Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
24-02-2021

Teststrategie voor scholen

Wat is de teststrategie in GO! scholen? Wanneer worden speekseltesten van leerkrachten afgenomen? Hoe wordt er samengewerkt rond de inzet van mobiele teams en testbussen? Je vindt hier de antwoorden.

1. Wat is de teststrategie in GO! scholen?

De CLB’s zijn verantwoordelijk voor het contactonderzoek in scholen wanneer er en melding komt van een besmette leerling of een besmet personeelslid (positieve index). De CLB’s krijgen de meldingen rechtstreeks vanuit de databank van de overheid waarin alle positieve COVID-19-testen worden geregistreerd. Hierdoor zijn de CLB’s niet langer afhankelijk van meldingen door het centrum voor contactonderzoek, ouders, personeelsleden of huisartsen.

Conform de richtlijnen van Sciensano en de VWVJ bepalen ze wie een hoogrisicocontact (HRC) is en wie een laagrisicocontact (LRC). In de loop van de tijd en in functie van de evolutie van de pandemie wijzigde de definitie van HRC en LRC verschillende keren. Tijdens het wekelijks overleg van de CLB-sector met het departement Onderwijs en het agentschap Zorg en Gezondheid worden richtlijnen besproken en gevalideerd.

De huidige teststrategie werd federaal uitgetekend. Hoogrisicocontacten worden op dag 1 en dag 7 getest met een PCR-test. Onderwijs heeft daarboven een samenwerking met het Rode Kruis om ook sneltesten in te zetten binnen de context van onderwijs. Het project met sneltesten kreeg vorm in een periode waarin kinderen en jongeren niet systematisch konden worden getest, zodat het moeilijk was om zicht te krijgen op effectieve besmettingen. Intussen is het testbeleid bijgestuurd en is de capaciteit voor het uitvoeren van PCR-testen opgedreven en zijn de resultaten van de PCR-test binnen de 24 uur gekend. Bovendien zijn er nu mobiele testteams beschikbaar bij grote clusters of uitbraken.

Er liepen twee pilootprojecten met de sneltesten binnen onderwijs. De evaluatie van deze piloten leert ons het volgende:

 • Ouders die gebruik maken van het sneltestaanbod zijn tevreden
 • De Rode Kruisvrijwilligers werken op een professionele manier 
 • De sneltesten zijn een meerwaarde wanneer ze gericht kunnen worden ingezet, bv. om snel zicht te krijgen op een situatie
 • Het naast mekaar bestaan van de opties sneltesten en PCR is zeer verwarrend voor ouders
 • De testlocatie voor de sneltest ligt volgens ouders vaak te veraf van de woonplaats
 • Doordat de sneltesten enkel in de avonduren kunnen worden uitgevoerd door de Rode Kruisvrijwilligers kiezen meer dan de helft van de ouders toch voor een PCR-test in een testcentrum omdat dat ook overdag kan
 • Het aantal sneltesten dat kan afgenomen worden per uur is beperkt (ongeveer 8 per uur – max 24 per avond)
 • De coördinatie van de sneltesten betekent een nog grotere taakbelasting van de CLB’s waarbij hun andere opdrachten nog meer onder druk komen 
 • De resultaten van de PCR-test zijn snel beschikbaar

Conclusie: de sneltesten hebben een meerwaarde binnen onderwijs maar ze worden best complementair aan de federale teststrategie ingezet. 

De CLB’s GO! passen de volgende strategie toe:

Wanneer er een melding komt van een leerling of personeelslid met een positieve COVID-19-test dan start het CLB het contactonderzoek volgens de richtlijnen. 

Het CLB neemt contact op met de hoogrisicocontacten (HRC's) en geeft informatie over de te volgen richtlijnen

