Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO!vernance

Wat is GO!vernance?

De manier waarop het GO! zijn missie, visie en strategie vertaalt in effectief, gelijkgericht en geschakeld handelen noemen we kortweg GO!vernance. Het beschrijft hoe we binnen het GO! niet alleen op elk van de drie bestuursniveaus apart maar ook over de bestuursniveaus heen en in collegiale afstemming met elkaar:

 • beslissingen nemen
 • participatie binnen het net organiseren
 • mandaat verlenen
 • prestaties opvolgen
 • en mensen en middelen inzetten

Op die manier willen we elk bestuursniveau en de onderlinge relaties tussen de bestuurniveaus versterken, en zo de kracht van het hele net benutten

De GO!vernancedomeinen en -structuur

Het GO! wordt op drie niveaus bestuurd:

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze drie bestuursniveaus zijn vastgelegd in het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (kortweg: BDGO), de Raad van het GO! ziet erop toe dat ze correct worden uitgeoefend.

Op elk niveau is bepaald wie waarover de eindbeslissing neemt. Er zijn echter verschillende domeinen waarop we deze beslissingen best met elkaar doorpraten en afstemmen en waarop onze GO!vernance betrekking heeft:

 1. algemene beleidsontwikkeling.
  De ontwikkeling van het algemene, zowel GO! interne als bredere, Vlaamse (en Europese/internationale) beleid m.b.t. die aspecten die het GO! aanbelangen;
 2. strategische positionering en ontwikkeling van het net.
  De strategische manier waarop het GO! zichzelf als onderwijsnet positioneert en ontwikkelt in het Vlaamse onderwijslandschap;
 3. uitrol van de strategie GO! 2030.
  Het strategisch plan GO! 2030 is een overkoepelende, netbrede strategie tot 2030, die cocreatief tot stand kwam. Het plan bevat één centrale visie, vijf ambities en vijftien subambities. Deze ambities krijgen elk een uitwerking in concrete acties op twee, vijf en tien jaar tijd. Het is een plan met een duidelijke beleidsmatige focus, waar GO! professionals netbreed in alle geledingen mee aan de slag gaan.
 4. gedeelde dienstverlening (waarvoor samen personeels- en financiële middelen worden ingezet).
  Dienstverlening aan de scholengroepen en netbrede projecten die door de centrale diensten en het mesoniveau gezamenlijk worden opgezet en gefinancierd, bvb. boekhoudsysteem CoDa, de onderzoekscel, de huisvestingsplannen, ...
 5. bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking.
  Het verbeteren waar nodig/mogelijk van de samenwerking tussen de centrale diensten, het meso- en het lokaal niveau in bestuurlijke aangelegenheden, met als doel ons net nog sterker te maken op vlak van bestuur en beleid.

De GO!vernance organen

Om rond elk van deze domeinen ons beleid – over de bestuurniveaus heen – op elkaar af te stemmen, spelen volgende coördinatie- en overlegorganen een belangrijke rol. 

CoRa - DiRa-overleg

Op het CoRa - DiRa-overleg worden belangrijke en gevoelige dossiers verkend en afgetoetst alvorens hierin door de bevoegde organen of actoren (Raad GO!, centrale diensten, scholengroepen…) keuzes gemaakt worden. Het is de bedoeling om met elkaar af te stemmen hoe de gelijkgerichte en geschakelde werking maximaal kan gegarandeerd worden. Zo kunnen we tot gezamenlijke afspraken komen en keuzes maken over gedeelde projecten of dienstverlening (en de daarbijhorende inzet van mensen en middelen).

Klik op het icoon CoRa - DiRa


ManagementRaad

De managementraad speelt een belangrijke rol in de afstemming op strategisch en tactisch niveau tussen de centrale diensten en het mesoniveau. 

Er zitten drie algemeen directeurs en drie leden van de Directieraad in en onze afgevaardigd bestuurder is de voorzitter.

Het gaat dan om:

 • standpunten die we als GO! innemen in overlegfora met de overheid en/of vakorganisaties of naar de media, 
 • maar ook om beslissingen die we nemen in ons net, en die een impact hebben op verschillende bestuursniveaus. 

Door hierover met elkaar kort te sluiten en afspraken te maken in functie van het netbrede belang, willen we zorgen dat onze standpunten en beslissingen onderbouwd en gedragen zijn, maar ook haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden tot op de klasvloer.

De MaRa kan dossiers toewijzen aan de zeven PTC's en, indien nodig, ook ad-hoccommissies samenroepen of advies vragen aan andere participatieve organen.

PTC's

De PTC's hebben een cruciale rol om via overleg en participatie tot gedragen beleidsadviezen te komen die voorgelegd worden aan de Raad. Aanvullend hierop krijgen zij ook een rol toebedeeld in de tactische afstemming over de bestuursniveaus heen en het formuleren van kwaliteitsvol & gedragen advies rond implementatie of optimalisatie. Voor specifieke dossiers kunnen deze PTC's indien nodig ondersteund worden door kleinere werkgroepen rond de verschillende deelsectoren. Er zijn zeven PTC's: vier functionele PTC's en drie inhoudelijk thematische PTC's.

Lees hier meer over de PTC's.