Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
21-06-2022

Analyse van de OVSG-toetsresultaten

Heel veel basisscholen nemen de OVSG-toets 2022 af. Via een analyse van de leerlingenresultaten kan de school reflecteren op het onderwijs dat ze geeft en zo nodig verbetertrajecten opstarten voor bepaalde domeinen. De PBD-GO! ondersteunt de scholen bij dat proces van interne kwaliteitszorg, o.a. via het beschikbaar stellen van analysedocumenten en het ondersteunen van kwaliteitsontwikkeling.


Aan de hand van de resultaten op de OVSG-toets 2022 kunnen scholen zich de volgende vragen stellen:

Doen we de goede dingen?

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de ontwikkelingsdoelen die de overheid oplegt na te streven en eindtermen te bereiken. De GO! leerplannen zijn een vertaling van deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Door jaarlijks de schoolresultaten van de OVSG‐toets te analyseren gaan scholen na of deze leerplannen nog steeds het referentiekader zijn om met de leerlingen de doelen te halen die moeten bereikt worden.

Doen we die dingen goed?

Leggen we de juiste accenten in ons onderwijs? Besteden we voldoende aandacht aan bijvoorbeeld elementaire vaardigheden, oplossingsstrategieën, het evenwicht tussen kennis, vaardigheden, inzicht, attitudes… Ook dit kunnen scholen nagaan door de resultaten van de toets op schoolniveau te analyseren.

Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich een beeld vormen van hun werking en daarmee planmatig aan de slag gaan. Aan de leerplandoelen die in het zesde leerjaar worden bevraagd via de toets wordt in de voorafgaande jaren gewerkt. De analyse van de resultaten is dan ook een zaak van het hele schoolteam.

De pedagogische begeleiding ondersteunt schoolteams bij dat proces van permanente kwaliteitsontwikkeling, o.a. via het beschikbaar stellen van analysedocumenten.

Je vindt deze documenten in de virtuele Smartschoolruimte 'PBD GO! OVSG toets analyse – bao'

Daarnaast wordt kwaliteitsontwikkeling meegenomen in al onze begeleidingstrajecten.