 • De HRC's gaan in quarantaine.
 • Het CLB maakt voor de HRC's (leerlingen) een activatiecode voor een PCR-test op dag 1 aan waarmee de HRC's zich kunnen laten testen in een test- of triagecentrum. Voor personeelsleden gebeurt het aanmaken van de codes door de arbeidsarts. 
  • Wie positief test gaat in isolatie
  • Wie negatief test krijgt een 2e code voor een PCR-test op dag 7
 • Het CLB start opnieuw contactonderzoek rond de nieuwe positieve indexen
 • Wanneer het CLB een cluster vermoed (2 of meer positieve indexen waarbij er vermoeden is dat er op school overdracht is geweest van COVID) dan zal het CLB in overleg met de M-SPOC de teststrategie bepalen.
 • Wanneer het om een beperkte cluster met een beperkt aantal HRC's en LRC's gaat of wanneer men snel uitsluitsel wil krijgen over de cluster dan kan er in samenwerking met het Rode Kruis een sneltest worden uitgevoerd bij de LRC's. 
 • Wanneer het om een cluster gaat waarbij grote aantallen moeten worden getest, kan het CLB in samenspraak met de M-SPOC beslissen om de mobiele testteams in te schakelen.

Bij een uitbraak beslissen het CLB en de M-SPOC in overleg met de gezondheidsinspecteur over het te voeren testbeleid en worden de mobiele teams ingeschakeld.

De samenwerking met het Rode Kruis wordt niet on hold gezet zodat indien nodig snel geschakeld kan worden.

Voordelen van deze aanpak:

 • Duidelijke communicatie
 • Ouders worden niet voor de keuze gesteld
 • Grotere testcapaciteit
 • Meer efficiëntie
 • Lagere taakbelasting voor de CLB’s

De CLB’s zijn enkel bevoegd voor de aanmaak van testcodes in het kader van hun contactonderzoek. Leerlingen of personeelsleden die buiten de schoolcontext in contact komen met een besmetting of symptomen vertonen moeten contact opnemen met hun huisarts die voor de nodige testcodes kan zorgen.

Leerlingen of personeelsleden die ziek worden op school of symptomen vertonen op school gaan onmiddellijk naar huis en contacteren de huisarts. De school plaatst de zieke leerling in afzondering in afwachting dat ouders hun zieke kind komen ophalen.

2. Wanneer worden speekseltesten van leerkrachten afgenomen?

Zoals gecommuniceerd via Schooldirect, gaat een pilootproject rond de afname van speekseltesten van start. Richtdatum om van start te gaan is 1 maart. Leerkrachten worden uitgenodigd om één keer per week thuis een speekselstaal af te nemen. De leerkrachten brengen het staal mee naar school waar het vervolgens verzameld wordt en aan het labo wordt bezorgd. Het labo voert vervolgens een PCR-analyse uit op het speekselstaal. Het labo belt vervolgens de leerkracht op met het resultaat. Men streeft ernaar om het resultaat nog dezelfde avond te kunnen meedelen. 

Drijvende kracht achter het project is Herman Goossens en is bedoeld voor zowel Vlaanderen als Wallonië. Het is de intentie om ook in Brussel van start te gaan. 

Er worden in totaal een 20-tal scholen geselecteerd uit de volgende 3 regio's:

 • Kortrijk 
 • Vlaams-Brabant
 • Antwerpen (stad)

Scholen worden geselecteerd door de overheid en kunnen zichzelf geen kandidaat stellen. Van zodra de definitieve lijst van de scholen beschikbaar is, zullen we de nodige info bezorgen. Het gaat zowel over scholen bao, so als buo.

Het pilootproject zal 6 weken lopen, na 3 weken volgt een evaluatie. Het is de bedoeling om het daarna in Vlaanderen breed uit te rollen. De doelgroep blijft het personeel dat verbonden is aan een school. Men zoekt nog uit of bv. ondersteuners zullen worden meegenomen bij de verdere uitrol. 

CLB's nemen geen rol op in de organisatie of uitvoer van de speekseltesten. Van zodra een speekseltest positief is, wordt het CLB op de hoogte gebracht en kan het contactonderzoek (zoals anders) starten. 

3. Hoe wordt er samengewerkt rond de inzet van mobiele teams en testbussen?

De universitaire ziekenhuizen van Antwerpen, Gent en Leuven hadden een constructief overleg i.v.m. de mobiele teams en testbussen. De verschillende werkingen werden aan elkaar voorgesteld zodat men ook kan leren uit de ervaringen.  

Het departement Onderwijs stelt een korte procedure op (naar analogie met de bestaande procedure voor sluiting van een school) rond de inzet van mobiele teams en testbussen. Er wordt gestreefd naar maximale afstemming in de aanpak tussen de verschillende regio's, al blijft er uiteraard ruimte voor lokale invulling.