Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-03-2021

Antwoorden op enkele vragen omtrent de jongste coronamaatregelen voor het onderwijs

De recente coronamaatregelen voor het onderwijs hebben zoals gewoonlijk een pak vragen opgeleverd. De antwoorden vind je hier. Het betreft vragen over buitengewoon onderwijs, leerplichtonderwijs, internaten, personeel en volwassenenonderwijs.


BUITENGEWOON ONDERWIJS


Wat met het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs?
 • Het staat de scholen voor buitengewoon onderwijs vrij om opvang te organiseren in de school tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april. In eerste instantie voor de kleuters (buitengewoon kleuteronderwijs) en voor de leerlingen met examens uit OV3 en OV4. Maar ook voor de kwetsbare leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en uit secundair onderwijs OV1 en OV2 kan de school in een aanbod voorzien. Wanneer er nood is aan vervoer voor deze leerlingen is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw contactpersoon binnen de provinciale dienst leerlingenvervoer van De Lijn. In functie van de vraag kan de planning aangepast worden, zodat het vervoer zo efficiënt en veilig mogelijk ingezet kan worden. 
 • Let op: op iedere bus dient een vorm van begeleiding aanwezig te zijn. Als dit niet gegarandeerd wordt, kan het vervoer niet plaatsvinden.
 • Maakt de leerling buitengewoon onderwijs gebruik van een opvanginitiatief georganiseerd door de gemeente, dat niet plaatsvindt in een school voor buitengewoon onderwijs? Betreft het een leerling uit het gewoon onderwijs? Dan is er geen mogelijkheid tot leerlingenvervoer zoals georganiseerd door De Lijn en het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De gemeente kan wel contact opnemen met een vervoerder en op eigen initiatief en kosten een vorm van vervoer van-en-naar de opvang organiseren.
 • Na de Paasvakantie nemen we voor de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs terug het vervoer op zoals georganiseerd door De Lijn en het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Kan de inschrijvingsperiode in het buitengewoon onderwijs met twee weken verlengd worden?
 • Doordat de CLB’s niet tijdig de nodige onderzoeken kunnen doen binnen hun diagnostische trajecten, kunnen ook de indicatiestellingen voor een doorverwijs naar BuO niet tijdig afgewerkt worden en kunne leerlingen niet worden ingeschreven. 
 • In Coronadecreet IV werd al een artikel (artikel 8) opgenomen dat een schoolbestuur, verschillende schoolbesturen samen of het lokaal overlegplatform ervoor kan kiezen om de start en de duur van de aanmeldingsperiode of deelperiodes te wijzigen. Het gewijzigde voorstel hieromtrent moet ingediend worden bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Verder willen we ook nog wijzen op de mogelijkheid tot een tijdelijk verslag die werd ingeschreven in hetzelfde coronadecreet (artikels 2 en 30); als het handelingsgericht diagnostisch traject niet volledig doorlopen kan worden, kan ook een tijdelijk verslag worden opgemaakt. Dit tijdelijk verslag moet beschikbaar zijn op het moment van eerste lesbijwoning in schooljaar 2021-2022; in schooljaar 2021-2022 moet het verder handelingsgericht diagnos-tisch traject doorlopen worden.

LEERPLICHTONDERWIJS


Voor wie moet eventueel noodopvang worden voorzien?


In eerste instantie staan ouders maximaal in voor opvang. Indien dat niet lukt, kan er voorzien worden in noodopvang. Deze noodopvang wordt georganiseerd binnen een samenwerking tussen de scholen, het lokaal bestuur, en buitenschoolse opvanginitiatieven. Indien nodig wordt een bijkomend opvang-aanbod georganiseerd. Het lokaal bestuur neemt hierin een regierol.
In overleg met het lokaal bestuur kan de nood tot opvang voor zowel in de week voor de paasvakantie als tijdens de paasvakantie bij ouders vooraf in kaart worden gebracht, zodanig dat het lokaal bestuur de nodige schikkingen kan treffen. 

Wat indien er onvoldoende personeel beschikbaar is, vb. door ziekte of quarantaine? 
 • Indien het niet haalbaar is voor de school (bijvoorbeeld te veel zieke leerkrachten) om te voorzien in noodopvang, worden de verdere mogelijkheden voor noodopvang verkend binnen de samenwerking tussen het lokaal bestuur en de buitenschoolse opvanginitiatieven.

Mogen directies leerkrachten verplichten naar school te komen, vb. voor noodopvang? Idem voor  ondersteunend personeel? Kunnen onderwijzers gevraagd worden mee te helpen in het kleuteron-derwijs? 
 • Het is een werkweek voor het personeel. Alleen de lessen zijn geschorst. Over de inzet van personeel worden best lokaal afspraken gemaakt.

INTERNATEN


Moeten de internaten opvang waarborgen volgende week? Voor wie? 
 • Onderstaande antwoorden gelden zowel voor de paasvakantie als de week ervoor.
 • In eerste instantie staan ouders maximaal in voor opvang. 
 • Voor de opvang overdag: zie ook de vraag over noodopvang op scholen. 
 • Indien opvang in de thuiscontext niet kan of mag, kan er voorzien worden in noodopvang. 
 • Als de vraag tot noodopvang leidt tot ‘uitzonderlijke opvang’ binnen een onderwijsinternaat/tehuis/MPIGO/IPO is er 50 euro beschikbaar per interne, per halve dag van uitzonderlij-ke opvang. 

  Het gaat om bijkomende werkingsmiddelen.

