Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
19-10-2022

Standpunt GO! m.b.t. het voorontwerp van decreet Vlaamse toetsen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en vzw GO! ouders zijn voorstanders van de Vlaamse toetsen als basis voor maatregelen om de onderwijskwaliteit te verhogen en steunt daarom het voorstel van de minister.


Het GO! en vzw GO! ouders kunnen zich niet vinden in de centrale boodschap van het advies van de Vlor die inhoudt dat de voorliggende ontwerpregelgeving rond de Vlaamse toetsen geen goede zaak is voor het onderwijs en de bredere samenleving. 

Het GO! en vzw GO! ouders gaan ook niet akkoord met het alternatief dat door de Vlor wordt geformuleerd, namelijk een databank met verschillende psychometrisch onderbouwde gestandaardiseerde toetsen waaruit scholen autonoom keuzes kunnen maken.

Het GO! en vzw GO! ouders staan ten volle achter de invoering van de Vlaamse toetsen als extern ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde toetsen die op schoolniveau een beeld geven van de leeruitkomsten van de eigen leerlingen en die op centraal niveau een beeld hiervan geven voor alle Vlaamse scholen. Ze meten het bereik van de eindtermen en kunnen het meten van leerwinst of trends doorheen de tijd mogelijk maken. De toetsen zorgen voor een systematische en cyclische monitoring van leerlingprestaties voor Nederlands en wiskunde en leveren objectieve informatie voor maatregelen om de onderwijskwaliteit op school- en  systeemniveau te versterken.

Het GO! en vzw GO! ouders gaan akkoord met het voorontwerp van decreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de toetsen, in welke jaren van de leerloopbaan van de leerling ze worden afgenomen en voor welke leergebieden en vakken er toetsen zullen ontwikkeld worden. Ook verklaren ze zich akkoord met de modaliteiten over het gebruik van de toetsen. De toetsen worden immers ingeschreven in het bestaande kwaliteitsdecreet.

Het GO! en vzw GO! ouders hebben wel nog een aantal aanbevelingen bij dit voorontwerp van decreet met het oog op een robuuste uitrol van de Vlaamse toetsen:

  • Er moeten maatregelen komen rond de werkomstandigheden voor schoolteams om aan de slag te gaan met de Vlaamse toetsen. Mogelijke bijkomende taakbelasting moet opgevangen kunnen worden.
  • Het GO! en vzw GO! ouders vragen om op termijn ook Vlaamse toetsen in te voeren voor andere vakken en leergebieden om curriculumvernauwing tegen te gaan.
  • Het GO! en vzw GO! ouders vragen aandacht voor de technische en methodologische beleidsaanbevelingen m.b.t. het meten van leerprestaties en leerwinst zodat de rapportages zo betrouwbaar mogelijk kunnen gemaakt worden.
  • Het GO! en vzw GO! ouders vragen om een doelgerichte communicatie die het gebruik van de resultaten in de vorm van rankings kan tegengaan.
  • Het GO! en vzw GO! ouders vragen om de Raad van het GO! toe te voegen aan de opsomming van de actoren aan wie het bevoegde steunpunt of de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid de resultaten op individueel, maar gepseudonimiseerd niveau zullen bezorgen. Volgens het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs is immers de Raad, op voorstel van de afgevaardigd bestuurder, bevoegd voor de interne kwaliteitszorg van het gemeenschapsonderwijs. Om deze bevoegdheid ten volle te kunnen uitoefenen heeft de Raad toegang nodig tot alle instrumenten en informatie die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid, wat in het dossier van de Vlaamse Toetsen neerkomt op de resultaten op individueel, maar gepseudonimiseerd niveau.
  • Het voorontwerp van decreet bepaalt dat de inspectie een doorlichting kan uitvoeren op grond van herhaaldelijk mindere prestaties op de Vlaamse toetsen of minder leerwinst. Voor het GO! en vzw GO! ouders gaat het daarbij om een vervroegde of versnelde doorlichting op basis van het volledige R-OK en gebeurt dit alleen in geval van herhaaldelijk en significant mindere prestaties van een school op de Vlaamse toetsen en dit in vergelijking met andere vergelijkbare scholen.

En verder...

Het decretale werk zal nu verdergezet worden. Details zijn daar tot op dit ogenblik niet over gegeven. De eerste afname is voorzien in het 4e leerjaar basisonderwijs en in het 2e jaar secundair onderwijs met ingang van het schooljaar 2023-2024. 

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! volgt de ontwikkeling van de Vlaamse toetsen nauw op en zal voor toelichting en ondersteuning zorgen. De PBD biedt op dit moment al in de materialenbank handvatten aan over hoe je met data aan de slag kan gaan en je vindt er ook algemene informatie over de Vlaamse toetsen. Daarnaast worden er verschillende scholen begeleid bij hun verandertrajecten kwaliteitsontwikkeling en onderzoekend leidinggeven. Naast deze ondersteuning op de scholen, zal de PBD in de nabije toekomst ook voorzien in extra informatie aan de hand van live helpdesksessies en fiches (bv. Wat zijn de Vlaamse toetsen?) op de materialenbank over de Vlaamse toetsen.

GO! pro Vlaamse toetsen

Tot slot. Voor alle beleidsinfo hieromtrent kan je ook steeds terecht op de beleidsthemapagina Vlaamse toetsen op GO! pro. (Beleidsthema's > Vlaamse toetsen)