Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
21-08-2020

Concretiseringen van coronamaatregelen voor scholen

Op 19 augustus concretiseerden de afgevaardigden van de onderwijsnetten, minister Weyts en de vakbonden de start van het nieuwe schooljaar. Lees hier wat ze zijn.


Alle scholen, internaten en CLB’s starten eerste week in code geel

De eerste week van het schooljaar starten alle scholen, internaten en CLB’s in code geel, ongeacht de kleurencode die heerst in de stad/gemeente waarin de school gelegen is. Zo kunnen alle leerlingen op een zo normaal mogelijke manier het nieuwe schooljaar aanvatten.
 
Vanaf de tweede week moet er wel rekening gehouden worden met de kleurencode die van kracht is in de betreffende stad/gemeente. Via een procedure wordt bepaald welke scholen overgaan naar een andere code.
  • De Risk Assessment Group (RAG) zal een lijst opstellen van gemeenten waar een kritische drempel van besmettingen is overschreden. Deze lijst wordt wekelijks geëvalueerd.
  • Het departement Onderwijs licht de centrale diensten van het GO! in over de steden en gemeenten waar code oranje van kracht is. De centrale diensten verwittigen op hun beurt de betrokken scholengroep, zodat zij het overleg in de lokale crisiscel mee kunnen voeren.
  • In steden/gemeenten waar code oranje van kracht is, roepen de burgemeesters de lokale crisiscel samen. Die crisiscel wordt aangevuld met een vertegenwoordigers uit het onderwijs, vakorganisaties, CLB en het Agentschap Zorg & Gezondheid. De crisiscel evalueert of de scholen op het grondgebied moeten overgaan naar een andere kleurcode.
Dit voorstel wordt voorgelegd aan de minister die het al dan niet bekrachtigt.

Extra-muros activiteiten

Er kan geen timing worden vooropgesteld waarbij meerdaagse schooluitstappen weer kunnen gepland worden. Er wordt gevraagd om terughoudend te zijn met het boeken van meerdaagse uitstappen en er alvast geen te plannen in het eerste trimester.

Schoolvoorstellingen zijn momenteel niet toegelaten.

Zwemmen behoort tot het normale curriculum en wordt niet als extra muros activiteit beschouwd. Het zwemmen kan doorgaan mits het respecteren van de vigerende veiligheidsmaatregelen bij vervoer en in het zwembad.

Afstandsleren

Afstandsleren kan als aanvulling op het contactonderwijs onder de expliciete voorwaarden dat men alle leerlingen kan bereiken en dat er een akkoord is van het lokale overleg comité. 

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is cruciaal om alle leerlingen, in het bijzonder de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, naar school te kunnen laten komen.

De Lijn garandeert vanaf 1 september dezelfde dienstregeling als de vorige schooljaren. De Lijn gaat hierbij uit van een vijfdaagse schoolweek, ook in code oranje. De directeur-generaal van De Lijn verduidelijkt in zijn schrijven: 
  • Op belangrijke assen worden extra ritten voorzien tijdens de ochtend- en avondspits en op bepaalde trajecten wordt een specifieke schoolbediening georganiseerd. Hierdoor zijn de wisselplaatsen niet nodig.
  • De Lijn houdt de veiligheidsmaatregelen die voor de vakantie golden aan. Vanaf 12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht op het vervoer en aan de haltes. Opstappen gebeurt in het midden of achteraan het voertuig. Een plastic scherm schermt de chauffeur af van de reizigers.
  • De Lijn zal haar dienstverlening monitoren en bijsturen waar nodig.
De Lijn kan zorgen voor extra ritten en extra bussen, maar niet voor extra busbegeleiders voor het buitengewoon onderwijs. De minister onderzoekt of er versterking kan komen vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid. Omdat de wisselparkings gesloten zijn en er schoolspecifieke extra ritten worden georganiseerd, zullen sommige leerlingen in het buitengewoon vroeger op school toekomen of later vertrekken. De minister vraagt de scholen buitengewoon onderwijs om hier rekening mee te houden.
De Lijn vraagt om de gegevens van de leerlingen die nood hebben aan busvervoer zo snel mogelijk door te geven. 

Terugkeer uit vakantie

We verwachten dat zowel onder leerlingen als bij het personeel personen zijn die terugkeren uit vakantiegebieden met code rood of oranje. Leerlingen en personeel die terugkeren uit een gebied met code oranje of rood moeten zich houden aan de richtlijnen van de overheid. De lokale overheden zien hierop toe. Scholen mogen dit echter niet actief bevragen bij hun leerlingen of personeel.

Leerlingen of personeel die terugkeren uit code rood moeten in quarantaine en kunnen dus niet naar school. Zij kunnen de toegang tot de school ontzegd worden. De actuele richtlijnen vind je hier: https://diplomatie.belgium.be/nl. 

Testen op school

Scholen mogen zelf niet proactief leerlingen of leerkrachten testen op besmetting. Het betreft hier een medische handeling die niet door scholen mag worden gesteld. Niet alle testen die worden aangeboden, zijn betrouwbaar.

Bij vermoeden van ziekte of koorts plaatst men een leerling in isolatie en wordt aan de ouders gevraagd de leerling op te halen. Ook het systematisch meten van koorts is een medische handeling en in principe niet toegelaten.

Stagiairs lerarenopleiding moeten niet proactief worden getest op Covid. 

Rol CLB in de contacttracing en testing

Wanneer een leerling of personeelslid van een school positief test op Covid zal het CLB worden gecontacteerd door het contacttracing centrum of door de huisarts. Wanneer een school op de hoogte wordt gebracht dat een leerling of personeelslid Covid positief is bevonden, moet het CLB worden ingeschakeld.

De CLB- arts zal de risicocontacten op school in kaart brengen. De CLB volgen hiervoor de procedures die zijn uitgeschreven door Sciensano. (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf).

Deze procedures worden voortdurend geactualiseerd in functie van de evolutie van de pandemie. Indien volgens de procedure noodwendig,  zal het CLB leerlingen in quarantaine plaatsen. Het CLB neemt hiervoor contact op met de ouders.

Voor personeelsleden die mogelijk in contact kwamen met een besmette leerling of collega, gaat de CLB- arts in overleg met de arts van de externe preventiedienst. 

Ventilatie van klaslokalen en andere ruimtes

Het departement onderwijs roept een werkgroep samen met relevante experten om de ventilatie van (klas)ruimtes verder te bekijken.

Niet gewijzigd

IPO’s en internaten: de draaiboeken voor internaten en IPO’s blijven onverminderd van kracht.

Voor personeelsleden die tot de groep van de risicopatiënten behoren blijven de afspraken over heirkracht gelden, ook in code geel.

De lijst van essentiële derden blijft ongewijzigd.