Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De permanente technische commissies (PTC's)

Opdracht

De PTC's hebben een cruciale rol om via overleg en participatie tot gedragen beleidsadviezen te komen die voorgelegd worden aan de Raad GO!. Aanvullend hierop krijgen zij ook een rol toebedeeld in de tactische afstemming over de bestuursniveaus heen en het formuleren van kwaliteitsvol & gedragen advies rond implementatie of optimalisatie. Voor specifieke dossiers kunnen deze PTC's indien nodig ondersteund worden door kleinere werkgroepen rond de verschillende deelsectoren (deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, internaten en CLB's). We onderscheiden zeven PTC's, vier functionele PTC's en drie inhoudelijk thematische PTC's.

 • Algemene (strategische) beleidsontwikkeling en belangenbehartiging
  • advies geven aan de Raad inzake beleidsdossiers i.v.m. de strategische ontwikkeling en organisatie van het net.
  • bottom-up standpunten formuleren voor de VLOR en Sectorcomité X.
 • De implementatie van grote beleidsdossiers en de uitrol van de implementatie van GO! 2030
  • advies formuleren i.v.m.:
   • de ontwikkeling en implementatie van beleidsbeslissingen en regelgeving.
   • de ontwikkeling en implementatie van processen, producten of diensten, gelinkt aan het strategisch portfolio GO! 2030.
 • Gedeelde dienstverlening & tactische afstemming
  • 'tactisch' afstemmen: uitbrengen van advies en afspraken maken rond processen, producten of diensten inzake de 'reguliere werking' en gedeelde dienstverlening.   

Indeling

In totaal zijn er zeven PTC's

Samenstelling van de PTC's

Elke PTC is als volgt samengesteld:

 • Vier leden niveau centrale diensten:
  • afdelingshoofden (waarvan 1 ondervoorzitter).
  • medewerkers.
 • Vier leden mesoniveau:
  • algemeen directeurs (waarvan 1 voorzitter).
  • coördinerend directeurs – directeurs-coördinatoren – functioneel bevoegde medewerkers.
 • 4 leden lokaal niveau:
  • directies (eventueel aangevuld met expertenprofielen voor functionele domeinen als infrastructuur, financiën of digitaal beleid).

De PTC's kunnen voor hun vergaderingen specifieke technische profielen of expertise die bij de leden zelf niet aanwezig is uitnodigen of hiervoor binnen hun schoot een tijdelijke werkgroep samenroepen. In dit geval voorzien de PTC's een terugkoppeling over wat er met de resultaten en de inbreng van die werkgroep zal gebeuren.

Vergaderfrequentie

De PTC's komen ongeveer zeswekelijks samen, hetzij (met een minimumfrequentie per jaar) in fysieke hoedanigheid, hetzij langs digitale weg.

In functie van de noden kan er tussentijds steeds bijkomend nog een extra overlegmoment worden ingepland, hetzij fysiek, hetzij digitaal.