  Onder ‘uitzonderlijke opvang’ verstaan we:
  • Opvang op momenten dat het internaat, tehuis, MPIGO/IPO normaal niet open is
  • Opvang van jongeren die normaal geen interne van het internaat, tehuis, MPIGO/IPO zijn

Voor internaten waaraan een IPO verbonden is: mag er verwacht worden dat de internaatwerking wordt verder gezet volgende week en het IPO enkel voor het weekend en de paasvakantie in staat?
 • Volgende week is een werkweek voor het personeel. Alleen de lessen zijn geschorst. Personeel moet beschikbaar zijn voor de school/ internaat/...
 • De week voor de paasvakantie is een week van normale openstelling van het MPIGO, het personeel is ‘in dienst’ en dus actief.
 • In de paasvakantie is het IPO actief, niet het MPIGO. Dat sluit uiteraard niet uit dat personeelsleden van het MPIGO op vrijwillige basis ingezet kunnen worden binnen de werking van het IPO.

PERSONEEL


Welk verlofstelsel kan een personeelslid nemen om thuis te blijven als zijn kind thuis moet blijven?
 • Eerst bekijken directie en personeelslid of thuiswerk mogelijk is. Als thuiswerken niet mogelijk is, moet het personeelslid een verlofstelsel nemen.  
 • Het personeelslid kan verlof wegens overmacht nemen. Dat is normaal beperkt tot een maximum van 4 dagen per kalenderjaar, maar in het kader van corona is dat recht uitgebreid tot meer dan 4 dagen. De uitbreiding geldt tot het einde van het schooljaar. Lees meer over de uitbreiding van het verlof wegens overmacht

VOLWASSENENONDERWIJS


Is het toegestaan om volgende week afstandsonderwijs te geven?

 • De lessen worden geschorst vanaf maandag 29 maart 2021 tot zondag 18 april 2021; zowel fysiek als digitaal. 
 • Cursisten mogen in die periode niet naar het centrum komen, met uitzondering van cursisten die een gepland examen komen afleggen. Verplaatsingen naar het centrum zijn niet toegestaan voor o.a. intakegesprekken, niveautesten, lessen, inschrijvingen, feedbackmomenten,... De geplande lessen, met uitzondering van de lesmomenten waarop het geplande examen in het centrum doorgaat, worden afgelast in DAVINCI. De afgelaste lessen vallen onder overmacht. Deze tellen niet mee voor de 92%-regel. Inhaallessen zijn mogelijk, maar niet verplicht. Indien een centrum een inhaalles wil laten doorgaan, kan het nodig zijn de start van een eventuele vervolgcursus op te schuiven. 
 • In principe gaan de centra op 19 april 2021 open in code rood.
 • Op donderdag 8 april 2021 is het volgend overleg tussen de sociale partners om de evolutie te monitoren. 

Kunnen examens doorgaan? Kan dit voor de allerzwakste TKO-cursisten in contactonderwijs?
 • De ingeplande examens kunnen volgende week in het centrum doorgaan.

Wat met de secretariaten? Blijven zij verder werken? Fysiek of in afstand?
 • Secretariaten kunnen digitaal blijven werken. Cursisten mogen zich niet naar het centrum verplaatsen, enkel om een gepland examen af te leggen. 
 • Het personeel heeft volgende week geen verlofweek. Het personeel moet beschikbaar blijven voor vergaderingen, lesvoorbereidingen, e.d.
 • Er wordt hierbij maximaal voor telewerk gekozen (is een verplichting overeenkomstig andere sectoren). Het centrum bepaalt welke taken noodzakelijk moeten plaatsvinden in deze periode en waarvoor fysieke aanwezigheid in het centrum vereist is. Bv. ICT-coördinator werkt aan de server in de paasva-kantie. Personeelsleden kunnen in het centrum aan de slag om de evaluatie (zie hierboven) in goede banen te leiden. Inschrijvingen verlopen in code rood sowieso digitaal.

De Agentschappen Integratie en Inburgering willen cursisten NT2 doorsturen. Mogen de secretariaten als backoffice gewoon doorwerken? 
 • Als dit mag, dan kunnen de NT2-cursisten de eerste maandag na de paasvakantie starten met de les; zo niet verwordt de eerste week na de paasvakantie een niet-lesweek voor deze cursisten waarbij er mogelijks moeilijkheden ontstaan om het traject af te ronden voor 30/06.
 • Intake gesprekken kunnen volgende week niet plaatsvinden in het centrum. 

VDAB dringt er op aan om de intensieve taalbaden die wij voor hen organiseren, ondanks de geno-men beslissingen, toch via afstandsonderwijs te laten doorgaan. Kan/mag dit? En wat met de opleidingen Zorg in samenwerking met VDAB? Zorgopleidingen in het algemeen?
 • In het geval een CVO-lessen inricht op vraag van VDAB of een andere derde-partner dan wordt steeds de strengste regeling gevolgd. In dit geval is dit deze van onderwijs. Dit impliceert dat digitale lessen volgende week niet kunnen wegens geschorst.

Mogen de stages volgende week doorgaan (indien de sector dit toelaat, zoals bijvoorbeeld in supermarkten)?
 • Er wijzigt niets aan de huidige maatregelen m.b.t. stages. D.w.z. dat stages kunnen doorgaan volgens de maatregelen in de betrokken sectoren.

Wat met de 92%-regel?
 • Volgende week wordt gelijkgesteld aan overmacht.

Om de cursisten op een comfortabele manier de leerplandoelstellingen te laten bereiken, zouden we graag de verloren lesweek inhalen in juni en dus een weekje extra aan de lopende modules breien. Is dit ‘verkeerd’ in die zin dat we leerkrachten die nu ‘technisch werkloos’ zijn, verplichten om langer te werken?