GRUNDTVIG VOOR DE (NON) FORMELE VOLWASSENENEDUCATIE.

 
Ook al verminderde het aantal mogelijkheden voor de (non) formele volwasseneneducatie in ERASMUS + ten opzichte van het Levenlang Leren Programma, toch zijn subsidies voor leraren/directies/vormingswerkers en samenwerkingsprojecten in het veld volwassenenvorming nog steeds mogelijk.
 

Key Action 1: leermobiliteit van personeel

 

Omschrijving

 
Het opdoen van ervaring bij relevante scholen, organisaties, NGO’s… in Europa. De opgedane kennis helpt deelnemers hun professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven, hun carrière uit te bouwen en hun organisatie te vernieuwen en te versterken.
 

Doel

 
Subsidie voor internationale mobiliteit (stage/studie/jobshadowing) die bijdraagt aan:
  • ontwikkelen van persoonlijke, generieke en vakspecifieke competenties;
  • beter begrip van de volwasseneneducatie in andere Europese landen;
  • verbetering van de kwaliteit van leren en les/vorming geven;
  • modernisering en internationalisering van de volwasseneneducatie.
 

Doelgroep

 
Leraren:
Alle leraren / opleiders / vormingswerkers die betrokken zijn bij de formele volwasseneneducatie (zoals CVO’s, Basiseducatie, Tweedekansonderwijs, Hoger Onderwijs (voor niet-reguliere studenten) en Deeltijds Kunstonderwijs) en/of de non-formele volwassenenvorming. Met dit laatste bedoelen we de organisaties die vorming geven aan volwassenen (dit zijn mensen van 18+) via nonformeel leren (bv musea, bibliotheken, NGO’s, lokale autoriteiten…) of diegene die hieraan hun steentje kunnen bijdragen. In beide gevallen dient de aanvraag door de organisatie te gebeuren waaraan het personeel of de vrijwilligers verbonden zijn.
 

Deadline indienen aanvragen

 
Eenmaal per jaar in februari of maart. Deadlines en formulieren: www.epos-vlaanderen.be
 

Looptijd

 
Projecten hebben een looptijd van een of twee jaar.
 

Financieel

 
Enveloppefinanciering. Reiskosten (vanaf 100 km), verblijfkosten (per dag), organisatiekosten op basis van aantal deelnemers. Optioneel: kosten in verband met specifieke behoeften (personeelsleden met een beperking bv).
 

Activiteiten

 
Les of vorming geven / ‘jobshadowing’ Het volgen van cursussen / seminaries / bijscholingsactiviteiten / conferenties Minimaal 2 dagen, maximaal 2 maanden
 

Aanvraagprocedure

 
Volledig online: de formulieren zijn beschikbaar op de website van EPOS. Opgelet: instellingen die een project aanvragen of als partner in een project opgenomen worden, moeten over een unieke identificatie code van de EU beschikken: een zgn. PIC. Een PIC moet maar éénmaal aangevraagd worden en blijft geldig. Het is wel een complexe aanvraag procedure: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
 

Key action 2: strategische partnerschappen

 

Omschrijving

 
Strategische partnerschappen zijn internationale (klein- en grootschalige) samenwerkingsprojecten binnen de onderwijs-/vormings-, training- en jeugdsector. Ze zijn gericht op het ontwikkelen, transfereren en implementeren van innovatieve aanpakken op organisatie, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau.
 

Doel

 
  • innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs (bijvoorbeeld methoden curricula, ICT-tools);
  • versterken van de samenwerking tussen actoren uit het onderwijs-/vormingsveld, overheid en bedrijfsleven;
  • delen van kennis/goede praktijkvoorbeelden, op gebied van onderwijs en vorming;
  • erkennen en valideren van leerresultaten
 

Doelgroep

 
Organisaties die actief zijn in opleiden/trainen uit de (non) formele volwasseneneducatie of die in het verlengde daarvan actief zijn, zoals lokale, regionale of nationale overheden, validerende instellingen, NGO’s, socio-culturele organisaties, vzw’s,…
 

Deadline

 
Eenmaal per jaar: in 2014: 30 april om 12.00 uur.
 

Looptijd

 
Projecten hebben een looptijd van twee of drie jaar.
 

Aantal partners

 
Een strategisch partnerschap dient te bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie landen die deelnemen aan het programma: de lidstaten van de EU aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije en FYROM.
 

Budget

 
Per projectjaar is er maximaal €150.000 beschikbaar. Het totale maximum beursbedrag is €450.000.
 

Subsidie-opbouw

 
Modulair, afhankelijk van doelstellingen en grootte van het project. Keuze uit de volgende kostenposten: projectmanagement & implementatie, transnationale projectbijeenkomsten, ‘intellectual outputs’, multiplier bijeenkomsten, exceptionele kosten, ondersteuning voor deelnemers met special needs en mobiliteit. De meeste van deze modules zijn enveloppes waarvoor geen bewijsstukken moeten ingediend worden.
 

Cross-sectoraal

 
Het is ook mogelijk om projecten aan te vragen waarin verschillende onderwijssectoren betrokken zijn, bijvoorbeeld: volwasseneneducatie + hoger onderwijs.
 

Aanvraagprocedure

 
Volledig online: de formulieren zijn beschikbaar op de website van EPOS. Opgelet: instellingen die een project aanvragen of als partner in een project opgenomen worden, moeten over een unieke identificatie code van de EU beschikken: een zgn. PIC. Een PIC moet maar éénmaal aangevraagd worden en blijft geldig. Het is wel een complexe aanvraag procedure: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
 

Meer informatie

 
Neem voor meer informatie contact op met de Grundtvig-contactpersoon bij EPOS vzw:
Renilde Reynders: renilde.reynders@epos-vlaanderen.be Tel.: 02 553 97 46

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidsfunctie internationalisering en externe financiering, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel