Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
25-11-2020

Deadline mededeling vakantieprestaties administratief medewerkers/personeel

De prestatiedagen binnen een vakantie en de verdeling ervan moeten jaarlijks (per kalenderjaar) vastgelegd worden. Daar moet vooraf over worden onderhandeld binnen het bevoegde onderhandelingscomité. Vóór de kerstvakantie!

De vakantieverlofregeling voor de administratief medewerkers van het ondersteunend en het beleids- en ondersteunend personeel en voor het administratief personeel van het buso voorziet dat prestaties kunnen gevraagd worden tijdens de vakantie. De inrichtende macht kan de betrokken personeelsleden tijdens de jaarlijkse vakantie verplichten om maximaal 12 dagen prestaties te leveren, waarvan maximaal 10 tijdens de zomervakantie.

De prestatiedagen en de verdeling ervan moeten jaarlijks (per kalenderjaar) vastgelegd worden. Daar moet vooraf over worden onderhandeld binnen het bevoegde onderhandelingscomité. Omdat de planning van de inzetbaarheid van het ondersteunend personeel (en in de geest dus ook van het administratief en beleids- en ondersteunend personeel) een bevoegdheid is van het college van directeurs, ligt het voor de hand dat die onderhandelingen worden gevoerd in het tussencomité van de scholengroep.

De mededeling aan de betrokken personeelsleden van de regeling voor het kalenderjaar 2021 moet gebeuren uiterlijk vóór de kerstvakantie. Als de inrichtende macht vóór de kerstvakantie geen prestatiedagen meedeelt, betekent dat dat de personeelsleden in 2021 geen prestaties kunnen worden opgelegd tijdens de jaarlijkse vakantie.

Aan personeelsleden die in dienst treden na de kerstvakantie, deelt de inrichtende macht op het ogenblik van de indiensttreding mee op welke vakantiedagen het personeelslid moet werken.

De regelgeving kan je nalezen in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel in het onderwijs (27 mei 2011) en in de omzendbrief Vakantieregeling voor de administratief medewerker (Pers/2011/01 van 31/03/2011).

Als aan andere personeelsleden wordt gevraagd tijdens schoolvakanties prestaties te leveren, dan moet daar vooraf over worden onderhandeld in het basiscomité van de instelling. Het KB van 15 januari 1974, dat formeel nog altijd het vakantieverlof regelt voor de meeste personeelsleden, laat  wel enige ruimte: het vakantieverlof in het KB is minder ruim dan de huidige schoolvakanties. De afspraken (kunnen) worden opgenomen in het arbeidsreglement.