Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Visie GO! op opdracht en toekomst van de IPO's

​De opdracht van de IPO's

De IPO's bieden ten aanzien van hun internen zorg, verblijf en begeleiding waarbij pedagogisch-didactische continuïteit tussen school, internaat en verblijf op schoolvrije dagen wordt gewaarborgd. Zij realiseren deze opdracht in een samenwerking met Welzijn,  waarbij het kwaliteitskader van Welzijn gehanteerd wordt met een sterk accent op brede zorg.

De verbinding van deze elementen is het antwoord op de specifieke onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen uit het buitengewoon basis- en secundair  onderwijs met nood aan een gecombineerd verblijf op schooldagen en schoolvrije dagen. Het profiel van deze kinderen en jongeren is heel divers, zowel wat betreft de aard en de ernst van hun zorgvragen als wat hun sociale en economische achtergrond betreft. Dat impliceert dat de focus en de te bereiken ontwikkelings-, onderwijs-, opvoedings- en welzijnsdoelen voor deze populatie al even divers zijn.

Om dit te realiseren wordt ingezet op visieontwikkeling, waarbij de IPO's zich profileren en positioneren binnen de lokale context en ten opzichte van Welzijnsactoren en externe partners door duidelijk te definiëren voor welke doelgroepen zij de opdracht opnemen. Het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van de internen is emancipatorisch en perspectiefbiedend en vertrekt vanuit een duidelijk kwaliteitskader.
Verder zien we de structuur van de IPO nooit los van het continuüm dat gevormd wordt met de school en het internaat.  De mate van gelijkgerichtheid en de sterkte van de samenwerking en afstemming zijn determinerend voor de kwaliteit die kan geboden worden ten aanzien van de internen.

Om deze kwaliteit te garanderen moet rekening gehouden worden met enkele absoluut noodzakelijke randvoorwaarden.  Zo moet het IPO ten aanzien van zijn internen nauw samenwerken met het internaat dat instaat voor het verblijf en de begeleiding op schooldagen. Dat betekent dat internaat en IPO eenzelfde door het PPGO! geïnspireerd waardenkader en leefregels hanteren in functie van herkenbaarheid voor de intern.  Het handelingsplan van de intern wordt gehanteerd binnen het volledige continuüm school-internaat-IPO en bij de evaluatie wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling, het  schools presteren en  het sociaal-emotioneel welbevinden. De mate van participatie wordt geëvalueerd rekening houdend met de invloed van deze domeinen.

Daarnaast richten de IPO's zich op doorgedreven professionalisering  van de personeelsleden en netwerking met externe partners die ondersteuning kunnen bieden in functie van de contextbegeleiding, de zoektocht naar doorstroommogelijkheden na de leertijd of op de voorbereiding op het arbeidsmilieu binnen een maatwerkbedrijf of het normaal economisch circuit. De IPO's zien hun opdracht dan ook niet als een finaliteit maar als een onderdeel van een traject dat er moet voor zorgen dat hun internen ook worden toegeleid naar andere vormen van hulpverlening zoals (ondersteunende) pleegzorg. Op die manier worden zij een waardevolle schakel binnen het netwerk van de jeugdhulpverlening en zijn zij als dusdanig herkenbaar voor het brede maatschappelijke veld.

Vervolgens fungeert het IPO als opvoedingspartner  en levert een belangrijke bijdrage aan de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt en voor de realisatie van gelijke onderwijskansen. Het pedagogisch project van het GO! biedt hiertoe de nodige handvatten; de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu wordt niet enkel als principe onderschreven, maar de teams spannen zich ook continu in om ze te verwezenlijken.

Zij hanteren en onderschrijven tevens een deontologische code met duidelijke linken naar het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, waarbij een sterk accent wordt gelegd op het voeren van een integraalbeleid inzake privacy, participatie en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
Het belang van de  leerlingen staat centraal en de IPO verbinden er zich vanuit hun kwaliteitsbeleid toe om op actieve wijze te peilen naar hun welbevinden en daar verbetertrajecten aan te koppelen.

Het toekomstperspectief

De ontwikkelingen in onderwijs staan in het teken van het verhogen van de participatie van kinderen en jongeren met een beperking aan het gewoon onderwijs; een belangrijke stap is daartoe gezet met het M-decreet. De baseline van het GO! 'Samen leren samenleven' wordt vertaald in onze visie op inclusie. Leerlingen leven en leren maximaal samen. Het spreekt voor zich dat onze visie op verblijf deze stelling mee onderschrijft.

De evolutie in Welzijn loopt hier parallel mee. De implementatie van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, met duidelijke kwaliteitskaders inzake participatie en privacy, stelt een emancipatorisch zorg- en begeleidingstraject voor zijn internen voorop.

Vanuit ons pedagogisch project (PPGO!) en op basis van de bepalingen inzake het VN-verdrag  met betrekking tot personen met een handicap, willen we evolueren naar inclusieve settings in een partnerschap tussen Onderwijs en Welzijn. Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen op het vlak van leiderschap (sterk pedagogisch leiderschap versus organisatorisch leiderschap), de inzet van mensen en middelen (betrekken van expertise vanuit Welzijn en toekennen van middelen op maat inherent aan de modulering van het aanbod) en de toegankelijkheid  en het flexibel gebruik van gebouwen (gebouwen moeten een multifunctioneel design hebben) maar vooral én prioritair vergt dit een omslag in het denken over en het kijken naar beperkingen en mogelijkheden. Innovatie vergt ook een andere aanwending van menselijk potentieel. Expertise om tegemoet te komen aan specifieke onderwijs-, begeleidings- en zorgbehoeften wordt flexibel  en multidisciplinair ingezet.

De IPO's zijn voor het GO! geen eindpunt, maar een eerste stap naar multifunctionele instellingen,  ressorterend onder het GO!,  met brede expertise die tegemoetkomt aan de verschillende noden van leerlingen;  gaande van voor- en naschoolse opvang tot residentieel verblijf voor die leerlingen waarvoor pleegzorg geen valabel antwoord kan bieden gelet op de complexiteit van hun beperkingen.  We maken de internaatomgeving zo toegankelijk  en inclusief mogelijk, zodat een zeer diverse populatie met verschillende ondersteuningsnoden inzake onderwijs, zorg en begeleiding er gebruik kan van maken.

Als het GO! zijn grondwettelijke opdracht inzake vrije keuze en neutraliteit ten volle wil blijven  opnemen binnen het onderwijslandschap en een perspectiefbiedend  partnerschap wil aangaan met Welzijn, dient het een breed en maatschappelijk  relevant aanbod inzake verblijf en begeleiding te organiseren dat voldoet aan de actuele maatschappelijke noden en dat ouders en leerlingen de nodige garanties biedt inzake de eerbiediging van hun filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen, zoals gewaarborgd door de neutraliteitsverklaring.

De multifunctionele instellingen van het GO! onderscheiden zich van de multifunctionele centra die onder Welzijn ressorteren door de sterke binding met de onderwijskundige context die wordt geboden en het verankeren van de ondersteuning en begeleiding binnen een  pedagogisch-didactisch continuüm. Het GO! wil instellingen organiseren vertrekkend vanuit de waarden van het pedagogisch project dat een referentiekader biedt waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. ​

Documenten