Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

CoördinatieRaad - DirectieRaadoverleg (CoRa + DiRa)

Opdracht

Op het CoRa - DiRa overleg worden belangrijke en gevoelige dossiers verkend en afgetoetst alvorens hierin door de bevoegde organen of actoren in de scholengroepen en de centrale diensten van het GO! keuzes gemaakt worden. Het is de bedoeling om met elkaar af te stemmen hoe de gelijkgerichte en geschakelde werking in functie van het PPGO! en GO! 2030 maximaal kan gegarandeerd worden, tot gezamenlijke afspraken te komen en keuzes te maken over gedeelde projecten en/of dienstverlening (en de daarbij horende inzet van mensen en middelen).

 • Uitrol van de implementatie GO! 2030
  • advies geven aan de Raad GO! inzake het strategische portfolio GO! 2030.
  • keuzes maken inzake netbrede gedeelde acties, projecten en diensten, inzonderheid wanneer een aanzienlijke – financiële of andere – impact te voorzien is.
 • Gedeelde dienstverlening
  • komen tot gezamenlijke afspraken m.b.t. de gelijkgerichte en geschakelde dienstverlening en bijhorende inzet van personeels- en financiële middelen.
  • beslissen over de grootte en samenstelling van een gedeeld budget (een financiële enveloppe).
 • Bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking (binnen de rekbaarheid van het BDGO)
  • afstemmen en afspraken maken betreffende te nemen acties i.k.v.  bestuurlijke optimalisatie.

Samenstelling

Het CoRa - DiRa overlegorgaan is als volgt samengesteld:

 • de voltallige directieraad (i.e. de afgevaardigd bestuurder en alle afdelingshoofden).
 • de voltallige coördinatieraad (i.e. alle algemeen directeurs).

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de afgevaardigd bestuurder van de centrale diensten en de voorzitter van de Co-Ra.

Vergaderfrequentie

Het CoRa - DiRa overleg komt drie- tot viermaal per jaar samen, idealiter een keer bij het begin van het schooljaar (september – oktober), een keer bij het begin van het nieuwe kalenderjaar (januari – februari) en een keer bij het einde van het schooljaar (mei – juni).