Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Het Strategisch AdviesPlatform 2030 (STAP 2030)

Opdracht

Het STAP 2030 neemt een centrale rol op. Als gedeeld coördinatieorgaan bereidt het de implementatie van het strategisch plan GO! 2030 voor en volgt deze ook op. Het is daarnaast bevoegd voor de opvolging van de netbrede gedeelde dienstverlening en de bijhorende financiering. Als coördinatieorgaan adviseert het STAP 2030 de Co-Ra en de Di-Ra over de bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking (binnen de rekbaarheid van het BDGO). In functie van deze 3 rollen bereidt het STAP 2030 dan ook het Co-Ra - Di-Ra overleg voor. In geval van grote netbrede projecten kan het STAP 2030 bestuursniveauoverstijgende stuurgroepen installeren.

 • Uitrol van de implementatie GO!2030
  • voorbereiden van het strategisch portfolio GO! 2030 en keuzes maken inzake netbrede gedeelde acties, projecten en diensten.
 • Bewaken van de betrokkenheid en consultatie van de stakeholders
  • op basis van het strategisch portfolio mee richting geven aan de jaarplanning van de PTC's.
  • opportuniteiten in het kader van de strategie afwegen en keuzes maken om al dan niet actie te ondernemen.
  • de nodige cultuurverandering/mindset in functie van de lerende organisatie op gang brengen, stimuleren.
 • Gedeelde dienstverlening
  • voorbereiden van de bespreking van de netbrede gedeelde dienstverlening en de bijhorende inzet van personele en financiële middelen binnen het Co-Ra - Di-Ra overleg (tweejaarlijks).
  • beslissen over de besteding van het gedeeld budget o.b.v. een
   2-jaarlijkse financiële enveloppe.
 • Bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking (binnen de rekbaarheid van het BDGO)
  • gedragen advies formuleren betreffende te nemen acties ikv bestuurlijke optimalisatie.
  • de nodige cultuurverandering/mindset op gang brengen, stimuleren.

Samenstelling

Het STAP 2030 is als volgt samengesteld:
 • Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder.
 • Kurt Meeus, voorzitter Co-Ra.
 • Peter Goyvaerts, Inge Van Trimpont, Dirk Mechelaere, Wina Roelens, Saskia Lieveyns (leden van de Di-Ra).
 • Wim Van Kerckvoorde (i.o. Patricia Van Eekenrode), Stephan Brynaert, Geert Van Hoof, Anne Smeyers, Tania De Smedt, Daniëlle Van Ast, Patrick Hennes (voorzitters van de PTC's).
 • Marijke Verdoodt (beleidsadviseur).
 • Anne De Breucker (secretaris).
Het is aangewezen dat de leden vanuit het mesoniveau (de algemeen directeurs) samenvallen met de voorzitters van de zeven PTC's. Dit zorgt er voor dat over de PTC's heen de inhoudelijke lijn (die in de resp. PTC's in de diepte wordt besproken) wordt bewaakt en van daaruit de agenda van het STAP mee bepaald kan worden.

Het STAP kan voor de behandeling van bepaalde agendapunten deskundigen of andere bevoegde personen uitnodigen, van wie de aanwezigheid of het advies gewenst is.

Vergaderfrequentie

Het STAP 2030 vergadert op driewekelijkse basis (minimaal 1 keer per maand), hetzij via een fysieke samenkomst, hetzij langs digitale weg.

Omwille van urgente aangelegenheden kan ad hoc steeds een extra vergadering worden belegd.