Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

ManagementRaad (MaRa)

Opdracht MaRa

De managementraad speelt een belangrijke rol in de afstemming op strategisch en tactisch niveau tussen de centrale diensten en het mesoniveau. 

Het gaat dan om:

 • standpunten die we als GO! innemen in overlegfora met de overheid en/of vakorganisaties of naar de media, 
 • maar ook om beslissingen die we nemen in ons net, en die een impact hebben op verschillende bestuursniveaus. 

Door hierover met elkaar kort te sluiten en afspraken te maken in functie van het netbrede belang, willen we zorgen dat onze standpunten en beslissingen onderbouwd en gedragen zijn, maar ook haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden tot op de klasvloer.

Daarbij komen volgende domeinen aan bod:

 1. algemene beleidsontwikkeling
  De ontwikkeling van het algemene, zowel GO! interne als bredere, Vlaamse (en Europese / internationale) beleid m.b.t. die aspecten die het GO! aanbelangen;

 2. strategische positionering en ontwikkeling van het net
  De strategische manier waarop het GO! zichzelf als onderwijsnet positioneert en ontwikkelt in het Vlaamse onderwijslandschap;

 3. uitrol van de strategie GO! 2030
  Het strategisch plan GO! 2030 is een overkoepelende, netbrede strategie tot 2030, die cocreatief tot stand kwam. Het is een plan met een duidelijke beleidsmatige focus, waar GO! professionals netbreed in alle geledingen mee aan de slag gaan.

 4. gedeelde dienstverlening (waarvoor samen personeels- en financiële middelen worden ingezet)
  Dienstverlening aan de scholengroepen en netbrede projecten die door de centrale diensten en het mesoniveau gezamenlijk worden opgezet en gefinancierd, bvb. boekhoudsysteem CoDa, de onderzoekscel, de huisvestingsplannen, ...

 5. bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking
  Het verbeteren waar nodig/mogelijk van de samenwerking tussen de centrale diensten, het meso- en het lokaal niveau in bestuurlijke aangelegenheden, met als doel ons net nog sterker te maken op vlak van bestuur en beleid.

Dit moet ons ook toelaten wendbaar en daadkrachtig te kunnen optreden op momenten of in situaties waar de belangen van het GO! op het spel staan, of waar het cruciaal is om snel, eensgezind de kracht van ons net te kunnen uitspelen. Voor vele dossiers en thema's kan er weliswaar maximaal proactief en co-creatief gewerkt worden binnen de bestaande overleg- en participatiestructuur, met name in de PTC's. Maar daarnaast dienen er zich soms ook zaken aan waar reactief en kort op de bal gespeeld moet worden (cf. corona en de Oekraïnecrisis).

Tot slot vervult de managementraad ook een belangrijke brugfunctie tussen het beleid en de praktijk. Het is de plek om feedback te capteren en signaleren, samen na te denken over mogelijke oplossingen, inzichten aan te reiken, linken te leggen… Op die manier kunnen we de kracht van ons net en de aanwezige kennis & expertise nog beter benutten.

Samenstelling MARA: 

 • Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder (voorzitter)

Centrale diensten / directieraad: 

 • Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator PBD
 • Peter Goyvaerts, afdelingshoofd NeO 
 • Geert Spiessens, afdelingshoofd B&B

Mesoniveau / coördinatieraad:

 • Kurt Meeus, GO! scholengroep SCOOP – voorzitter CoRA
 • Isabelle Truyen, GO! scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen – ondervoorzitter CoRA
 • Hans De Koninck, GO! scholengroep Fluxus – ondervoorzitter CoRA

Vergaderfrequentie

MaRa komt tweewekelijks samen op maandagnamiddag.