Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
15-03-2023

Sectorafspraken omtrent stages in het studiegebied Maatschappij en welzijn (Personenzorg)

Binnenkort worden de lessentabellen derde graad verder aangevuld met adviezen over de organisatie van het specifiek gedeelte in arbeidsmarktgerichte opleidingen en opleidingen uit de dubbele finaliteit. Voor de studierichtingen uit het oude studiegebied Personenzorg, zijn er over de invulling van de stages afspraken gemaakt tussen onderwijs en sector.


We vatten de afspraken alvast kort voor je samen.

In het schooljaar 2023-2024 start de uitrol van de modernisering in de derde graad van het secundair onderwijs. Aan alle studierichtingen van de derde graad (A-finaliteit en DA-finaliteit) zijn beroepskwalificaties (BK's) gekoppeld. Omdat we in onze opleidingen werken met mensen in situaties die niet op school kunnen gesimuleerd worden, betekent dit dat (ofwel verplicht vanuit regelgeving ofwel ten stelligste aanbevolen vanuit de afspraken tussen onderwijs en sector) alle leerlingen die een studierichting volgen waaraan BK's zijn gekoppeld vanuit de (gezondheids)zorg en welzijnszorg in de derde graad stage zullen lopen. Leerlingen zullen uit beide finaliteiten (een deel van) de op school aangeleerde competenties inoefenen in het werkveld om zo niet alleen vaardig te worden maar ook de verschillende sectoren beter te leren kennen.

In de praktijk betekent dit dat we aan meer leerlingen dan voorheen een kwaliteitsvolle stageplaats moeten kunnen aanbieden, aangezien er, ten opzichte van de huidige tso-opleidingen, vanaf volgend schooljaar naar aanleiding van de uitrol van de modernisering in de dubbele finaliteit (DA) in alle opleidingen stage ofwel verplicht wordt vanuit regelgeving, ofwel ten stelligste aanbevolen vanuit de afspraken tussen onderwijs en sector.

Vertegenwoordigers van de social-profitsectoren en de onderwijsverstrekkers sloegen de handen in elkaar om te zoeken naar mogelijkheden waarbinnen maximale stagekansen voor alle leerlingen haalbaar zijn. Om lokaal overleg tussen scholen en stageplaatsen alle ruimte te geven en het respect voor de pedagogische vrijheid van scholen te garanderen, beschouwen we dit document als een advies. Het betreft dus een gezamenlijk advies van sectoren én onderwijs dat de stageplaatsen en de scholen houvast kan bieden.

Concreet gaan we in de opleidingen uit van volgende stage-uren:

  1. D/A-finaliteit (Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding): 8u stage op graadniveau
  2. A-finaliteit (Assistentie in wonen, zorg en welzijn of Basiszorg en ondersteuning): 16u stage op graadniveau.

Om inhoudelijk en organisatorisch het overleg tussen scholen en werkveld voldoende kansen te bieden en de regionale mogelijkheden te kunnen benutten, wordt dit volume verder niet gespecifieerd. De opbouw of de verdeling over de schooljaren kan dus vrij ingevuld worden. Het advies om vooral te kiezen voor blokstages blijft behouden.

Deze afspraken worden uitgerold vanaf schooljaar 2023-2024. Het is de bedoeling om de uitrol te monitoren en te evalueren in 2025.

In dit document vinden jullie per studierichting het volledige overzicht met afspraken tussen onderwijs en sector over de concretisering van contexten en doelgroepen.

We werken ook nog gezamenlijk aan een voorstel voor een stage-activiteitenlijst per studierichting. Deze lijsten vormen voor school en stageplaats een basis om in overleg te gaan en op maat geïndividualiseerde activiteitenlijsten op te maken die de leerlijnen respecteren. Van zodra deze informatie kan of mag gedeeld worden, zullen we dit opnieuw via de virtuele ruimte Personenzorg doen.