Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Transitiefase van de IPO's

Tot 1 september 2015 organiseerde het GO! verblijf tijdens weekends en vakantiedagen in vier opvangcentra. Internen van het buitengewoon onderwijs van  de internaten BuO uit heel Vlaanderen werden op schoolvrije dagen toegeleid naar één van de vier opvangcentra.

Vanuit kindperspectief was dit geen ideale situatie gelet op de wekelijkse carrousel, het feit dat deze internen – die vaak een achtergrond hebben gekenmerkt door een problematische opvoedingssituatie – geen veilige thuishaven hadden en het gebrek aan pedagogisch-didactische continuïteit tussen school-internaat-opvangcentrum. Dit alles maakt dat deze vorm van verblijf onvoldoende perspectiefbiedend was voor een populatie met nood aan versterking van de eigen context. Met ingang van 1 september 2015 gingen er acht internaten met permanente openstelling (IPO) van start om tegemoet te komen aan deze problematiek.

De transitie van de voormalige vier opvangcentra naar acht internaten met permanente openstelling gebeurde op basis van een beslissing, genomen door het Vlaams Parlement op 3 oktober 2012. Al snel bleek dat de transitie geen overheveling naar Welzijn inhield, maar wel een samenwerkingsverband tussen Onderwijs en Welzijn met het oog op het realiseren van perspectiefbiedend verblijf en begeleiding van kinderen en jongeren met een nood aan residentieel verblijf (schooldagen en schoolvrije dagen). Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2014 regelt de opstart en organisatie van de Internaten met Permanente Openstelling (IPO's) tijdens de transitiefase. Deze instellingen blijven ressorteren onder Onderwijs en het personeel valt onder het Decreet Rechtspositie Personeel GO!.

De transitie van de IPO's startte op 1 september 2015 en liep tot 31 augustus 2018. Voor deze transitieperiode werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen de ministers van Onderwijs en Welzijn, het GO! en de acht scholengroepen van de betrokken instellingen. Deze beheersovereenkomst stipuleert aan welke vereisten van Welzijn dient voldaan te worden. Het gaat hierbij om het uitwerken van kwaliteitszorg, het toepassen van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, het op punt stellen van een beleid rond (grensoverschrijdend) gedrag en de positionering van de IPO's in het landschap van de integrale jeugdhulp (IJH). Tegelijkertijd geven de beheersovereenkomsten een overzicht van de beschikbare capaciteit, de omkadering die vanuit Onderwijs wordt ingebracht en de recurrente middelen die vanuit Welzijn worden geïnvesteerd.

Gedurende de driejarige transitieperiode lopen de 8 IPO's een intensief traject om aan de vereisten van Welzijn, zoals gesteld in de beheersovereenkomsten, te voldoen. De werking van de IPO's wordt geëvalueerd door de gezamenlijke inspectie Onderwijs-Welzijn. Op dit ogenblik is enkel het verblijf op schoolvrije dagen georganiseerd in samenwerking met Welzijn. Een uniek samenwerkingsverband. Het verblijf op schooldagen wordt volledig georganiseerd binnen Onderwijs, zoals in de ander internaten van het gewoon en buitengewoon onderwijs van het GO! 

In het laatste jaar van de driejarige transitie werd beslist om de transitieperiode te verlengen tot 2021, omdat de landingsplaats van de IPO nog onderwerp is van verdere onderhandelingen en gesprekken met de overheid. Er werden nieuwe beheersovereenkomsten afgesloten. Het intensief traject om te voldoen aan de vereisten van Welzijn wordt verder gezet.

Aan het eind van de transitieperiode wordt gestreefd naar een erkenning vanuit het domein Welzijn.